تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

سیگر: حکومت در مبارزه با فساد پیشرفت کرده‌است

بازرس ویژۀ امریکا برای باسازی افغانستان (سیگر) در گزارش تازه‌اش می‌گوید که حکومت افغانستان در رسیدن به معیارهای راهبرد مبارزه با فساد اداری پیشرفت کرده‌است.

سیگر اما با آن‌هم گفته‌است که در این راستا برخی از چالش‌هایی وجود دارند.

در گزارش تازۀ این نهاد، آمده‌است که با وجود مبارزه با فساد و پیشرفت در این راستا، نهادهای مهم دولتی افغانستان که در برابر فساد کار می‌کنند، با کمبود منابع روبه‌رو استند.

سیگر، معافیت افراد زورمند دخیل در فساد اداری و کاهش فعالیت‌های محکمۀ ویژۀ مبارزه با فساد را از چالش‌های جدی در راستای مبارزه با فساد اداری در افغانستان دانسته‌است.

این در حالی است که در حدود یک ماه پیش، ایالات متحدۀ امریکا در حدود ۱۶۰میلیون دالر کمک‌هایش را به دلیل آن‌چه که موجودیت فساد در حکومت افغانستان گفت، برگرداند.

بربنیاد گزارش هفتۀ پیش سیگر، ایالات متحدۀ امریکا در هفتده سال گذشته، بیش از ۱۳۲میلیارد دالر برای بازسازی افغانستان هزینه کرده‌است.

بربنیاد این گزارش، در مدت هفده سال، ۱۱۴.۲میلیارد دالر برای صندوق بزرگ بازسازی افغانستان هزینه شده‌اند و ۳۴.۴۶ میلیارد دالر دیگر هم هزینۀ حکومت‌داری و توسعه، شده‌اند.

جان ساپکو، بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان در بخش دیگر از گزارش خود، از کاهش درآمدهای حکومت افغانستان خبر داده‌است و نوشته که احتمال دارد حکومت افغانستان در رسیدن به هدفی که برای درآمدهایش تعیین کرده‌است، امسال نرسد.

افغانستان

سیگر: حکومت در مبارزه با فساد پیشرفت کرده‌است

بربنیاد گزارش هفتۀ پیش سیگر، ایالات متحدۀ امریکا در هفتده سال گذشته، بیش از ۱۳۲میلیارد دالر برای بازسازی افغانستان هزینه کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

بازرس ویژۀ امریکا برای باسازی افغانستان (سیگر) در گزارش تازه‌اش می‌گوید که حکومت افغانستان در رسیدن به معیارهای راهبرد مبارزه با فساد اداری پیشرفت کرده‌است.

سیگر اما با آن‌هم گفته‌است که در این راستا برخی از چالش‌هایی وجود دارند.

در گزارش تازۀ این نهاد، آمده‌است که با وجود مبارزه با فساد و پیشرفت در این راستا، نهادهای مهم دولتی افغانستان که در برابر فساد کار می‌کنند، با کمبود منابع روبه‌رو استند.

سیگر، معافیت افراد زورمند دخیل در فساد اداری و کاهش فعالیت‌های محکمۀ ویژۀ مبارزه با فساد را از چالش‌های جدی در راستای مبارزه با فساد اداری در افغانستان دانسته‌است.

این در حالی است که در حدود یک ماه پیش، ایالات متحدۀ امریکا در حدود ۱۶۰میلیون دالر کمک‌هایش را به دلیل آن‌چه که موجودیت فساد در حکومت افغانستان گفت، برگرداند.

بربنیاد گزارش هفتۀ پیش سیگر، ایالات متحدۀ امریکا در هفتده سال گذشته، بیش از ۱۳۲میلیارد دالر برای بازسازی افغانستان هزینه کرده‌است.

بربنیاد این گزارش، در مدت هفده سال، ۱۱۴.۲میلیارد دالر برای صندوق بزرگ بازسازی افغانستان هزینه شده‌اند و ۳۴.۴۶ میلیارد دالر دیگر هم هزینۀ حکومت‌داری و توسعه، شده‌اند.

جان ساپکو، بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان در بخش دیگر از گزارش خود، از کاهش درآمدهای حکومت افغانستان خبر داده‌است و نوشته که احتمال دارد حکومت افغانستان در رسیدن به هدفی که برای درآمدهایش تعیین کرده‌است، امسال نرسد.

هم‌رسانی کنید