تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شرکت لبنانی «خطیب و علمی» قراردادها را بی‌داوطلبی بدست می‌آورد

یک شرکت لبنانی در دو سال گذشته هفت پیمان  طرح و دیزاین پروژه‌ها را در افغانستان بی‌داوطلبی به دست آورده است.

بر بنیاد یک گزارش خبرگذاری پژواک، شهرداری کابل چهار پیمان بزرگ را بر بنیاد یک فیصلۀ کمیسیون تدارکات ملی، و نیز وزارت شهر سازی یک پیمان بزرگ را به ارزش شانزده میلیون دالر، بی‌داوطلبی به این شرکت واگذار کرده‌اند.

خبرگذاری پژواک می‌گوید که این شرکت لبنانی به تشویق برادر رولا غنی، نخست بانوی کشور، به افغانستان آمده است و این قرار دادها در اختیار این شرکت گذاشته شده‌اند.  

شركت خطيب و علمي از دو سال بدينسو در افغانستان كار می‌كند، معين فنی وزارت فوائد عامه به خبرگزاری پژواک گفته است که این شرکت به تشويق وی و  ریاض سعاده، برادر رولا غنی، به کشور آمده است.

احمد ولی شيرزی گفته است كه با برادر رولا غني در دانشگاه بيروت آشنا شد و دوستی‌شان تا حالا ادامه دارد و آقای رياض سعاده كارمند اين شركت نيست. اما با مسؤولان شركت رابطه خوبی دارد.

شیرزی گفت: «شاید این «بدست آوردن قراردادها» به خاطر روابط شخصی خود شان بوده باشد، ولی از طرف رهبری وزارت فواید عامه چنین چیزی نبوده است.»

كميسيون تداركات ملی شركت خطيب و علمی را در ماه جوزای پارسال پيش از آن‌كه جواز فعاليت‌اش را گرفته باشد به شهرداری كابل معرفی كرده است و گفته است كه پروژه طراحی سرك کارته سخی را بی‌داوطلبی به اين شركت بدهد و شهرداری کابل چهار قرار داد را به این شرکت سپرده است.

این شرکت یک قرارداد بزرگ را بی‌داوطلبی از وزارت شهرسازی نیز به دست آورده است.

نیلوفر لنگر، سخنگوی وزارت شهر سازی، گفت: «ما پول زیاد نداریم و شرکت خطیب نسبت به دو شرکت دیگر که پیشنهاد کرده بودند کمترین هزینه را با بهترین کیفیت برای ما پیشنهاد کرد و ما شرکت خطیب را انتخاب کردیم.»

اكنون اداره تداركات ملی می‌گويد كه معرفی شركت خطيب و علمی به شهر داری و وزارت شهر سازی فيصلهء كميسيون تداركات ملی بوده است.

بختيار نجمان، متخصص مبارزه با فساد اداره تداركات ملی، گفت: «دو پیشنهاد پروژه که از طرف شاروالی کابل و وزارت شهرسازی آمده بود، کمیسیون پس از منظوری آن فیصله کرد که ادارات مربوطه از دانش و تخصصی که در این شرکت وجود دارد، استفاده بکند.»

خبرگزاری پژواك بر بنياد منابعی نوشته است كه قرار است سه قرار داد ديگر نیز بی‌داوطلبی به اين شركت سپرده خواهد شد.

 

شرکت لبنانی «خطیب و علمی» قراردادها را بی‌داوطلبی بدست می‌آورد

یک شرکت لبنانی که به تشویق برادر رولا غنی به افغانستان آمده است و از سوی کمیسیون تدارکات ملی معرفی شده است، قرادادهای بزرگ را بی‌داوطلبی به دست می‌آورد.

Thumbnail

یک شرکت لبنانی در دو سال گذشته هفت پیمان  طرح و دیزاین پروژه‌ها را در افغانستان بی‌داوطلبی به دست آورده است.

بر بنیاد یک گزارش خبرگذاری پژواک، شهرداری کابل چهار پیمان بزرگ را بر بنیاد یک فیصلۀ کمیسیون تدارکات ملی، و نیز وزارت شهر سازی یک پیمان بزرگ را به ارزش شانزده میلیون دالر، بی‌داوطلبی به این شرکت واگذار کرده‌اند.

خبرگذاری پژواک می‌گوید که این شرکت لبنانی به تشویق برادر رولا غنی، نخست بانوی کشور، به افغانستان آمده است و این قرار دادها در اختیار این شرکت گذاشته شده‌اند.  

شركت خطيب و علمي از دو سال بدينسو در افغانستان كار می‌كند، معين فنی وزارت فوائد عامه به خبرگزاری پژواک گفته است که این شرکت به تشويق وی و  ریاض سعاده، برادر رولا غنی، به کشور آمده است.

احمد ولی شيرزی گفته است كه با برادر رولا غني در دانشگاه بيروت آشنا شد و دوستی‌شان تا حالا ادامه دارد و آقای رياض سعاده كارمند اين شركت نيست. اما با مسؤولان شركت رابطه خوبی دارد.

شیرزی گفت: «شاید این «بدست آوردن قراردادها» به خاطر روابط شخصی خود شان بوده باشد، ولی از طرف رهبری وزارت فواید عامه چنین چیزی نبوده است.»

كميسيون تداركات ملی شركت خطيب و علمی را در ماه جوزای پارسال پيش از آن‌كه جواز فعاليت‌اش را گرفته باشد به شهرداری كابل معرفی كرده است و گفته است كه پروژه طراحی سرك کارته سخی را بی‌داوطلبی به اين شركت بدهد و شهرداری کابل چهار قرار داد را به این شرکت سپرده است.

این شرکت یک قرارداد بزرگ را بی‌داوطلبی از وزارت شهرسازی نیز به دست آورده است.

نیلوفر لنگر، سخنگوی وزارت شهر سازی، گفت: «ما پول زیاد نداریم و شرکت خطیب نسبت به دو شرکت دیگر که پیشنهاد کرده بودند کمترین هزینه را با بهترین کیفیت برای ما پیشنهاد کرد و ما شرکت خطیب را انتخاب کردیم.»

اكنون اداره تداركات ملی می‌گويد كه معرفی شركت خطيب و علمی به شهر داری و وزارت شهر سازی فيصلهء كميسيون تداركات ملی بوده است.

بختيار نجمان، متخصص مبارزه با فساد اداره تداركات ملی، گفت: «دو پیشنهاد پروژه که از طرف شاروالی کابل و وزارت شهرسازی آمده بود، کمیسیون پس از منظوری آن فیصله کرد که ادارات مربوطه از دانش و تخصصی که در این شرکت وجود دارد، استفاده بکند.»

خبرگزاری پژواك بر بنياد منابعی نوشته است كه قرار است سه قرار داد ديگر نیز بی‌داوطلبی به اين شركت سپرده خواهد شد.

 

هم‌رسانی کنید