Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سرمایۀ هنگفت ظاهر قدیر پرسش برانگیز است

گفته های اخیر عضو مجلس نماینده گان، ظاهر قدیر درباره سرمایه اش با موجی از واکنش ها رو به رو شده است.

این عضو مجلس نماینده در واکنش به اتهام های وزیر مالیه گفته است که در حدود ۳۶۵ میلیون دالر سرمایه دارد و نیازمند قاچاق نیست.

اکنون شماری از آگاهان این اندازه پول را در نزد ظاهر قدیر پرسش برانگیز دانسته و خواهان ارایه اسناد مشروعیت این سرمایه هستند.

به تازه گی پرده از برخی از فعالیت های شماری از نماینده گان مجلس برداشته شده است، ازمیان ظاهر قدیر که متهم به قاچاق آرد شدُ گفته است که سرمایه اش به اندازه بزرگ است که نیاز به قاچاق ندارد.

وی گفته است که در حدود سه صد موتر دارد و مصرف ماهانه این عضو مجلس نماینده گان در حدود چهارصد هزار دالر میشود.

آقای قدیر گفته است:« تنها سرمایه من ۳۶۵ میلیون دالر است، اما آن زمان مه وکیل نبودم. برخی وکیلان اعتراض دارند که این موترها از کجا شده است و این خانه ها را از کجا کرده است، ظاهر قدیر از سرمایه شخصی خود همین حالی ۳۰۰ موتر دارد.

اکنون شماری از آگاهان خواهان ارایه اسناد در باره مشروعیت این پول ها هستند.

ستاد دانشگاه، فیض الله جلال گفته است:« این سرمایه ها مربوط به مردم افغانستان است و توسط این زورمندان غصب شده است و قابل پرسش است.»

فعال جامعه مدنی، میر احمد جوینده به طلوع نیوز گفته است:« جوینده: یک کسی که ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دالر مصرف دسترخوانش است، این پول را از کجا کرده است، بنا این پول یا بخشی از قاچاق مواد مخدر است و یا هم از طریق فساد اداری بدست امده است.»

رییس روابط جهانی اتاق تجارت و صنایع آذرخش حافظی به طلوع نیوز گفته است:« در گذشته حجم عمومی ثروت یک شخص به ده میلیون دالر نمی رسید اما امروز این پیمانه بسیار بالا رفته است و کسانی در ده سال گذشته سرمایه پیدا کرده اند که در گذشته امکانات شان کم بود اما حالا ثروت های افسانه یی دارند.»

باشنده گان کابل هم درباره سرمایهء هنگفت ظاهر قدیر دیدگاهایی دارند.

یکی باشنده گان کابل گفت:« با گذشته که همچو افراد دارند فکر نکنم که اینها پول هایی که دارند، قانونی باشد این ها بیشتر پول های غیر قانونی را با خود دارند.»

بارها نماینده گان مجلس به معامله گیری متهم شده اند، اما این بار از برخی از فعالیت های آنان به گونه بی پرده سخن گفته شده است، آگاهان می پرسند که یک نماینده مجلس چی می تواند سه موتر و در حدود سه صد و شصت و نه میلیون دالر داشته باشد.

سرمایۀ هنگفت ظاهر قدیر پرسش برانگیز است

گفته های اخیر عضو مجلس نماینده گان، ظاهر قدیر درباره سرمایه اش با موجی از واکنش ها رو به رو شده اس

Thumbnail

گفته های اخیر عضو مجلس نماینده گان، ظاهر قدیر درباره سرمایه اش با موجی از واکنش ها رو به رو شده است.

این عضو مجلس نماینده در واکنش به اتهام های وزیر مالیه گفته است که در حدود ۳۶۵ میلیون دالر سرمایه دارد و نیازمند قاچاق نیست.

اکنون شماری از آگاهان این اندازه پول را در نزد ظاهر قدیر پرسش برانگیز دانسته و خواهان ارایه اسناد مشروعیت این سرمایه هستند.

به تازه گی پرده از برخی از فعالیت های شماری از نماینده گان مجلس برداشته شده است، ازمیان ظاهر قدیر که متهم به قاچاق آرد شدُ گفته است که سرمایه اش به اندازه بزرگ است که نیاز به قاچاق ندارد.

وی گفته است که در حدود سه صد موتر دارد و مصرف ماهانه این عضو مجلس نماینده گان در حدود چهارصد هزار دالر میشود.

آقای قدیر گفته است:« تنها سرمایه من ۳۶۵ میلیون دالر است، اما آن زمان مه وکیل نبودم. برخی وکیلان اعتراض دارند که این موترها از کجا شده است و این خانه ها را از کجا کرده است، ظاهر قدیر از سرمایه شخصی خود همین حالی ۳۰۰ موتر دارد.

اکنون شماری از آگاهان خواهان ارایه اسناد در باره مشروعیت این پول ها هستند.

ستاد دانشگاه، فیض الله جلال گفته است:« این سرمایه ها مربوط به مردم افغانستان است و توسط این زورمندان غصب شده است و قابل پرسش است.»

فعال جامعه مدنی، میر احمد جوینده به طلوع نیوز گفته است:« جوینده: یک کسی که ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دالر مصرف دسترخوانش است، این پول را از کجا کرده است، بنا این پول یا بخشی از قاچاق مواد مخدر است و یا هم از طریق فساد اداری بدست امده است.»

رییس روابط جهانی اتاق تجارت و صنایع آذرخش حافظی به طلوع نیوز گفته است:« در گذشته حجم عمومی ثروت یک شخص به ده میلیون دالر نمی رسید اما امروز این پیمانه بسیار بالا رفته است و کسانی در ده سال گذشته سرمایه پیدا کرده اند که در گذشته امکانات شان کم بود اما حالا ثروت های افسانه یی دارند.»

باشنده گان کابل هم درباره سرمایهء هنگفت ظاهر قدیر دیدگاهایی دارند.

یکی باشنده گان کابل گفت:« با گذشته که همچو افراد دارند فکر نکنم که اینها پول هایی که دارند، قانونی باشد این ها بیشتر پول های غیر قانونی را با خود دارند.»

بارها نماینده گان مجلس به معامله گیری متهم شده اند، اما این بار از برخی از فعالیت های آنان به گونه بی پرده سخن گفته شده است، آگاهان می پرسند که یک نماینده مجلس چی می تواند سه موتر و در حدود سه صد و شصت و نه میلیون دالر داشته باشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره