Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شکایت باشنده‌گان کابل از مشکلات به‌میان‌آمده از باران‌های اخیر

باران‌های اخیر در پایتخت در کنارامیدواری‌ها برای تقویت آب‌های زیرزمینی باشنده‌گان پایتخت را با چالش‌های گونه‌گون روبه‌رو ساخته است.

شماری از باشنده‌گان پایتخت می‌گویند که نبود آب‌رفت‌های معیاری وغیر معیاری بودن جاده‌ها در بسیاری از بخش‌های پایتخت سبب شده است که در میان بسیاری از جاده‌های پایتخت دند آب‌ها را ایجاد کند .

جهان زیب مهمند، باشنده پایتخت، گفت: «جاده‌ها همه از آب پر شدند؛ در همین وزیراکبرخان زمانی که باران میبارد، آب روی جاده‌ها جمع می‌شوند.» 

از سویی هم شماری از باشنده‌گان پایتخت می‌گویند که حکومت در حل مشکلات شهری ناتوان است.

آصف نوروزی، باشنده کابل، گفت: «مشکلات زیاد است. جاده‌ها خراب آبرفت ندارند و ده‌ها مشکل نمی‌دانیم که چه زمانی به این مشکلات مردم رسیده گی خواهند شد؟»

هرچند شهرداری کابل از ۱۷ سال بدینسو برای حل دند آب‌ها و سرعت کار شماری از پروژه‌های مهم در پایتخت وعده کرده است اما دیده می‌شود که در حال حاضر حتا جاده‌های مهم در پایتخت نیز با بارش باران‌ها برای رفت و آمد مردم ناممکن می‌شود.

با تماس‌های مکرر مؤفق به دریافت نظر شهرداری در این باره نشدیم.

با هزینه میلیون‌ها دالردرساخت جاده‌ها و آبرفت‌ها در پایتخت اکنون هم مشکلات دند آب‌ها درمیان جاده‌های پایتخت پابرجاست و این مشکل حتا بجای رسیده است که اکنون شهرداری کابل ناگذیراست که در کنار ریاست تنظیف آب جاده کنار این ریاست را با کمک واترپمپ‌ها تخلیه کند.

شکایت باشنده‌گان کابل از مشکلات به‌میان‌آمده از باران‌های اخیر

شماری از باشنده‌گان از شهرداری کابل می‌خواهند که در ساخت اساسی آبرفت‌های کابل در آیندۀ نزدیک اقدام کند.

Thumbnail

باران‌های اخیر در پایتخت در کنارامیدواری‌ها برای تقویت آب‌های زیرزمینی باشنده‌گان پایتخت را با چالش‌های گونه‌گون روبه‌رو ساخته است.

شماری از باشنده‌گان پایتخت می‌گویند که نبود آب‌رفت‌های معیاری وغیر معیاری بودن جاده‌ها در بسیاری از بخش‌های پایتخت سبب شده است که در میان بسیاری از جاده‌های پایتخت دند آب‌ها را ایجاد کند .

جهان زیب مهمند، باشنده پایتخت، گفت: «جاده‌ها همه از آب پر شدند؛ در همین وزیراکبرخان زمانی که باران میبارد، آب روی جاده‌ها جمع می‌شوند.» 

از سویی هم شماری از باشنده‌گان پایتخت می‌گویند که حکومت در حل مشکلات شهری ناتوان است.

آصف نوروزی، باشنده کابل، گفت: «مشکلات زیاد است. جاده‌ها خراب آبرفت ندارند و ده‌ها مشکل نمی‌دانیم که چه زمانی به این مشکلات مردم رسیده گی خواهند شد؟»

هرچند شهرداری کابل از ۱۷ سال بدینسو برای حل دند آب‌ها و سرعت کار شماری از پروژه‌های مهم در پایتخت وعده کرده است اما دیده می‌شود که در حال حاضر حتا جاده‌های مهم در پایتخت نیز با بارش باران‌ها برای رفت و آمد مردم ناممکن می‌شود.

با تماس‌های مکرر مؤفق به دریافت نظر شهرداری در این باره نشدیم.

با هزینه میلیون‌ها دالردرساخت جاده‌ها و آبرفت‌ها در پایتخت اکنون هم مشکلات دند آب‌ها درمیان جاده‌های پایتخت پابرجاست و این مشکل حتا بجای رسیده است که اکنون شهرداری کابل ناگذیراست که در کنار ریاست تنظیف آب جاده کنار این ریاست را با کمک واترپمپ‌ها تخلیه کند.

هم‌رسانی کنید