تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رد طرح ملغا شدن استفاده از نظامیان امریکایی در جنگ

سنای ایالات متحده امریکا جلو ملغا شدن مجوز استفاده از نیروهای نظامی را در جنگ های افغانستان و کشورهای دیگر گرفت.

در حالی که رند پال، سناتور جمهوری خواه امریکا، با ارایۀ طرحی تلاش می ورزید صلاحیت به کارگیری نیروهای نظامی از سوی ارتش امریکا را باز ستاند، اما بسیاری از سناتوران امریکایی این طرح او را رد کردند.

رند پال، سناتور جمهوری خواۀ امریکا در این باره گفت: «پس از شانزده سال جنگ در افغانستان، مشخص کردن هدف ما دشوار شده است. کسانی استند که می گویند ما به مجوز نو نیاز داریم. اما این مجوز اجازه جنگ را در هر جا و هر زمان بدون هیچ محدودیت جغرافیایی صادر خواهد کرد.»

رند پال می‎گوید که کانگرس قدرت را از قوۀ اجرایی باید باز ستاند، زیرا به باور او حکومت امریکا این قدرت را برای جنگ های غیرقانونی به کار می برد.

از این میان، جان مکین، سناتور دیگر جمهوری خواه به این باور است که اگر مجوز به کارگیری نیروی نظامی از ارتش امریکا گرفته شود، تلاش های واشنگتن در جنگ با داعش، القاعده و طالبان به هدر خواهند رفت.

آقای مکین افزود: «ما در حال حاضر نیروهای مان را از بهر جنگ در برابر داعش، القاعده، طالبان و گروه های دیگر تندرو خشونت آمیز در خارج از کشور جا به جا کرده ایم. با لغو مجوز بی آن که بدیلی به آن داشته باشیم، صلاحیت قانونی مان را برای ادامۀ عملیات های نظامی به خطر خواهد انداخت.»

جری مورن، سناتور جمهوری خواۀ دیگر امریکا نیز بیان داشت: «من به تازه گی از افغانستان برگشتم؛ این چهارمین بار است که به این کشور رفته ام. من به این نتیجه رسیدم که ما به افغانستان تعلق داریم. حضور ما در این کشور، بیش از بازسازی افغانستان، از بهر محافظت از امریکاییان است. بیست و یک گروه هراس افگن در افغانستان در تلاش کشتن شهروندان امریکایی استند.» 

با این همه، برخی از سناتوران دموکرات نیز با طرح رند پال مخالف استند؛ چنان که جک رید، به این باور است که تصویب این طرح، عواقب خوبی به نیروهای امریکایی نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: «بدون مجوز به کارگیری نیروی نظامی، ما باعث به میان آمدن سراسیمه گی و اختلال در میان نیروهای مان و در میان متحدان مان خواهیم شد.»

اگر طرح رند پال، از سوی سنای امریکا تأیید می‎شد، دونالد ترمپ ناگزیز می شد تا عملیات های نظامی اش را در برابر طالبان و گروه های هراس افگن در افغانستان و نیز جنگ در برابر داعش در عراق، سوریه و کشورهای دیگر را متوقف سازد.

رد طرح ملغا شدن استفاده از نظامیان امریکایی در جنگ

رند پال، سناتور جمهوری خواه که از ایالات کنتاکی امریکا نماینده گی می‎کند و ضد جنگ است، اصلاح قانون دفاع ملی ۲۰۱۸امریکا را پیشنهاد می‌کند. او می‎خواهد صلاحیت جنگ که به ارتش امریکا در سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲داده شده بود، لغو شود.

تصویر بندانگشتی

سنای ایالات متحده امریکا جلو ملغا شدن مجوز استفاده از نیروهای نظامی را در جنگ های افغانستان و کشورهای دیگر گرفت.

در حالی که رند پال، سناتور جمهوری خواه امریکا، با ارایۀ طرحی تلاش می ورزید صلاحیت به کارگیری نیروهای نظامی از سوی ارتش امریکا را باز ستاند، اما بسیاری از سناتوران امریکایی این طرح او را رد کردند.

رند پال، سناتور جمهوری خواۀ امریکا در این باره گفت: «پس از شانزده سال جنگ در افغانستان، مشخص کردن هدف ما دشوار شده است. کسانی استند که می گویند ما به مجوز نو نیاز داریم. اما این مجوز اجازه جنگ را در هر جا و هر زمان بدون هیچ محدودیت جغرافیایی صادر خواهد کرد.»

رند پال می‎گوید که کانگرس قدرت را از قوۀ اجرایی باید باز ستاند، زیرا به باور او حکومت امریکا این قدرت را برای جنگ های غیرقانونی به کار می برد.

از این میان، جان مکین، سناتور دیگر جمهوری خواه به این باور است که اگر مجوز به کارگیری نیروی نظامی از ارتش امریکا گرفته شود، تلاش های واشنگتن در جنگ با داعش، القاعده و طالبان به هدر خواهند رفت.

آقای مکین افزود: «ما در حال حاضر نیروهای مان را از بهر جنگ در برابر داعش، القاعده، طالبان و گروه های دیگر تندرو خشونت آمیز در خارج از کشور جا به جا کرده ایم. با لغو مجوز بی آن که بدیلی به آن داشته باشیم، صلاحیت قانونی مان را برای ادامۀ عملیات های نظامی به خطر خواهد انداخت.»

جری مورن، سناتور جمهوری خواۀ دیگر امریکا نیز بیان داشت: «من به تازه گی از افغانستان برگشتم؛ این چهارمین بار است که به این کشور رفته ام. من به این نتیجه رسیدم که ما به افغانستان تعلق داریم. حضور ما در این کشور، بیش از بازسازی افغانستان، از بهر محافظت از امریکاییان است. بیست و یک گروه هراس افگن در افغانستان در تلاش کشتن شهروندان امریکایی استند.» 

با این همه، برخی از سناتوران دموکرات نیز با طرح رند پال مخالف استند؛ چنان که جک رید، به این باور است که تصویب این طرح، عواقب خوبی به نیروهای امریکایی نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: «بدون مجوز به کارگیری نیروی نظامی، ما باعث به میان آمدن سراسیمه گی و اختلال در میان نیروهای مان و در میان متحدان مان خواهیم شد.»

اگر طرح رند پال، از سوی سنای امریکا تأیید می‎شد، دونالد ترمپ ناگزیز می شد تا عملیات های نظامی اش را در برابر طالبان و گروه های هراس افگن در افغانستان و نیز جنگ در برابر داعش در عراق، سوریه و کشورهای دیگر را متوقف سازد.

هم‌رسانی کنید