تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

"شمار اصلی تلفات حمله بر مراسم عروسی در کابل ۸۱ تن است"

نزدیکان جان باخته گان انفجار اخیر درهوتل "شهر دوبی" شمار جان باخته گان این رویداد را بیش ازهشتاد تن می گویند.

خانواده های این جان باخته گان  می گویند فهرستی که آنان از جان باخته گان دارند ،  تنها دربرگیرنده  نزدیکان و همسایه گان عروس و داماد است.

به گفته این خانواده ها کسانی که از جاهای دیگر به این عروسی دعودت شده بودند و یا هم خودسرانه به این عروسی آمده بودند نیز جان باخته اند وبا افزون این جان باخته گان، شمار تلفات ازهشتاد تن نیز بیشتر خواهد شد.

پیش ازاین وزارت امور  داخله جان باختن شصت وسه تن و وزارت صحت عامه جان باختن هفتاد تن را درانفجار در تالار عروسی این هوتل تایید کرده اند.

سه روز پس ازانفجار مرگبار در هوتل عروسی شهر دبی درغرب کاب، مراسم فاتحه یازده تن ازجان باخته گان این رویداد این جا دریکی ازمسجدهای شهربرگزار شده است.

کاظم، پدریک قربانی این رویداد، گفت: «ما از رهبران حکومتی فقط یک چیز می خواهیم تا زمانی که قدرت در کشور در دست شان است دیگر وقتی طالب و داعش را دستگیر کردند رهایش نسازند.»

این خانواده ها فهرستی را همرای ما شریک می کنند که بربنیان آن از خانواده ها، نزدیکان، همسایه ها و دوستان عروس و داماد هشتاد ویک تن جان باخته اند.

به گفتۀ اعضای خانواده های قربانیان، از میان این قربانیان ۲۳ جان باخته گان از باشنده گان ازمنطقه  قلعچه، ۲۵ تن از منطقه  دوغ آباد، ۱۳ تن از منطقه دهمزنگ و ۲۰ تن از منطقه بهادرخان درغرب کابل استند.

زمری رسولی از خانواده جان باخته گان گفت: «حکومت که شصت و سه نفر شمار جان باخته گان را اعلام کرده است، شما بیینید که بیست و سه نفر از باشنده گان همین محل جان باخته اند، بیست و پنج تن از دوغ آباد، سیزده تن از دهمزنگ و بیست تن از منطقه بهادرخان است. ما هشتاد تن را از همین محل تحویل حکومت می دهیم. حکومت همیشه از این دروغ ها به مردم تحویل داده است اما هیچ وقت نگفته است که ضعف امنیتی داریم.»

در همین حال آمار مرکز فرماندهی واداره حالت های عاجل وزارت صحت عامه نشان می دهند که تنها  در روز انفجار در این هوتل، هفتاد تن جان باخته اند، اما وزارت امور داخله حتا یک روز پس ازانفجار شمار جان باخته گان را شصت و سه تن گزارش داد.

نور آغا، پدر ادریس دانش آموز جان باخته، گفت: «در تالار مردانه که ما نشسته بودیم بیش از پنج صد تا شش صد تن نشسته بودیم امکان داشت که از پنجاه تا صد تن در نکاح خانه می بودند و یک بیست تن در بیرون دیگر همه در تالار بودند.»

بربنیاد آمارهای  این مرکز ، درمیان جان باخته گان هشت دانش آموز، دو  دانش جو ، یک افسراردو و دو آوازخوان نوازنده مراسم عروسی استند.

یکی از جان باخته گان از دانش آموزان ممتاز لیسه حبیبه است که مادرو پدرش به وی مراسم فاتحه خوانی برگزار کرده است.

فخریه، مادر ادریس یکی از دانش آموزان جان باخته، گفت: «داماد دوست نزدیک سپر کلانم بود همگی ما به شمول فرزندان برادر شوهرم رفته بودیم. ما نمی دانستیم که آن رویداد پیش می آید و فرزندم بزرگ را از من می گیرد.»

این نخستین بار نیست که نهادهای دولتی آمارهای درست را درباره تلفات رویدادها به دست نمی دهند، کاری که با انتقادشماری از شهروندان روبه رو شده است.

