تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سفر هیئت طالبان به پاکستان برای گفتگو در باره صلح

یک هیئت شش نفری دفتر سیاسی طالبان درقطر به رهبر ملا عبدالغنی برادر بامداد امروز به پاکستان رسید.

ملا عبدالغنی برادر را دراین سفربه پاکستان ،خیر الله خیرخواه، محمد نبی عمری، شهاب الدین دلاور، عبدالطیف منصور و قاری دین محمد پنج عضو دیگر دفتر سیاسی طالبان درقطر همراهمی می کنند.

وزیر خارجه پاکستان می گوید که گروه طالبان را از بهر مشوره ها در روند صلح افغانستان به پاکستان دعوت کرده است .

وزیر خارجه پاکستان می گوید که بار گذشته پس از سفر هیات طالبان به پاکستان، این گروه آماده آغاز گفت و گو با امریکا شدند و سرانجام با واشنگتن به یک توافق رسیدند.

آقای قریشی امیدوار است که این سفر هیات طالبان هم به آغاز گفت و گو های میان افغانان بیانجامد.

از سوی دیگر وزیرخارجه پاکستان هند را به تلاش برای برهم زدن روند صلح افغانستان متهم می سازد.

شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، گفت: «به یاد دارید که پیش از توافقنامه دوحه، طالبان به وزارت خارجه ما آمده بودند و یک نشست طولانی و اثرگذار برگزار کردیم. دیدید که پس از آن پیشرفت‌هایی شد و طالبان به میز مذاکره آمدند. این کار آسان نبود؛ اما سرانجام در بیست و نهم فبروری، توافقنامه صلح میان طالبان و امریکا امضا شد. اگر هدف ما امنیت، ثبات و مصالحه است، گام منطقی بعدی پس از این توافقنامه، باید آغاز مذاکرات میان‌افغانان باشد.»

سخنگوی دفتر طالبان در قطر می گوید که روند صلح، پناه جویان افغان در پاکستان و ایجاد سهولت های بازرگانی میان دو کشور از موضوعات مهم مورد بحث میان گروه طالبان و مقام های پاکستانی خواهند بود.

سهیل شاهین در صحفۀ تویترش نوشته است که :" یک هیات بلند پایه دفتر سیاسی به رهبری ملا عبدالغنی برادر به دعوت وزارت خارجه پاکستان به این کشور می‌رود. هیات طالبان با مقام‌های بلند پایه پاکستان در باره روند صلح افغانستان، پناه جویان افغان در پاکستان و ایجاد سهولت‌های بازرگانی میان دو کشور بحث می‌کنند."

طاهر خان، خبرنگار پاکستانی گفت:"پاکستان به امریکا وعده سپرد بود که هرزمانی که کدام مشکل در روند صلح افغانستان پیدا شود، به همکاری آماده است. هدف این سفر هم همین است که پاکستان از طالبان بخواهد که مذاکرات بین‌الافغانی را آغاز کنند."

از سویی هم یک عضو دفتر طالبان در قطر می‌گوید که پس از رسیدن به یک تفاهم این گروه به دنبال به دست آوردن قدرت کامل نیست.

امیر خان متقی، عضو دفتر طالبان در قطرمی‌گوید که:" آن فکرهای گذشته پیش مردم نیست که همه چیز از ما باید باشد و این فکر را ما هم نداریم."

این سفر هیات طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر هنگامی به پاکستان صورت می گیرد که سه روز پیش پاکستان از بهر بیرون شدن از فهرست خاکستری "فتف" از بهر مبارزه با پول شویی و تامین مالی هراس افگنی ملا عبدالغنی برادر معاون گروته طالبان، سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی و برخی دیگر از اعضای طالبان را در فهرست تعزیرات سفر و محدودیت های مالی قرار داده است.

بشیر هاتف، عضو انستیتیوت صلح گفت:"همه می دانند که تحریم عملی نیست و تحریک طالبان به عنوان یک جناح سیاسی می‌خواهند که مطرح بسازند که اینان به حیث یک گروه مستقل و غیر وابسته به پاکستان هم مورد تهدید و تحریم قرار می‌گیرند و هم ظرفیت گفت و گو را دارند."

اما پاکستان گفته است که تحریم‌های وضع شده برطالبان موضوع تازه نیست وسفرهیآت طالبان به آن کشور ازمعافیت سفربه رهبران طالبان ازبهر زمینه سازی به روند صلح افغانستان انجام شده است.

از سویی هم شیر محمد ستانکزی رییس هیات گفت و گو کنندۀ گروۀ طالبان در گفت و گو یی با آژانس خبری "ای، پی" گفته است که از میان هیات بیست نفری گفت و گو کننده طالبان سیزده تن آن اعضای شورای رهبری طالبان است که تمامی صلاحیت ها حتا به شمول امضای توافق نامه صلح را دارند.

