Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سیستم انترنتی محاسبه و پرداخت تنخواه به ارتش فعال شد

وزارت دفاع ملی یک سیستم انترنتی «اپس» را برای محاسبه و پرداخت تنخواه‌های نیروهای ارتش و کارمندان اداری این وزارت فعال کرده‌است.

این سیستم که پیش از این در امریکا و آلمان نیز استفاده شده‌است اکنون با کمک «مأموریت پشیتبانی قاطع ناتو» در وزارت دفاع افغانستان فعال شده‌است.

وزارت دفاع ملی می‌گوید هرگاه جزئیات بایومتریک، رتبه، ترفیع، امتیازها و پیشینۀ کاری یک سرباز در این سیستم ثبت نباشند، حتا تنخواه او نیز پرداخت نخواهد شد.

منیره یوسف‌زاده، معین تعلیمات و پرسونل این وزارت می‌گوید که یک سال زمان گرفت تا تمامی اطلاعات و مدارک سربازان و کارمندان این وزارت به این سیستم وارد شوند.

به‌گفتۀ این مقام وزارت دفاع ملی، با فعال شدن این سیستم ثبت اطلاعات، جلو سربازان و کارمندان خیالی گرفته شده‌است و طی مراحل امور اداری سربازان و کارمندان به‌گونۀ آنلاین انجام خواهد شد: «خود پذیرفتن این سیستم یک مقدار سخت بود و در عین حال آموزش دادن همکاران ما برای پیشبرد این سیستم... اما خوش‌بختانه بعد از یک سال امروز با افتخار می‌گویم که صد درصد منسوبین اردوی ما تمامی سوانح شان وارد این سیستم شده‌است و پرداخت تنخواۀ شان از طریق همین سیستم است و هم چنان سایر امتیازهای که شامل حال آنان می‌شود.»
به گفتۀ بانو یوسف‌زاده، مدارک مربوط به سربازان جان باخته، معلول و بازنشسته در درازای حداقل یک سال از این سیستم به وزارت دولت در امور شهدا و معلولان فرستاده می‌شود.

زلمی عسکرزاده صادقی، رییس کادر و پرسونل ستردرستیز وزارت دفاع نیز گفت: «این سیستم را نمی‌مانند که کسی در آن مداخله کند و یا کسی داخل آن شود. در این راستا قومندانی محترم حمایت قاطع با ما بسیار همکار است.»

اما، ظاهرأ تاکنون مشکل سربازان زخمی با سیستم «اپس» نیز حل نشده‌است.

شاه مراد، دونیم سال پیش در بالامرغاب بادغیس در جنگ با طالبان زخمی شد، او اکنون پاهایش فلج شده‌است. شاه مراد یک ماه می‌شود که در کابل به‌سر می‌برد، می‌گوید که برای درمانش حکومت هیچ کمکی نکرده‌است: «صدای من را بشنوند، رییس صاحب‌ جمهور! یک ماه می‌شود که وزیر صاحب دفاع [پای درخواستم] امضا نکرده‌است؛ همین لوی درستیز خبر دارد، قومندان صاحب لوا خبر دارد.»

هرچند این سیستم از سه سال به این‌سو در وزارت امور داخله نیز فعال گردیده‌است اما اطلاعات همه نیروهای پولیس و کارمندان وزارت امور داخله به‌گونۀ کامل وارد این سیستم نشده‌اند.

سیستم انترنتی محاسبه و پرداخت تنخواه به ارتش فعال شد

وزارت دفاع ملی می‌گوید هرگاه جزئیات بایومتریک، رتبه، ترفیع، امتیازها و پیشینۀ کاری یک سرباز در این سیستم ثبت نباشند، حتا تنخواه او نیز پرداخت نخواهد شد.

تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع ملی یک سیستم انترنتی «اپس» را برای محاسبه و پرداخت تنخواه‌های نیروهای ارتش و کارمندان اداری این وزارت فعال کرده‌است.

این سیستم که پیش از این در امریکا و آلمان نیز استفاده شده‌است اکنون با کمک «مأموریت پشیتبانی قاطع ناتو» در وزارت دفاع افغانستان فعال شده‌است.

وزارت دفاع ملی می‌گوید هرگاه جزئیات بایومتریک، رتبه، ترفیع، امتیازها و پیشینۀ کاری یک سرباز در این سیستم ثبت نباشند، حتا تنخواه او نیز پرداخت نخواهد شد.

منیره یوسف‌زاده، معین تعلیمات و پرسونل این وزارت می‌گوید که یک سال زمان گرفت تا تمامی اطلاعات و مدارک سربازان و کارمندان این وزارت به این سیستم وارد شوند.

به‌گفتۀ این مقام وزارت دفاع ملی، با فعال شدن این سیستم ثبت اطلاعات، جلو سربازان و کارمندان خیالی گرفته شده‌است و طی مراحل امور اداری سربازان و کارمندان به‌گونۀ آنلاین انجام خواهد شد: «خود پذیرفتن این سیستم یک مقدار سخت بود و در عین حال آموزش دادن همکاران ما برای پیشبرد این سیستم... اما خوش‌بختانه بعد از یک سال امروز با افتخار می‌گویم که صد درصد منسوبین اردوی ما تمامی سوانح شان وارد این سیستم شده‌است و پرداخت تنخواۀ شان از طریق همین سیستم است و هم چنان سایر امتیازهای که شامل حال آنان می‌شود.»
به گفتۀ بانو یوسف‌زاده، مدارک مربوط به سربازان جان باخته، معلول و بازنشسته در درازای حداقل یک سال از این سیستم به وزارت دولت در امور شهدا و معلولان فرستاده می‌شود.

زلمی عسکرزاده صادقی، رییس کادر و پرسونل ستردرستیز وزارت دفاع نیز گفت: «این سیستم را نمی‌مانند که کسی در آن مداخله کند و یا کسی داخل آن شود. در این راستا قومندانی محترم حمایت قاطع با ما بسیار همکار است.»

اما، ظاهرأ تاکنون مشکل سربازان زخمی با سیستم «اپس» نیز حل نشده‌است.

شاه مراد، دونیم سال پیش در بالامرغاب بادغیس در جنگ با طالبان زخمی شد، او اکنون پاهایش فلج شده‌است. شاه مراد یک ماه می‌شود که در کابل به‌سر می‌برد، می‌گوید که برای درمانش حکومت هیچ کمکی نکرده‌است: «صدای من را بشنوند، رییس صاحب‌ جمهور! یک ماه می‌شود که وزیر صاحب دفاع [پای درخواستم] امضا نکرده‌است؛ همین لوی درستیز خبر دارد، قومندان صاحب لوا خبر دارد.»

هرچند این سیستم از سه سال به این‌سو در وزارت امور داخله نیز فعال گردیده‌است اما اطلاعات همه نیروهای پولیس و کارمندان وزارت امور داخله به‌گونۀ کامل وارد این سیستم نشده‌اند.

هم‌رسانی کنید