Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفر دور دنیای پیلوت امریکایی افغان تبار به پایان رسید

پایان مؤفقانه سفر به دور جهان از سوی یک بانوی امریکایی افغان تبار با استقبال گرم امریکاییان روبه‌رو شد.

شایسته واعظ، پیلوت جوان که در هژدهم ماه سرطان سال روان خورشیدی سفرش را  به دور دنیا با یک هواپیمای یک نفره آغاز کرده بود، سر انجام پس از چاشت روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته با فرود آمدن در ایالت فلوریدا در امریکا این سفر را به پایان رساند.

سفر او به دور دنیا ۱۳۸ روز طول کشید و بانو واعظ در این مدت از ۲۲ کشور گذشت.

او در نهایت در شهری فرود آمد که یک سال پیش سفر خودش را از آن‌جا آغاز کرده بود.

او در جریان این سفر و با توقف در کشورهای گوناگون توانست با بسیاری از پیلوت‌های زن و همچنان نسل آیندۀ پیلوت‌ها دیدار کند.

خانم شایسته واعظ به کابل نیز آمده بود.

این دختر۳۰ ساله اکنون جوانترین زن در تاریخ لقب گرفته که توانسته است به تنهایی و با یک هواپیمای یک نفری به دور دنیا سفر کند.

 

سفر دور دنیای پیلوت امریکایی افغان تبار به پایان رسید

شایسته واعظ، ۲۹ سال پیش در یک کمپ مهاجران در بیرون از کشور متولد شد. خانوادۀ او در جریان جنگ‌های داخلی در افغانستان، به امریکا مهاجر شدند.

تصویر بندانگشتی

پایان مؤفقانه سفر به دور جهان از سوی یک بانوی امریکایی افغان تبار با استقبال گرم امریکاییان روبه‌رو شد.

شایسته واعظ، پیلوت جوان که در هژدهم ماه سرطان سال روان خورشیدی سفرش را  به دور دنیا با یک هواپیمای یک نفره آغاز کرده بود، سر انجام پس از چاشت روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته با فرود آمدن در ایالت فلوریدا در امریکا این سفر را به پایان رساند.

سفر او به دور دنیا ۱۳۸ روز طول کشید و بانو واعظ در این مدت از ۲۲ کشور گذشت.

او در نهایت در شهری فرود آمد که یک سال پیش سفر خودش را از آن‌جا آغاز کرده بود.

او در جریان این سفر و با توقف در کشورهای گوناگون توانست با بسیاری از پیلوت‌های زن و همچنان نسل آیندۀ پیلوت‌ها دیدار کند.

خانم شایسته واعظ به کابل نیز آمده بود.

این دختر۳۰ ساله اکنون جوانترین زن در تاریخ لقب گرفته که توانسته است به تنهایی و با یک هواپیمای یک نفری به دور دنیا سفر کند.

 

هم‌رسانی کنید