Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شرکتی که درختان جادۀ میدان هوایی کابل را قطع کرده بود جریمه شد

شهرداری کابل، شرکت امنیتی را که چندین درخت را در جادۀ میدان هوایی کابل، قطع کرده بود ۵.۷۶ میلیون افغانی جریمه کرد.

در یک خبرنامه‌یی که امروز (پنج‌شنبه، ۷ سنبله) از سوی شهرداری کابل نشر شده، آمده‌است که قطع درختان از سوی این شرکت امنیتی، بدون هماهنگی شهرداری صورت گرفته‌است و این کار یک تخلف است.

به گفتۀ شهرداری، این شرکت امنیتی، دو روز پیش بخاطر نصب کمره‌های امنیتی، ۲۴ درخت را در جادۀ میدان هوایی کابل، قطع کرده‌است.

در خبرنامۀ شهرداری آمده‌است که این شرکت امنیتی بر علاوۀ پرداخت جریمۀ نقدی، مکلف است که این منطقه را به حالت نخستینش برگرداند.

شهرداری می‌گوید که مانع ادامۀ کار این شرکت امنیتی در این محل شده‌است و با هماهنگی نهادهای عدلی و قضایی این موضوع را پی‌گیری می‌کند.

شرکتی که درختان جادۀ میدان هوایی کابل را قطع کرده بود جریمه شد

در خبرنامۀ شهرداری آمده‌است که این شرکت امنیتی بر علاوۀ پرداخت جریمۀ نقدی، مکلف است که این منطقه را به حالت نخستینش برگرداند.

تصویر بندانگشتی

شهرداری کابل، شرکت امنیتی را که چندین درخت را در جادۀ میدان هوایی کابل، قطع کرده بود ۵.۷۶ میلیون افغانی جریمه کرد.

در یک خبرنامه‌یی که امروز (پنج‌شنبه، ۷ سنبله) از سوی شهرداری کابل نشر شده، آمده‌است که قطع درختان از سوی این شرکت امنیتی، بدون هماهنگی شهرداری صورت گرفته‌است و این کار یک تخلف است.

به گفتۀ شهرداری، این شرکت امنیتی، دو روز پیش بخاطر نصب کمره‌های امنیتی، ۲۴ درخت را در جادۀ میدان هوایی کابل، قطع کرده‌است.

در خبرنامۀ شهرداری آمده‌است که این شرکت امنیتی بر علاوۀ پرداخت جریمۀ نقدی، مکلف است که این منطقه را به حالت نخستینش برگرداند.

شهرداری می‌گوید که مانع ادامۀ کار این شرکت امنیتی در این محل شده‌است و با هماهنگی نهادهای عدلی و قضایی این موضوع را پی‌گیری می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره