Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفر نظام الدین قیصاری به کابل برای دیدار با مقام‌های حکومتی

نظام الدین قیصاری فرمانده پیشین ولسوالی قیصار فاریاب برای دیدار با مقام های حکومتی به کابل امده است.

نه ماه پیش در عملیات نیروهای دولتی به خانه قیصاری در بلخ نزدیک به ده تن از افراد وی کشته شدند و دو سرباز پولیس زخم برداشتند اما او می گوید که با هواپیمایی نظامی به کابل سفر کرده است و زیر پیگرد عدلی و قضایی قرار ندارد.

آقای قیصاری می گوید که اگر حکومت گامی را برای مسلح سازی نیروهای مردمی در ولایت های شمال بردارد، وی از آن پشتیبانی می کند.

نیروهای دولتی با آماده گی های ویژه و استفاده از چرخبال های ارتش در ماه قوس سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی عملیاتی را بر خانه نظام الدین قیصاری در بلخ راه اندازی کردند پولیس بلخ  در آن زمان گفته بود که دادگاه بلخ حکم بازداشت قیصاری را صادر کرده است.

اما با گذشت نه ماه از این رویداد قیصاری می گوید که با هواپیمای نظامی به کابل سفر کرده است و زیر پیگرد قرار ندارد.

آقای قیصاری گفت: «هر ولیایت رفته می توانم شاید برم پروان، چاریکار، پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان.»

این عملیات نیروهای امنیتی برای بازداشت قیصاری بی نتیجه بود اما به جز از مسوولان امنیتی در بلخ، مقام ها در کابل درباره چگونه گی این عملیات به رسانه ها چیزی نگفتند.

اکنون او می گوید آمده است که با حکومت مرکزی روی اوضاع امنیتی ولایت های شمال گفت و گو کنند.

آقای قیصاری افزود: «شمال و شمال شرق را توجه کند که اوضاع خوب نیست اگر بخواهند مه به صفت یک عسکر همرایشان همکاری می کنم مقابل طالب ایستاد استم.»

نظام الدین قیصاری می گوید که اگر حکومت  نیروهای مردمی را برای تامین امنیت ولایت های شمال مسلح بسازد از آن حمایت می کند.

او گفت: «اگر حکومت حمایت کند از طریق وزارت داخله از طریق وزارت دفاع مه اماده استم در این کار طرفدار استم که حمایت کند.»

فرهاد هاشمی آگاه سیاسی گفت: «تا وقتی که طرفدار خودشان نیست وقتی که طرف دار خودشان بود در حقیقت حکحومت های سایه جزیره های قدرت شخص های زورمند کسانی می شوند که در حقیقت او مشکل قبلی شان در حساب نمی باشند.»

نیروهای ویژه امنیت ملی نظام الدین قیصاری و یکی از نزدیکان عبدالرشید دوستم  را حدود سه سال پیش  به اتهام نقض قوانین بشری و داشتن افراد مسلح غیرمسؤول بازداشت کرده به کابل اورند. 

بازداشت او با اعتراضات بست روزه هواداران اش در شماری از ولایت های کشور رو به رو شده بود.

سفر نظام الدین قیصاری به کابل برای دیدار با مقام‌های حکومتی

آقای قیصاری می گوید که اگر حکومت گامی را برای مسلح سازی نیروهای مردمی در ولایت های شمال بردارد، وی از آن پشتیبانی می کند.

تصویر بندانگشتی

نظام الدین قیصاری فرمانده پیشین ولسوالی قیصار فاریاب برای دیدار با مقام های حکومتی به کابل امده است.

نه ماه پیش در عملیات نیروهای دولتی به خانه قیصاری در بلخ نزدیک به ده تن از افراد وی کشته شدند و دو سرباز پولیس زخم برداشتند اما او می گوید که با هواپیمایی نظامی به کابل سفر کرده است و زیر پیگرد عدلی و قضایی قرار ندارد.

آقای قیصاری می گوید که اگر حکومت گامی را برای مسلح سازی نیروهای مردمی در ولایت های شمال بردارد، وی از آن پشتیبانی می کند.

نیروهای دولتی با آماده گی های ویژه و استفاده از چرخبال های ارتش در ماه قوس سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی عملیاتی را بر خانه نظام الدین قیصاری در بلخ راه اندازی کردند پولیس بلخ  در آن زمان گفته بود که دادگاه بلخ حکم بازداشت قیصاری را صادر کرده است.

اما با گذشت نه ماه از این رویداد قیصاری می گوید که با هواپیمای نظامی به کابل سفر کرده است و زیر پیگرد قرار ندارد.

آقای قیصاری گفت: «هر ولیایت رفته می توانم شاید برم پروان، چاریکار، پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان.»

این عملیات نیروهای امنیتی برای بازداشت قیصاری بی نتیجه بود اما به جز از مسوولان امنیتی در بلخ، مقام ها در کابل درباره چگونه گی این عملیات به رسانه ها چیزی نگفتند.

اکنون او می گوید آمده است که با حکومت مرکزی روی اوضاع امنیتی ولایت های شمال گفت و گو کنند.

آقای قیصاری افزود: «شمال و شمال شرق را توجه کند که اوضاع خوب نیست اگر بخواهند مه به صفت یک عسکر همرایشان همکاری می کنم مقابل طالب ایستاد استم.»

نظام الدین قیصاری می گوید که اگر حکومت  نیروهای مردمی را برای تامین امنیت ولایت های شمال مسلح بسازد از آن حمایت می کند.

او گفت: «اگر حکومت حمایت کند از طریق وزارت داخله از طریق وزارت دفاع مه اماده استم در این کار طرفدار استم که حمایت کند.»

فرهاد هاشمی آگاه سیاسی گفت: «تا وقتی که طرفدار خودشان نیست وقتی که طرف دار خودشان بود در حقیقت حکحومت های سایه جزیره های قدرت شخص های زورمند کسانی می شوند که در حقیقت او مشکل قبلی شان در حساب نمی باشند.»

نیروهای ویژه امنیت ملی نظام الدین قیصاری و یکی از نزدیکان عبدالرشید دوستم  را حدود سه سال پیش  به اتهام نقض قوانین بشری و داشتن افراد مسلح غیرمسؤول بازداشت کرده به کابل اورند. 

بازداشت او با اعتراضات بست روزه هواداران اش در شماری از ولایت های کشور رو به رو شده بود.

هم‌رسانی کنید