تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

سفیر پیشین هند: گروۀ داعش ابزار ارتش پاکستان است

 امر سینها، سفیر پیشین هند در افغانستان می‌گوید که گروه داعش یک ابزار ارتش پاکستان است و برای آن ایجاد شده است که اگر طالبان به حکومت آینده افغانستان بپیوندند، داعش آنها را زیر فشار بگیرد.

 امر سینها ادعا می‌کند که به بربنیاد ارزیابی‌های نهادهای افغانستان، هفتاد درصد از جنگجویان داعش از پاکستان و بخش‌های قبایلی استند.

 امر سینها، سفیر پیشین هند در افغانستان می‌گوید که:« آیا در هنگامیکه طالبان در جامعه مدغم می‌شوند، داعش، نسخه تازه طالبان است؟ آیا این گروه تازه هراس‌افگن، ابزار دیگری در سیاست‌های ارتش پاکستان است؟ پاسخ من مثبت است. در این باره شواهد ابتدایی وجود دارند. اما حدس می‌زنم که باید از سوی نهادهای استخباراتی، بررسی‌های بیشتری انجام شوند. باید ریشه، منبع درآمد و مرکز حمایت از این گروه را به گونه دقیق دریابیم.»

 آقای سینها می‌گوید که بربنیاد ارزیابی‌های نهادهای افغانستان، بیشتر جنگجویان داعش در افغانستان از پاکستان و بخش‌های قبایلی استند.

 امر سینها، سفیر پیشین هند در افغانستان گفت:« حتا طالبان اگر بخواهند که همچون بخشی از حکومت به کابل بازگردند، باید ببینند که داعش به وجود آمده است تا طالبان نیز زیر فشار باشند. زیرا حکومت در کابل زیر فشار سیاست‌هایی بوده است که پاکستان توسط طالبان اعمال می‌کرد؛ حمایت کامل از طالبان، دادن پایگاه‌ها به آنان، میزبانی کامل از طالبان، این یک کمک بزرگ است و از سال ۲۰۰۱ حکومت کابل را زیر فشار قرار داده است.»

 امر سینها، پیوستن برخی از شهروندان هند را به گروه داعش نیز تایید می‌کند و می‌گوید که حکومت افغانستان، برخی از آنان را به هند بازگردانیده است.

 اما پاکستان هرگونه پشتیبانی ازگروه‌های هراس‌افگن را درافغانستان رد کرده است.

افغانستان

سفیر پیشین هند: گروۀ داعش ابزار ارتش پاکستان است

سفیر پیشین هند پیوستن برخی از شهروندان هند را به گروه داعش نیز تایید می‌کند.

Thumbnail

 امر سینها، سفیر پیشین هند در افغانستان می‌گوید که گروه داعش یک ابزار ارتش پاکستان است و برای آن ایجاد شده است که اگر طالبان به حکومت آینده افغانستان بپیوندند، داعش آنها را زیر فشار بگیرد.

 امر سینها ادعا می‌کند که به بربنیاد ارزیابی‌های نهادهای افغانستان، هفتاد درصد از جنگجویان داعش از پاکستان و بخش‌های قبایلی استند.

 امر سینها، سفیر پیشین هند در افغانستان می‌گوید که:« آیا در هنگامیکه طالبان در جامعه مدغم می‌شوند، داعش، نسخه تازه طالبان است؟ آیا این گروه تازه هراس‌افگن، ابزار دیگری در سیاست‌های ارتش پاکستان است؟ پاسخ من مثبت است. در این باره شواهد ابتدایی وجود دارند. اما حدس می‌زنم که باید از سوی نهادهای استخباراتی، بررسی‌های بیشتری انجام شوند. باید ریشه، منبع درآمد و مرکز حمایت از این گروه را به گونه دقیق دریابیم.»

 آقای سینها می‌گوید که بربنیاد ارزیابی‌های نهادهای افغانستان، بیشتر جنگجویان داعش در افغانستان از پاکستان و بخش‌های قبایلی استند.

 امر سینها، سفیر پیشین هند در افغانستان گفت:« حتا طالبان اگر بخواهند که همچون بخشی از حکومت به کابل بازگردند، باید ببینند که داعش به وجود آمده است تا طالبان نیز زیر فشار باشند. زیرا حکومت در کابل زیر فشار سیاست‌هایی بوده است که پاکستان توسط طالبان اعمال می‌کرد؛ حمایت کامل از طالبان، دادن پایگاه‌ها به آنان، میزبانی کامل از طالبان، این یک کمک بزرگ است و از سال ۲۰۰۱ حکومت کابل را زیر فشار قرار داده است.»

 امر سینها، پیوستن برخی از شهروندان هند را به گروه داعش نیز تایید می‌کند و می‌گوید که حکومت افغانستان، برخی از آنان را به هند بازگردانیده است.

 اما پاکستان هرگونه پشتیبانی ازگروه‌های هراس‌افگن را درافغانستان رد کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره