Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شمار قربانیان حملۀ کابل به ۴۳ تن افزایش یافت

وحید مجروح، سخنگوی وزارت صحت عامۀ کشور تأیید می‌کند که جسدهای ۴۳ تن و ۱۰ زخمی به شفاخانه‌ها انتقال یافته‌اند و روند انتقال جان باخته‌گان وزخمیان حملۀ روز گذشته بر اداره ملی حمایت ازافراد دارای معلولیت وورثه شهدا و نیز وزارت فواید عامه، ادامه دارد.
 
این حمله، روز دوشنبه (۳ قوس) درکابل پس از ده ساعت درگیری مهاجمان با نیروهای امنیتی، پایان یافت.
 
از سویی دیگر، وزارت امور اداخله می‌گوید که درحملۀ مسلحانه مهاجمان بر اداره ملی حمایت از افراد دارای معلولیت وورثه شهدا و نیز وزارت فواید عامه که در نزدیکی آن قرار دارد، ۲۸ تن جان باختند و بیش از ۲۰ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.
 
این وزارت می‌افزاید که ۳۵۰ تن از کارمندان این نهاد، نجات داده شده‌اند.
 
مقام‌های وزارت داخله می‌گویند که این حمله پس از آن آغاز شد که یک مهاجم موتر بم‌گذاری شده را در برابر این نهاد ساعت سه پس از چاست انفجار داد و سپس سه مهاجم دیگر وارد این ساختمان شدند و تا ساعت یک شب، به درگیری پرداختند.
 
هیچ گروهی به شمول طالبان تاکنون مسؤولیت این حمله را به عهده نگرفته‌است.

شمار قربانیان حملۀ کابل به ۴۳ تن افزایش یافت

مقام‌های وزارت صحت کشور تأیید می‌کنند که ۴۳ تن درنتیجۀ حملۀ مهاجمان بر یک ساختمان دولتی در شهر کابل، جان باختند.

تصویر بندانگشتی

وحید مجروح، سخنگوی وزارت صحت عامۀ کشور تأیید می‌کند که جسدهای ۴۳ تن و ۱۰ زخمی به شفاخانه‌ها انتقال یافته‌اند و روند انتقال جان باخته‌گان وزخمیان حملۀ روز گذشته بر اداره ملی حمایت ازافراد دارای معلولیت وورثه شهدا و نیز وزارت فواید عامه، ادامه دارد.
 
این حمله، روز دوشنبه (۳ قوس) درکابل پس از ده ساعت درگیری مهاجمان با نیروهای امنیتی، پایان یافت.
 
از سویی دیگر، وزارت امور اداخله می‌گوید که درحملۀ مسلحانه مهاجمان بر اداره ملی حمایت از افراد دارای معلولیت وورثه شهدا و نیز وزارت فواید عامه که در نزدیکی آن قرار دارد، ۲۸ تن جان باختند و بیش از ۲۰ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.
 
این وزارت می‌افزاید که ۳۵۰ تن از کارمندان این نهاد، نجات داده شده‌اند.
 
مقام‌های وزارت داخله می‌گویند که این حمله پس از آن آغاز شد که یک مهاجم موتر بم‌گذاری شده را در برابر این نهاد ساعت سه پس از چاست انفجار داد و سپس سه مهاجم دیگر وارد این ساختمان شدند و تا ساعت یک شب، به درگیری پرداختند.
 
هیچ گروهی به شمول طالبان تاکنون مسؤولیت این حمله را به عهده نگرفته‌است.

هم‌رسانی کنید