تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

سخن‌گوی نیروهای خارجی: به دفاع از افغانستان و امریکا می‌جنگیم

نیروهای امریکایی درافغانستان می‌گویند  که به جنگ برای افغانستان ادامه خواهند داد.

سخن‌گوی این نیروها در روز یادبود از قربانیان سربازان امریکایی در جنگ، کارنامه‌های نیروهای امنیتی افغانستان را در نبرد با هراس افگنی نیز می ستاید.

واشنگتن روزی را بنام روز یاد بود از قربانیان سربازان این کشور در جنگ، نام گزاری کرده است و این روز را هر سال گرامی میدارد.

دیوید بتلر، سخن‌گوی نیروهای امریکایی درافغانستان گفته است:«روز یادبود روزی است که قربانیان سربازان مان را به یاد می آوریم، ما نام‌های آنان را به یاد می آوریم و در این روز در باره آنان فکر می کنیم.»

در این مراسم، قربانی‌های نیروهای امنیتی افغانستان در نبرد با هراس افگنی نیز حرمت می شود و فداکاری‌های آنان را برای دفاع از مردمان کشور می ستایند.

دیوید بتلر می افزاید:«ما این جا می جنگیم تا از کشور خودمان دفاع کنیم و ما یکجا با نیروهای امنیتی افغانستان می جنگیم تا از افغانستان دفاع کنیم مردم افغانستان باید بر نیروهای امنیتی شان ببالند، آنان در دفاع از مردم افغانستان به گونه بسیار شجاعانه می جنگند.»

در همین حال دبیرکل ناتو در دیدار با نخست وزیر رومانیا، ماموریت اصلی نیروهای ناتو را در افغانستان کمک و آموزش به نیروهای امنیتی افغانستان برای پیکار با هراس افگنی جهانی میداند.

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو گفت:«سربازان شما یعنی سربازان رومانیایی درافغانستان استند تا نیروهای محلی را کمک وآموزش می دهند تا با هراس افگنی جهانی بجنگند.»

جنگ افغانستان دراز ترین جنگ تاریخ امریکا است که هژده سال است از مردم و نیروهای امنیتی کشور قربانی می گیرد اما فرجامش هنوز هم نا روشن است.

افغانستان

سخن‌گوی نیروهای خارجی: به دفاع از افغانستان و امریکا می‌جنگیم

در همین حال دبیرکل ناتو در دیدار با نخست وزیر رومانیا، ماموریت اصلی نیروهای ناتو را در افغانستان کمک و آموزش به نیروهای امنیتی افغانستان برای پیکار با هراس افگنی جهانی میداند.

Thumbnail

نیروهای امریکایی درافغانستان می‌گویند  که به جنگ برای افغانستان ادامه خواهند داد.

سخن‌گوی این نیروها در روز یادبود از قربانیان سربازان امریکایی در جنگ، کارنامه‌های نیروهای امنیتی افغانستان را در نبرد با هراس افگنی نیز می ستاید.

واشنگتن روزی را بنام روز یاد بود از قربانیان سربازان این کشور در جنگ، نام گزاری کرده است و این روز را هر سال گرامی میدارد.

دیوید بتلر، سخن‌گوی نیروهای امریکایی درافغانستان گفته است:«روز یادبود روزی است که قربانیان سربازان مان را به یاد می آوریم، ما نام‌های آنان را به یاد می آوریم و در این روز در باره آنان فکر می کنیم.»

در این مراسم، قربانی‌های نیروهای امنیتی افغانستان در نبرد با هراس افگنی نیز حرمت می شود و فداکاری‌های آنان را برای دفاع از مردمان کشور می ستایند.

دیوید بتلر می افزاید:«ما این جا می جنگیم تا از کشور خودمان دفاع کنیم و ما یکجا با نیروهای امنیتی افغانستان می جنگیم تا از افغانستان دفاع کنیم مردم افغانستان باید بر نیروهای امنیتی شان ببالند، آنان در دفاع از مردم افغانستان به گونه بسیار شجاعانه می جنگند.»

در همین حال دبیرکل ناتو در دیدار با نخست وزیر رومانیا، ماموریت اصلی نیروهای ناتو را در افغانستان کمک و آموزش به نیروهای امنیتی افغانستان برای پیکار با هراس افگنی جهانی میداند.

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو گفت:«سربازان شما یعنی سربازان رومانیایی درافغانستان استند تا نیروهای محلی را کمک وآموزش می دهند تا با هراس افگنی جهانی بجنگند.»

جنگ افغانستان دراز ترین جنگ تاریخ امریکا است که هژده سال است از مردم و نیروهای امنیتی کشور قربانی می گیرد اما فرجامش هنوز هم نا روشن است.

هم‌رسانی کنید