Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سنا: به رسمیت شناختن خط دیورند برای مردم قابل قبول نیست

رئیس مجلس سنا می‌گوید که خط دیورند، یک خط فرضی است و به رسمیت شناخته شدن این خط همچون مرز رسمی، برای مردمان کشور پذیرفتنی نخواهد بود.

درهمین حال شماری از سناتوران در واکنش به گفته های دیروز عبداللطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی می گویند که برای حل این معضل باید مردمان کشور در یک اجماع ملی تصمم بگیرند.

نشست روز یک شنبه مجلس سنا بیشتر به دور گفته های عبداللطیف پدرام می چرخید، لطیف پدرام خط دیورند را همچون مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان می شناسد و می گوید که دولت نیز این مرز را پذیرفته  است، اما به مردم دروغ می گوید.

زلمی زابلی مجلس سنا گفته است:" ما از پدرام این را می خواهیم که می گوید حزب من کنگره ملی است، دراین جا یک پشتون را به من نشان بدهید... این آدم بی غیرت را ."

شیر محمد آخند زاده مجلس سنا گفته است:" انین انسان نجس باید از مجلس نماینده گان بیرون ساخته شود رای عدم اعتماد بدهد وبیرون کند."

نادر بلوچ مجلس سنا گفت:" بیش از هشتاد میلیون جمعیتی که دربخش های خط فرضی دیورند چیزی کم یک قرن می شود تحت ظلم وستم استند وصدای خودشان را بلند کرده نمی توانند."

درهمین حال  شماری دیگری از سناتوران می گویند که برای حل این معضل باید لوی جرگه یی  برگزار شود و بربنیاد آرای مردمان کشور دراین باره تصمیم گرفته شود.

گل احمد اعظمی  عضو مجلس سنا گفت:" این به سرطان وزخم خونینی تبدیل شده است که هر روز از ما قربانی می گیرد."

فرهاد سخی عضو مجلس سنا گفت:" حتا رئیس جمهور هم دراین جا صلاحیت ندارد که این خط را به رسمیت بشناسد این فیصله ملت است باید دراین جا لوی جرگه بر گزار شود."

رئیس مجلس سنا می گوید که به رسمیت شناختن این خط همچون مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان برای مردمان کشور پذیرفتنی نخواهد بود.

فضل الهادی مسلیمیار رییس مجلس سنا گفت:" این برای مردمان کشور قابل قبول نیست، بلکه آنسوی دیورند ساحه وملک خودما است، هرکس که دراین باره نظر ودیدگاه  دارد این خیال، مهال وجنون است"

حزب کنگره ملی دیروز درنشستی خط دیورند را انگیزه اصلی بحران افغانستان خواند.

موافقت نامه خط دیورند در دوره امیر عبدالرحمان خان میان افغانستان و نماینده هند بریتانیایی به امضا رسید و پس از آن نیز چندین پادشاه دیگر در این باره سندهایی را امضاء کردند، اما پس از ایجاد پاکستان اختلاف ها در باره این خط بالا گرفتند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌گردد که  به روز شنبه حزب کنگره اعلام کرد که خط دیورند را همچون مرز رسمی افغانستان و پاکستان می‌شناسد.

لطیف پدرام، رهبر این حزب ناامنی‌ها و مشکلات دیگر افغانستان را برخاسته از تنش‌ها بر سر همین مرز می‌داند و از حکومت می‌خواهد تا به این تنش‌ها پایان دهد.

پدرام می‌گوید که حکومت در واقعیت دیورند را همچون مرز رسمی افغانستان و پاکستان می‌شناسد، اما به مردم دروغ می‌گوید.

لطیف پدرام، رهبر حزب کنگره، گفت: «حکومت چرا به سازمان ملل شکایت نمی‌کند؟ عرایض خودش را بگیرد و برود و به سازمان ملل بگوید که این حق ما است، حق مان را برای ما اعاده بکنید. چرا این کار را نمی‌کند؟ چرا؟ فقط دروغ می‌گویند؛ دیورند، دیورند، دیورند... دلیل بیاور."

