Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شایسته واعظ لقب «سفیر صلح» را دریافت کرد

شایسته واعظ، پیلوت امریکایی افغان که در یک دور دنیا روز دوشنبه به کابل آمد، در همایشی روز سه شنبه از سوی مقام‌های حکومتی با دریافت ستایش‌نامه و هدیه‌ها ستایش شد.

در این همایش شایسته لقب سفیر صلح را نیز دریافت کرد.

محمد خان، معاون نخست ریاست اجراییه، گفت: «تنها یک دختر خانم با یک هواپیمای کوچک که درحالت های طوفانی مقاومت نیز ندارد،این جا نیاز است که گفته شود این چنین اراده و سفر دل شیر می‌خواهد.»

در این همایش شایسته واعظ الگوی دختران افغانستان نامید شد و سفر وی نیز دشوار اما موفقیت آمیز گفته شد.

دلبرنظری، وزیر امور زنان، گفت: «شایسته با این ابتکار خویش ثابت ساخت که زنان و دختران می‌توانند که رویاها و آرمان‌های بلند پروازانه داشته باشند.»

محمد شاه حبیبی، رییس اداره مستقل هوانوردی ملکی، گفت: «تمامی مشکلاتی که در همچو یک سفر برای همگام آشکار است،همچو سفر آسان نیست که یک خلبان به هواپیمای خود بنشیند و سفر خود را آغاز کند این نهایت کار می خواهد.»

شایسته واعظ سفرش را به دور جهان تنها بستن یک ریکارت نمی‌داند بل می‌گوید که هدف مهم این است که جوانان باید به خودشان برای رسیدن به رویاهای شان باور داشته باشند.

او گفت: «در واقع این سفر در باره زنان است. تمای زنانی که در این تالار نشسته اند و و تمام زنانی جهان، این پرواز برای شما است. و این پرواز شما است. شما سبب شدید این پرواز انجام شود و تمام شما تنها به یک الهام نیاز دارید این را انجام بدهند.»

شایسته واعظ سفری را برای دور زدن دنیا دو ماه پیش آغاز کرد و قرار است در این سفر هژده کشور را در پنج قاره سفر کند.

او تا چند روز دیگر سفرش را از دبی به سوی هند ادامه می‌دهد.

شایسته واعظ لقب «سفیر صلح» را دریافت کرد

شایسته واعظ سفری را برای دور زدن دنیا دو ماه پیش آغاز کرد و قرار است در این سفر هژده کشور را در پنج قاره سفر کند.

تصویر بندانگشتی

شایسته واعظ، پیلوت امریکایی افغان که در یک دور دنیا روز دوشنبه به کابل آمد، در همایشی روز سه شنبه از سوی مقام‌های حکومتی با دریافت ستایش‌نامه و هدیه‌ها ستایش شد.

در این همایش شایسته لقب سفیر صلح را نیز دریافت کرد.

محمد خان، معاون نخست ریاست اجراییه، گفت: «تنها یک دختر خانم با یک هواپیمای کوچک که درحالت های طوفانی مقاومت نیز ندارد،این جا نیاز است که گفته شود این چنین اراده و سفر دل شیر می‌خواهد.»

در این همایش شایسته واعظ الگوی دختران افغانستان نامید شد و سفر وی نیز دشوار اما موفقیت آمیز گفته شد.

دلبرنظری، وزیر امور زنان، گفت: «شایسته با این ابتکار خویش ثابت ساخت که زنان و دختران می‌توانند که رویاها و آرمان‌های بلند پروازانه داشته باشند.»

محمد شاه حبیبی، رییس اداره مستقل هوانوردی ملکی، گفت: «تمامی مشکلاتی که در همچو یک سفر برای همگام آشکار است،همچو سفر آسان نیست که یک خلبان به هواپیمای خود بنشیند و سفر خود را آغاز کند این نهایت کار می خواهد.»

شایسته واعظ سفرش را به دور جهان تنها بستن یک ریکارت نمی‌داند بل می‌گوید که هدف مهم این است که جوانان باید به خودشان برای رسیدن به رویاهای شان باور داشته باشند.

او گفت: «در واقع این سفر در باره زنان است. تمای زنانی که در این تالار نشسته اند و و تمام زنانی جهان، این پرواز برای شما است. و این پرواز شما است. شما سبب شدید این پرواز انجام شود و تمام شما تنها به یک الهام نیاز دارید این را انجام بدهند.»

شایسته واعظ سفری را برای دور زدن دنیا دو ماه پیش آغاز کرد و قرار است در این سفر هژده کشور را در پنج قاره سفر کند.

او تا چند روز دیگر سفرش را از دبی به سوی هند ادامه می‌دهد.

هم‌رسانی کنید