"شمار اصلی تلفات حمله بر مراسم عروسی در کابل ۸۱ تن است"

آمارهای وزارت صحت عامه نشان می‌دهند که تنها در روز انفجار در این هوتل، هفتاد تن جان باخته اند.

تصویر بندانگشتی

نزدیکان جان باخته گان انفجار اخیر درهوتل "شهر دوبی" شمار جان باخته گان این رویداد را بیش ازهشتاد تن می گویند.

خانواده های این جان باخته گان  می گویند فهرستی که آنان از جان باخته گان دارند ،  تنها دربرگیرنده  نزدیکان و همسایه گان عروس و داماد است.

به گفته این خانواده ها کسانی که از جاهای دیگر به این عروسی دعودت شده بودند و یا هم خودسرانه به این عروسی آمده بودند نیز جان باخته اند وبا افزون این جان باخته گان، شمار تلفات ازهشتاد تن نیز بیشتر خواهد شد.

پیش ازاین وزارت امور  داخله جان باختن شصت وسه تن و وزارت صحت عامه جان باختن هفتاد تن را درانفجار در تالار عروسی این هوتل تایید کرده اند.

سه روز پس ازانفجار مرگبار در هوتل عروسی شهر دبی درغرب کاب، مراسم فاتحه یازده تن ازجان باخته گان این رویداد این جا دریکی ازمسجدهای شهربرگزار شده است.

کاظم، پدریک قربانی این رویداد، گفت: «ما از رهبران حکومتی فقط یک چیز می خواهیم تا زمانی که قدرت در کشور در دست شان است دیگر وقتی طالب و داعش را دستگیر کردند رهایش نسازند.»

این خانواده ها فهرستی را همرای ما شریک می کنند که بربنیان آن از خانواده ها، نزدیکان، همسایه ها و دوستان عروس و داماد هشتاد ویک تن جان باخته اند.

به گفتۀ اعضای خانواده های قربانیان، از میان این قربانیان ۲۳ جان باخته گان از باشنده گان ازمنطقه  قلعچه، ۲۵ تن از منطقه  دوغ آباد، ۱۳ تن از منطقه دهمزنگ و ۲۰ تن از منطقه بهادرخان درغرب کابل استند.

زمری رسولی از خانواده جان باخته گان گفت: «حکومت که شصت و سه نفر شمار جان باخته گان را اعلام کرده است، شما بیینید که بیست و سه نفر از باشنده گان همین محل جان باخته اند، بیست و پنج تن از دوغ آباد، سیزده تن از دهمزنگ و بیست تن از منطقه بهادرخان است. ما هشتاد تن را از همین محل تحویل حکومت می دهیم. حکومت همیشه از این دروغ ها به مردم تحویل داده است اما هیچ وقت نگفته است که ضعف امنیتی داریم.»

در همین حال آمار مرکز فرماندهی واداره حالت های عاجل وزارت صحت عامه نشان می دهند که تنها  در روز انفجار در این هوتل، هفتاد تن جان باخته اند، اما وزارت امور داخله حتا یک روز پس ازانفجار شمار جان باخته گان را شصت و سه تن گزارش داد.

نور آغا، پدر ادریس دانش آموز جان باخته، گفت: «در تالار مردانه که ما نشسته بودیم بیش از پنج صد تا شش صد تن نشسته بودیم امکان داشت که از پنجاه تا صد تن در نکاح خانه می بودند و یک بیست تن در بیرون دیگر همه در تالار بودند.»

بربنیاد آمارهای  این مرکز ، درمیان جان باخته گان هشت دانش آموز، دو  دانش جو ، یک افسراردو و دو آوازخوان نوازنده مراسم عروسی استند.

یکی از جان باخته گان از دانش آموزان ممتاز لیسه حبیبه است که مادرو پدرش به وی مراسم فاتحه خوانی برگزار کرده است.

فخریه، مادر ادریس یکی از دانش آموزان جان باخته، گفت: «داماد دوست نزدیک سپر کلانم بود همگی ما به شمول فرزندان برادر شوهرم رفته بودیم. ما نمی دانستیم که آن رویداد پیش می آید و فرزندم بزرگ را از من می گیرد.»

این نخستین بار نیست که نهادهای دولتی آمارهای درست را درباره تلفات رویدادها به دست نمی دهند، کاری که با انتقادشماری از شهروندان روبه رو شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره