Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شاهراه کابل-بغلان به روی رفت و آمد باز شد

وزارت امور داخله در یک خبرنامه می‌گوید که شاهراه کابل-بغلان در نتیجه علمیات نیروهای افغان دوباره به روی رفت و آمد باز شد.

این شاهراه زمانی بسته شد که طالبان نزدیک به ده روز پیش بر شهر پلخمری حمله کردند. 

به گفتۀ وزارت امور داخله، حمله طالبان بر شهر پلخمری پس زده شده است اما نبردها هنوزهم در حومه های این شهر ادامه دارند.

در همین حال، وزارت امور داخله می‌گوید که شاهراه بغلان-بلخ نیز به روی رفت و آمد باز شده است. 

این شاهراه در بخش هایی از کیله گی، جر خشک، جنگل باغ و چهارشنبه تپه بسته شده بود.

شاهراه کابل-بغلان به روی رفت و آمد باز شد

این شاهراه نزدیک به ده روز پیش زمانی به روی رفت و آمد بسته شد که طالبان بر شهر پلخمری حمله کردند. 

Thumbnail

وزارت امور داخله در یک خبرنامه می‌گوید که شاهراه کابل-بغلان در نتیجه علمیات نیروهای افغان دوباره به روی رفت و آمد باز شد.

این شاهراه زمانی بسته شد که طالبان نزدیک به ده روز پیش بر شهر پلخمری حمله کردند. 

به گفتۀ وزارت امور داخله، حمله طالبان بر شهر پلخمری پس زده شده است اما نبردها هنوزهم در حومه های این شهر ادامه دارند.

در همین حال، وزارت امور داخله می‌گوید که شاهراه بغلان-بلخ نیز به روی رفت و آمد باز شده است. 

این شاهراه در بخش هایی از کیله گی، جر خشک، جنگل باغ و چهارشنبه تپه بسته شده بود.

هم‌رسانی کنید