سنا: به رسمیت شناختن خط دیورند برای مردم قابل قبول نیست

زلمی زابلی مجلس سنا گفته است:" ما از پدرام این را می خواهیم که می گوید حزب من کنگره ملی است، دراین جا یک پشتون را به من نشان بدهید... این آدم بی غیرت را ."

Thumbnail

رئیس مجلس سنا می‌گوید که خط دیورند، یک خط فرضی است و به رسمیت شناخته شدن این خط همچون مرز رسمی، برای مردمان کشور پذیرفتنی نخواهد بود.

درهمین حال شماری از سناتوران در واکنش به گفته های دیروز عبداللطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی می گویند که برای حل این معضل باید مردمان کشور در یک اجماع ملی تصمم بگیرند.

نشست روز یک شنبه مجلس سنا بیشتر به دور گفته های عبداللطیف پدرام می چرخید، لطیف پدرام خط دیورند را همچون مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان می شناسد و می گوید که دولت نیز این مرز را پذیرفته  است، اما به مردم دروغ می گوید.

زلمی زابلی مجلس سنا گفته است:" ما از پدرام این را می خواهیم که می گوید حزب من کنگره ملی است، دراین جا یک پشتون را به من نشان بدهید... این آدم بی غیرت را ."

شیر محمد آخند زاده مجلس سنا گفته است:" انین انسان نجس باید از مجلس نماینده گان بیرون ساخته شود رای عدم اعتماد بدهد وبیرون کند."

نادر بلوچ مجلس سنا گفت:" بیش از هشتاد میلیون جمعیتی که دربخش های خط فرضی دیورند چیزی کم یک قرن می شود تحت ظلم وستم استند وصدای خودشان را بلند کرده نمی توانند."

درهمین حال  شماری دیگری از سناتوران می گویند که برای حل این معضل باید لوی جرگه یی  برگزار شود و بربنیاد آرای مردمان کشور دراین باره تصمیم گرفته شود.

گل احمد اعظمی  عضو مجلس سنا گفت:" این به سرطان وزخم خونینی تبدیل شده است که هر روز از ما قربانی می گیرد."

فرهاد سخی عضو مجلس سنا گفت:" حتا رئیس جمهور هم دراین جا صلاحیت ندارد که این خط را به رسمیت بشناسد این فیصله ملت است باید دراین جا لوی جرگه بر گزار شود."

رئیس مجلس سنا می گوید که به رسمیت شناختن این خط همچون مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان برای مردمان کشور پذیرفتنی نخواهد بود.

فضل الهادی مسلیمیار رییس مجلس سنا گفت:" این برای مردمان کشور قابل قبول نیست، بلکه آنسوی دیورند ساحه وملک خودما است، هرکس که دراین باره نظر ودیدگاه  دارد این خیال، مهال وجنون است"

حزب کنگره ملی دیروز درنشستی خط دیورند را انگیزه اصلی بحران افغانستان خواند.

موافقت نامه خط دیورند در دوره امیر عبدالرحمان خان میان افغانستان و نماینده هند بریتانیایی به امضا رسید و پس از آن نیز چندین پادشاه دیگر در این باره سندهایی را امضاء کردند، اما پس از ایجاد پاکستان اختلاف ها در باره این خط بالا گرفتند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌گردد که  به روز شنبه حزب کنگره اعلام کرد که خط دیورند را همچون مرز رسمی افغانستان و پاکستان می‌شناسد.

لطیف پدرام، رهبر این حزب ناامنی‌ها و مشکلات دیگر افغانستان را برخاسته از تنش‌ها بر سر همین مرز می‌داند و از حکومت می‌خواهد تا به این تنش‌ها پایان دهد.

پدرام می‌گوید که حکومت در واقعیت دیورند را همچون مرز رسمی افغانستان و پاکستان می‌شناسد، اما به مردم دروغ می‌گوید.

لطیف پدرام، رهبر حزب کنگره، گفت: «حکومت چرا به سازمان ملل شکایت نمی‌کند؟ عرایض خودش را بگیرد و برود و به سازمان ملل بگوید که این حق ما است، حق مان را برای ما اعاده بکنید. چرا این کار را نمی‌کند؟ چرا؟ فقط دروغ می‌گویند؛ دیورند، دیورند، دیورند... دلیل بیاور."

هم‌رسانی کنید