Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شمار بازگشت کننده‌گان مهاجران افغانستان از ایران دوبرابر شده‌است

سازمان جهانی مهاجرت می‌گوید که شمار بازگشت کننده‌گان مهاجران افغانستان از ایران دو برابر شده است.

آمارهای تازۀ این سازمان، نشان می‌دهند که روانه از هشت تا ده هزار مهاجر افغانستان از ایران به کشور بر می‌گردند.

این سازمان، علت اصلی افزایش بازگشت این مهاجران را بدتر شدن اوضاع اقتصادی ایران و کاهش بی‌پیشینۀ ارزش ریال می‌خواند.

کاظم الهام، مسؤول بخش بازگشت مهاجران از راه سرحدات در سازمان بین المللی مهاجرت در این باره می‌گوید: «۴۲۹هزار و ۸۴۵ نفر از ایران و از ۲۰هزار و ۳۰۱تن از پاکستان به گونۀ داوطلبانه یا اجباری اخراج شده اند.»

شیدا درانی، یکی از مهاجران افغان است که نزدیک به یک ماه پیش، پس از دوسال کار  در تهران ازبهر کاهش بی‌پیشینۀ ارزش پول آن کشور در برابر دالر و افزایش بی‌کاری به کابل  بازگشته است: «شش ماه پیش معاش ما پانزده هزار، شانزده یا هفده هزار افغانی می‌شد، اما اکنون یک میلیون تومان معادل هفت هزار افغانی می‌شود و این معاش اکنون هیچ چیزی نمی‌شود.»

او که ۲۸ ساله است، می‌گوید که دوسال پیش، بیش از یک میلیون تومان را هزینه کرد تا از راه‌های غیرقانونی به ایران برسد، اما سرانجام  کاهش ازرش پول ایران او را اکنون به کابل کشانیده است: «قیمتی به گونه یی بود که روغن از بیست و دو هزار تومان به سی و پنج هزار تومان و آب معدنی کوچک از پنجصد به یک هزار تومان و تیل هم به یک هزار تومان بلند رفت.»

در همین حال، اسلام الدین جرأت، مسؤول ارتباطات وزارت مهاجرین نیز می‌گوید که شمار بازگشت کننده‌گان مهاجران افغانستان از ایران بی پیشینه بوده است: «وقتی که اسعار پایین می‌آید، مهاجران آن پول ناچیزی را که دریافت می‌کنند، با آن پول نمی‌توانند زنده‌گی شان را به پیش ببرند، پس تصمیم می‌گیرند تا دوباره به افغانستان برگردند.»

از آغاز سال روان میلادی تاکنون بیش از ۳۶۰ هزار تن از مهاجران افغانستان از ایران به کشور برگشته اند، اما با این هم ایران میزبان دومیلیون و ۱۴۰ هزار مهاجر دیگر از افغانستان است.

شمار بازگشت کننده‌گان مهاجران افغانستان از ایران دوبرابر شده‌است

آمارهای سازمان جهانی مهاجرت، نشان می‌‎دهند که افزایش تحریم‌های امریکا بر ایران سبب شده اند تا شمار بازگشت کننده‌گان از ایران به افغانستان به دوبرابر افزایش یابد.

Thumbnail

سازمان جهانی مهاجرت می‌گوید که شمار بازگشت کننده‌گان مهاجران افغانستان از ایران دو برابر شده است.

آمارهای تازۀ این سازمان، نشان می‌دهند که روانه از هشت تا ده هزار مهاجر افغانستان از ایران به کشور بر می‌گردند.

این سازمان، علت اصلی افزایش بازگشت این مهاجران را بدتر شدن اوضاع اقتصادی ایران و کاهش بی‌پیشینۀ ارزش ریال می‌خواند.

کاظم الهام، مسؤول بخش بازگشت مهاجران از راه سرحدات در سازمان بین المللی مهاجرت در این باره می‌گوید: «۴۲۹هزار و ۸۴۵ نفر از ایران و از ۲۰هزار و ۳۰۱تن از پاکستان به گونۀ داوطلبانه یا اجباری اخراج شده اند.»

شیدا درانی، یکی از مهاجران افغان است که نزدیک به یک ماه پیش، پس از دوسال کار  در تهران ازبهر کاهش بی‌پیشینۀ ارزش پول آن کشور در برابر دالر و افزایش بی‌کاری به کابل  بازگشته است: «شش ماه پیش معاش ما پانزده هزار، شانزده یا هفده هزار افغانی می‌شد، اما اکنون یک میلیون تومان معادل هفت هزار افغانی می‌شود و این معاش اکنون هیچ چیزی نمی‌شود.»

او که ۲۸ ساله است، می‌گوید که دوسال پیش، بیش از یک میلیون تومان را هزینه کرد تا از راه‌های غیرقانونی به ایران برسد، اما سرانجام  کاهش ازرش پول ایران او را اکنون به کابل کشانیده است: «قیمتی به گونه یی بود که روغن از بیست و دو هزار تومان به سی و پنج هزار تومان و آب معدنی کوچک از پنجصد به یک هزار تومان و تیل هم به یک هزار تومان بلند رفت.»

در همین حال، اسلام الدین جرأت، مسؤول ارتباطات وزارت مهاجرین نیز می‌گوید که شمار بازگشت کننده‌گان مهاجران افغانستان از ایران بی پیشینه بوده است: «وقتی که اسعار پایین می‌آید، مهاجران آن پول ناچیزی را که دریافت می‌کنند، با آن پول نمی‌توانند زنده‌گی شان را به پیش ببرند، پس تصمیم می‌گیرند تا دوباره به افغانستان برگردند.»

از آغاز سال روان میلادی تاکنون بیش از ۳۶۰ هزار تن از مهاجران افغانستان از ایران به کشور برگشته اند، اما با این هم ایران میزبان دومیلیون و ۱۴۰ هزار مهاجر دیگر از افغانستان است.

هم‌رسانی کنید