تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سفر تازه زلمی خلیلزاد برای "قدم‌های عملی بعدی در روند صلح"

زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان سفر تازه اش را به قطر، پاکستان و افغانستان آغاز کرد.

در خبرنامه وزارت خارجه امریکا آمده است این سفر آقای خلیلزاد به هدف به دست آوردن توافق میان طرف ها در افغانستان در باره قدم های عملی بعدی مورد نیاز در روند صلح است تا گفتگوهای میان افغانان آغاز شوند. 

در خبرنامه آمده است که آقای خلیلزاد در ادامه سفر پیشین اش، تطبیق تمام تعهدات توافقنامه امریکا و طالبان و نیز اعلامیه مشترک امریکا و افغانستان را به ویژه در بخش کاهش خشونت ها و رهایی زندانیان، با تمام طرف ها مرور خواهد کرد.

این در حالی است که یک آتش بس سه روزه میان نیروهای دولتی و طالبان در سه روز عید عملی شد. در پی آن، حکومت افغانستان تعهد کرد تا دو هزار زندانی طالبان را رها کند. 

هفته پیش روزچهارشنبه، منابعی در حکومت افغانستان به طلوع نیوز گفتند که طالبان پس از آتش‌بس روزهای عید، در هر بیست و چهار ساعت به‌گونه میان‌گین ۳۰حمله را بر نیروهای دولتی انجام می‌دهند.

این منابع، گفته اند که در این حمله‌های طالبان، نیروهای دولتی تلفاتی نیز داشته‌اند.

بربنیاد معلومات منابع امنیتی پیش از روزهای عید حمله‌های طالبان در افغانستان در هر شبانه روز به‌گونه میان‌گین به صد حمله می‌رسید.

حکومت افغانستان از طالبان می‌خواهد که برای آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان خشونت‌ها را به‌گونۀ چشم‌گیری کاهش دهند.

سفر تازه زلمی خلیلزاد برای "قدم‌های عملی بعدی در روند صلح"

وزارت خارجه امریکا می گوید که آقای خلیلزاد در این سفر اش، تطبیق تعهدات توافقنامه امریکا و طالبان را بررسی خواهد کرد.  

Thumbnail

زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان سفر تازه اش را به قطر، پاکستان و افغانستان آغاز کرد.

در خبرنامه وزارت خارجه امریکا آمده است این سفر آقای خلیلزاد به هدف به دست آوردن توافق میان طرف ها در افغانستان در باره قدم های عملی بعدی مورد نیاز در روند صلح است تا گفتگوهای میان افغانان آغاز شوند. 

در خبرنامه آمده است که آقای خلیلزاد در ادامه سفر پیشین اش، تطبیق تمام تعهدات توافقنامه امریکا و طالبان و نیز اعلامیه مشترک امریکا و افغانستان را به ویژه در بخش کاهش خشونت ها و رهایی زندانیان، با تمام طرف ها مرور خواهد کرد.

این در حالی است که یک آتش بس سه روزه میان نیروهای دولتی و طالبان در سه روز عید عملی شد. در پی آن، حکومت افغانستان تعهد کرد تا دو هزار زندانی طالبان را رها کند. 

هفته پیش روزچهارشنبه، منابعی در حکومت افغانستان به طلوع نیوز گفتند که طالبان پس از آتش‌بس روزهای عید، در هر بیست و چهار ساعت به‌گونه میان‌گین ۳۰حمله را بر نیروهای دولتی انجام می‌دهند.

این منابع، گفته اند که در این حمله‌های طالبان، نیروهای دولتی تلفاتی نیز داشته‌اند.

بربنیاد معلومات منابع امنیتی پیش از روزهای عید حمله‌های طالبان در افغانستان در هر شبانه روز به‌گونه میان‌گین به صد حمله می‌رسید.

حکومت افغانستان از طالبان می‌خواهد که برای آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان خشونت‌ها را به‌گونۀ چشم‌گیری کاهش دهند.

هم‌رسانی کنید