سفر هیئت طالبان به پاکستان برای گفتگو در باره صلح

وزیر خارجه پاکستان می گوید که گروه طالبان را از بهر مشوره ها در روند صلح افغانستان به پاکستان دعوت کرده است.

Thumbnail

یک هیئت شش نفری دفتر سیاسی طالبان درقطر به رهبر ملا عبدالغنی برادر بامداد امروز به پاکستان رسید.

ملا عبدالغنی برادر را دراین سفربه پاکستان ،خیر الله خیرخواه، محمد نبی عمری، شهاب الدین دلاور، عبدالطیف منصور و قاری دین محمد پنج عضو دیگر دفتر سیاسی طالبان درقطر همراهمی می کنند.

وزیر خارجه پاکستان می گوید که گروه طالبان را از بهر مشوره ها در روند صلح افغانستان به پاکستان دعوت کرده است .

وزیر خارجه پاکستان می گوید که بار گذشته پس از سفر هیات طالبان به پاکستان، این گروه آماده آغاز گفت و گو با امریکا شدند و سرانجام با واشنگتن به یک توافق رسیدند.

آقای قریشی امیدوار است که این سفر هیات طالبان هم به آغاز گفت و گو های میان افغانان بیانجامد.

از سوی دیگر وزیرخارجه پاکستان هند را به تلاش برای برهم زدن روند صلح افغانستان متهم می سازد.

شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، گفت: «به یاد دارید که پیش از توافقنامه دوحه، طالبان به وزارت خارجه ما آمده بودند و یک نشست طولانی و اثرگذار برگزار کردیم. دیدید که پس از آن پیشرفت‌هایی شد و طالبان به میز مذاکره آمدند. این کار آسان نبود؛ اما سرانجام در بیست و نهم فبروری، توافقنامه صلح میان طالبان و امریکا امضا شد. اگر هدف ما امنیت، ثبات و مصالحه است، گام منطقی بعدی پس از این توافقنامه، باید آغاز مذاکرات میان‌افغانان باشد.»

سخنگوی دفتر طالبان در قطر می گوید که روند صلح، پناه جویان افغان در پاکستان و ایجاد سهولت های بازرگانی میان دو کشور از موضوعات مهم مورد بحث میان گروه طالبان و مقام های پاکستانی خواهند بود.

سهیل شاهین در صحفۀ تویترش نوشته است که :" یک هیات بلند پایه دفتر سیاسی به رهبری ملا عبدالغنی برادر به دعوت وزارت خارجه پاکستان به این کشور می‌رود. هیات طالبان با مقام‌های بلند پایه پاکستان در باره روند صلح افغانستان، پناه جویان افغان در پاکستان و ایجاد سهولت‌های بازرگانی میان دو کشور بحث می‌کنند."

طاهر خان، خبرنگار پاکستانی گفت:"پاکستان به امریکا وعده سپرد بود که هرزمانی که کدام مشکل در روند صلح افغانستان پیدا شود، به همکاری آماده است. هدف این سفر هم همین است که پاکستان از طالبان بخواهد که مذاکرات بین‌الافغانی را آغاز کنند."

از سویی هم یک عضو دفتر طالبان در قطر می‌گوید که پس از رسیدن به یک تفاهم این گروه به دنبال به دست آوردن قدرت کامل نیست.

امیر خان متقی، عضو دفتر طالبان در قطرمی‌گوید که:" آن فکرهای گذشته پیش مردم نیست که همه چیز از ما باید باشد و این فکر را ما هم نداریم."

این سفر هیات طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر هنگامی به پاکستان صورت می گیرد که سه روز پیش پاکستان از بهر بیرون شدن از فهرست خاکستری "فتف" از بهر مبارزه با پول شویی و تامین مالی هراس افگنی ملا عبدالغنی برادر معاون گروته طالبان، سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی و برخی دیگر از اعضای طالبان را در فهرست تعزیرات سفر و محدودیت های مالی قرار داده است.

بشیر هاتف، عضو انستیتیوت صلح گفت:"همه می دانند که تحریم عملی نیست و تحریک طالبان به عنوان یک جناح سیاسی می‌خواهند که مطرح بسازند که اینان به حیث یک گروه مستقل و غیر وابسته به پاکستان هم مورد تهدید و تحریم قرار می‌گیرند و هم ظرفیت گفت و گو را دارند."

اما پاکستان گفته است که تحریم‌های وضع شده برطالبان موضوع تازه نیست وسفرهیآت طالبان به آن کشور ازمعافیت سفربه رهبران طالبان ازبهر زمینه سازی به روند صلح افغانستان انجام شده است.

از سویی هم شیر محمد ستانکزی رییس هیات گفت و گو کنندۀ گروۀ طالبان در گفت و گو یی با آژانس خبری "ای، پی" گفته است که از میان هیات بیست نفری گفت و گو کننده طالبان سیزده تن آن اعضای شورای رهبری طالبان است که تمامی صلاحیت ها حتا به شمول امضای توافق نامه صلح را دارند.

هم‌رسانی کنید