Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شورای تفاهم جریان‏‎های سیاسی: انتخابات از اکنون مهندسی شده‌است

شورای تفاهم جریان‎های سیاسی افغانستان، میگوید انتخابات آینده از همین اکنون مهندسی شده است و بنأ، روسا و کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی باید کنار بروند.

این شورا که از ائتلاف برای نجات افغانستان، محور مردم افغانستان، شورای حراست و ثبات و برخی از جریان های دیگر سیاسی و مدنی ساخته شده است، امروز نشستی را در کابل برگزار کرد.

اعضای این شورا می‎گویند که رییس و اعضای کنونی کمیسیون‎های انتخاباتی مستقل نیستند و نیز توانایی برگزاری انتخابات را ندارند.

مسعود ترشتوال، سخن‎گوی شورای حراست و ثبات در این باره گفت: «کمیشنران و رییسان کمیسیون‎های انتخاباتی در اسرع وقت عزل و به جای آنان حکومت در توافق با احزاب سیاسی و شخصیت های مطرح سیاسی اعضای واجد شرایط دیگری را معرفی و تعیین نماید.»

به میان نیامدن اصلاحات بنیادین همه پذیر در کمیسیون های انتخاباتی و نیز نافذ شدن قانون تازۀ انتخابات بی تصویب پارلمان و بر بنیاد فرمان تقنینی رییس جمهور، از دیگر انتقادهای شورای تفاهم جریان های سیاسی استند.

مسعود ترشتوال افزود: «دخیل ساختن شورای امنیت و اعضای محترم آن در امور انتخاباتی انحراف از اصل شفافیت نقص و پایمال کردن فرایند مردم سالاری است.»

این شورای هشدار می‎دهد که اگر این خواست‎ها از سوی حکومت پذیرفته نشود، طرح بدیل پیش خواهند کرد و نیز در انتخابات‎های آینده شرکت نخواهند کرد.

صدیق پتمن، عضو این شورا اظهار داشت: «تعهد ما این است که برای انتخابات شفاف، برای انتخابات ریاست جمهوری بر بنیاد رأی مردم و انتخابات مجلس نماینده گان بر بنیاد رأی مردم تا پیروزی مبارزه می کنیم.»

هارون معترف، عضو دیگر این شورا نیز گفت: «اگر خدای ناخواسته حکومت به خواست های شورای تفاهم تمکین نکند، با این ساختار، با این نفوذ که حکومت بر کمیسیون ها دارد و با این ساز و کار که خودش ریخته کور خوانده که انتخابات برگزار کند.»

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخن گوی ریاست جمهوری به این خواست‎ها و انتقاد‎های شورای تفاهم جریان های سیاسی افغانستان، چنین پاسخ می‌دهد: «اعضای محترم کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت های انتخاباتی بر اساس قانون و در مطابقت به یک میکانیزم مشخص برگزیده شده اند و به کار خود ادامه می دهند. شخصیت ها و جریان های که نسبت به کار کمیسیون انتخابات انتقاد و اعتراض دارند ما انتظار داریم که آنان هم دیدگاه های اصلاحی خود را با کمیسیون انتخابات شریک نمایند.»

 کمیسیون مستقل انتخابات شانزده سرطان تابستان سال آینده را روز برگزاری انتخابات پارلمانی که چند سالی است به تأخیر افتاده است و شوراهای ولسوالی‎ها که نخستین تجربه خواهد بود اعلام کرده است. اکنون دیده شود که با این جنجال های تازه سرنوشت این انتخابات ها به کجا خواهد کشید.

شورای تفاهم جریان‏‎های سیاسی: انتخابات از اکنون مهندسی شده‌است

این شورا می‎گوید که روسا و کمیشنران کنونی کمیسیون‎های انتخاباتی مطلق وابستۀ حکومت اند. اعضای این شورا تأکید می ورزند که تا رسیدن به یک تفاهم ملی، روند گماشتن کارمندان تازه، خریداری ابزارها برای برقی سازی انتخابات و نیز بستن پیمان‎ها با شرکت های داوطلب بی درنگ باید متوقف شوند.

تصویر بندانگشتی

شورای تفاهم جریان‎های سیاسی افغانستان، میگوید انتخابات آینده از همین اکنون مهندسی شده است و بنأ، روسا و کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی باید کنار بروند.

این شورا که از ائتلاف برای نجات افغانستان، محور مردم افغانستان، شورای حراست و ثبات و برخی از جریان های دیگر سیاسی و مدنی ساخته شده است، امروز نشستی را در کابل برگزار کرد.

اعضای این شورا می‎گویند که رییس و اعضای کنونی کمیسیون‎های انتخاباتی مستقل نیستند و نیز توانایی برگزاری انتخابات را ندارند.

مسعود ترشتوال، سخن‎گوی شورای حراست و ثبات در این باره گفت: «کمیشنران و رییسان کمیسیون‎های انتخاباتی در اسرع وقت عزل و به جای آنان حکومت در توافق با احزاب سیاسی و شخصیت های مطرح سیاسی اعضای واجد شرایط دیگری را معرفی و تعیین نماید.»

به میان نیامدن اصلاحات بنیادین همه پذیر در کمیسیون های انتخاباتی و نیز نافذ شدن قانون تازۀ انتخابات بی تصویب پارلمان و بر بنیاد فرمان تقنینی رییس جمهور، از دیگر انتقادهای شورای تفاهم جریان های سیاسی استند.

مسعود ترشتوال افزود: «دخیل ساختن شورای امنیت و اعضای محترم آن در امور انتخاباتی انحراف از اصل شفافیت نقص و پایمال کردن فرایند مردم سالاری است.»

این شورای هشدار می‎دهد که اگر این خواست‎ها از سوی حکومت پذیرفته نشود، طرح بدیل پیش خواهند کرد و نیز در انتخابات‎های آینده شرکت نخواهند کرد.

صدیق پتمن، عضو این شورا اظهار داشت: «تعهد ما این است که برای انتخابات شفاف، برای انتخابات ریاست جمهوری بر بنیاد رأی مردم و انتخابات مجلس نماینده گان بر بنیاد رأی مردم تا پیروزی مبارزه می کنیم.»

هارون معترف، عضو دیگر این شورا نیز گفت: «اگر خدای ناخواسته حکومت به خواست های شورای تفاهم تمکین نکند، با این ساختار، با این نفوذ که حکومت بر کمیسیون ها دارد و با این ساز و کار که خودش ریخته کور خوانده که انتخابات برگزار کند.»

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخن گوی ریاست جمهوری به این خواست‎ها و انتقاد‎های شورای تفاهم جریان های سیاسی افغانستان، چنین پاسخ می‌دهد: «اعضای محترم کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت های انتخاباتی بر اساس قانون و در مطابقت به یک میکانیزم مشخص برگزیده شده اند و به کار خود ادامه می دهند. شخصیت ها و جریان های که نسبت به کار کمیسیون انتخابات انتقاد و اعتراض دارند ما انتظار داریم که آنان هم دیدگاه های اصلاحی خود را با کمیسیون انتخابات شریک نمایند.»

 کمیسیون مستقل انتخابات شانزده سرطان تابستان سال آینده را روز برگزاری انتخابات پارلمانی که چند سالی است به تأخیر افتاده است و شوراهای ولسوالی‎ها که نخستین تجربه خواهد بود اعلام کرده است. اکنون دیده شود که با این جنجال های تازه سرنوشت این انتخابات ها به کجا خواهد کشید.

هم‌رسانی کنید