Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفیر ایران: حضور داعش در افغانستان نگرانی مشترک تهران و کابل است

سفیر ایران در افغانستان، ادعا دارد که اطلاعاتی را از چگونگی انتقال گروه داعش به افغانستان با حکومت این کشور درمیان گذاشته است.

رضابهرامی، هرچند روشن نکرده است که این گروه از سوی چه کسانی به افغانستان انتقال داده می‌شوند اما او می‌گوید که گسترش فعالیت های گروه داعش در افغانستان یکی از دغدغه های مشترک افغانستان و ایران از بهر اوج گرفتن خشونت ها در افغانستان است: «یک بخشی از اطلاعات غیر آشکار و پنهان را توسط سرویس های امینیتی مبنی بر چگونگی انتقال بعضی از اعضای گروه داعش از مناطق دیگر به افغانستان در اختیار سیستیم های امنیتی افغانستان قرار دادیم.»

طلوع نیوز موفق نشد که دیدگاه حکومت افغانستان را در این باره بگیرد.

آقای بهرامی این سخانش را روز پنج شنبه، در مراسم رونمایی پژوهش «ادراک نخبگان افغانستان از جمهوری اسلامی ایران» در انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان در کابل بیان کرد.

در این بستۀ پژوهشی، دیدگاه ها در بارۀ عملکرد دولت ایران در برابر افغانستان به بررسی گرفته شده و برسه بخش روابط اقتصادی، سیاسی و مذهبی بیشتر تمرکز شده است.

داکتر سردارمحمد رحیمی، پژهشگر مرکز مطالعات استراتیژیک افغانستان در این مراسم گفت: «نگرش نخبگان افغانستان به سیاست های امنیتی ایران منفی و پنجاه و پنج درصد است، در بارۀ سیاست های اقتصادی چهل و یک درصد نا راضی استند. در حوزه مذهبی بیشترین رضایت را دارند که در حدود شصت و هفت در صد نخبگان رضایت دارند.»

بخش‌هایی از این پژوهش، از سوی شماری از نخبگان ایرانی نیز به بررسی گرفته می‌شوند.

علی اصغر داوودی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان گفت: «آیا شما آماری از نخبگان افغانستانی داشتید؟ شما چند تا ولایت را درنظر گرفتید. در افغانستان در حدود سی و چند ولایت وجود دارند، شما حدودآ هفت - هشت ولایت را در نظر گرفتید. آیا تعمدی در نظر بوده؟ چرا ولایت دیگر مد نظر قرار نگرفته است؟»

شماری از شرکت کننده گان دیگر این مراسم، به این باورند که راه اندازی چنین پژوهش ها از بهر بهترسازی روابط دولت با دولت بسیار با اهمیت است، هرچند که ایران و افغانستان روابط فرهنگی بسیار دیرینه دارند.

سفیر ایران: حضور داعش در افغانستان نگرانی مشترک تهران و کابل است

آقای بهرامی این سخانش را روز پنج شنبه، در مراسم رونمایی پژوهش «ادراک نخبگان افغانستان از جمهوری اسلامی ایران» در انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان در کابل بیان کرد.

تصویر بندانگشتی

سفیر ایران در افغانستان، ادعا دارد که اطلاعاتی را از چگونگی انتقال گروه داعش به افغانستان با حکومت این کشور درمیان گذاشته است.

رضابهرامی، هرچند روشن نکرده است که این گروه از سوی چه کسانی به افغانستان انتقال داده می‌شوند اما او می‌گوید که گسترش فعالیت های گروه داعش در افغانستان یکی از دغدغه های مشترک افغانستان و ایران از بهر اوج گرفتن خشونت ها در افغانستان است: «یک بخشی از اطلاعات غیر آشکار و پنهان را توسط سرویس های امینیتی مبنی بر چگونگی انتقال بعضی از اعضای گروه داعش از مناطق دیگر به افغانستان در اختیار سیستیم های امنیتی افغانستان قرار دادیم.»

طلوع نیوز موفق نشد که دیدگاه حکومت افغانستان را در این باره بگیرد.

آقای بهرامی این سخانش را روز پنج شنبه، در مراسم رونمایی پژوهش «ادراک نخبگان افغانستان از جمهوری اسلامی ایران» در انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان در کابل بیان کرد.

در این بستۀ پژوهشی، دیدگاه ها در بارۀ عملکرد دولت ایران در برابر افغانستان به بررسی گرفته شده و برسه بخش روابط اقتصادی، سیاسی و مذهبی بیشتر تمرکز شده است.

داکتر سردارمحمد رحیمی، پژهشگر مرکز مطالعات استراتیژیک افغانستان در این مراسم گفت: «نگرش نخبگان افغانستان به سیاست های امنیتی ایران منفی و پنجاه و پنج درصد است، در بارۀ سیاست های اقتصادی چهل و یک درصد نا راضی استند. در حوزه مذهبی بیشترین رضایت را دارند که در حدود شصت و هفت در صد نخبگان رضایت دارند.»

بخش‌هایی از این پژوهش، از سوی شماری از نخبگان ایرانی نیز به بررسی گرفته می‌شوند.

علی اصغر داوودی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان گفت: «آیا شما آماری از نخبگان افغانستانی داشتید؟ شما چند تا ولایت را درنظر گرفتید. در افغانستان در حدود سی و چند ولایت وجود دارند، شما حدودآ هفت - هشت ولایت را در نظر گرفتید. آیا تعمدی در نظر بوده؟ چرا ولایت دیگر مد نظر قرار نگرفته است؟»

شماری از شرکت کننده گان دیگر این مراسم، به این باورند که راه اندازی چنین پژوهش ها از بهر بهترسازی روابط دولت با دولت بسیار با اهمیت است، هرچند که ایران و افغانستان روابط فرهنگی بسیار دیرینه دارند.

هم‌رسانی کنید