تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

شکایت هندوها از غصب خانه‌های شان در ننگرهار

شماری از شهروندان هنود و سیک امروز (چهارشنبه ۲ حمل) درشهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق کشور با اشاره به غصب خانه‌های شان از سوی زورمندان گفتند که ادامۀ این روند آنان را مجبور ساخته تا از کشور فرار نمایند.

آنان تاکید می ورزند که در کنار غصب خانه‌های شان ازسوی زورمندان کودکان شان نیز نمی توانند به آموزش و پرورش به گونه درست دست رسی داشته باشند.

اما مقام‌های محلی درننگرهار بر تلاش ها برای رسیده گی به مشکلات این اقلیت مذهبی کشور تاکید می ورزند.

به گفته آنان زمین ها وخانه های شان ازسوی زورمندان غصب می شوند، با تبیعض های گونه گون درجامعه روبه رو استند وحکومت درتامین امنیت شان چندان توجهی ندارد.

رجبیر سنگه، باشنده ولسوالی خوگیانی ننگرهار گفته است:" مثلآ زمین های غصب شده دو تا سه قباله دارند ووقتی که یک اهل هنود یا سیکه به نهادی مراجعه کند وبگوید که این زمین من است اما برایش گفته می شود که نه این زمین چندین قباله دارد."

محروم ماندن بسیاری ازکودکان شهروندان اهل هنود وسیک کشور ازآموزش وپرورش معضل دیگر دربرابراین اقلیت مذهبی کشور گفته شده است.

می گویند که یگانه مکتب ابتدایی آنان درجلال آباد نیز ساختمان ندارد.

رنجیت سنگه،  باشنده ننگرهار گفته است:" کودکان مان درگذشته مکتب داشتند ودرس می خواندند اما اکنون مکتبی درست نیست ونمی توانند درس بخوانند.ما می خواهیم که دراین جا کشور مان برای مان امکانات برابر شود تا کودکان مان درس بخوانند."

باشنده دیگر منور سنگ گفت:" کودکان مان ازخاطر نبود ساختمان مکتب درداخل درمسال درس می خوانند اما این جا نمی شود که درس ها را ادامه داد زیرا مراسم مذهبی برگزار می شوند."

اما مقام های محلی ننگرهار می پذیرند که این شهروندان کشور با دُشواری های بیشتر درمقایسه به شهروندان دیگر کشور روبه رو استند.

احمد ضیا عبدالزی، رییس دفتر والی ننگرهار گفته است:" برای این دانش آموزان مکتب ساخته خواهد شد که هفت میلیون افغانی هزینه برخواهد داشت وکار این پروژه درماه آینده آغاز خواهد شد.درباره چه گونه گی بد رفتاری مردم با اینان نیز والی صاحب جدی است وبا نماینده گان آنان دیده است."

آمارها نشان می دهند که درسال‌های گذشته درحدود ده هزارخانواده اهل هنود وسیک درننگرهار بودوباش داشتند اما اکنون شمار آنان به یک صدوپنجاه خانواده کاهش یافته است.

هرچند بسیاری ازاین شهروندان کشور بازرگان بودند اما اکنون بیشتر درفروش داروهای یونانی وکشمیره سرگرم استند.

افغانستان

شکایت هندوها از غصب خانه‌های شان در ننگرهار

به گفته آنان زمین ها وخانه های شان ازسوی زورمندان غصب می شوند، با تبیعض های گونه گون درجامعه روبه رو استند وحکومت درتامین امنیت شان چندان توجهی ندارد.

Thumbnail

شماری از شهروندان هنود و سیک امروز (چهارشنبه ۲ حمل) درشهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق کشور با اشاره به غصب خانه‌های شان از سوی زورمندان گفتند که ادامۀ این روند آنان را مجبور ساخته تا از کشور فرار نمایند.

آنان تاکید می ورزند که در کنار غصب خانه‌های شان ازسوی زورمندان کودکان شان نیز نمی توانند به آموزش و پرورش به گونه درست دست رسی داشته باشند.

اما مقام‌های محلی درننگرهار بر تلاش ها برای رسیده گی به مشکلات این اقلیت مذهبی کشور تاکید می ورزند.

به گفته آنان زمین ها وخانه های شان ازسوی زورمندان غصب می شوند، با تبیعض های گونه گون درجامعه روبه رو استند وحکومت درتامین امنیت شان چندان توجهی ندارد.

رجبیر سنگه، باشنده ولسوالی خوگیانی ننگرهار گفته است:" مثلآ زمین های غصب شده دو تا سه قباله دارند ووقتی که یک اهل هنود یا سیکه به نهادی مراجعه کند وبگوید که این زمین من است اما برایش گفته می شود که نه این زمین چندین قباله دارد."

محروم ماندن بسیاری ازکودکان شهروندان اهل هنود وسیک کشور ازآموزش وپرورش معضل دیگر دربرابراین اقلیت مذهبی کشور گفته شده است.

می گویند که یگانه مکتب ابتدایی آنان درجلال آباد نیز ساختمان ندارد.

رنجیت سنگه،  باشنده ننگرهار گفته است:" کودکان مان درگذشته مکتب داشتند ودرس می خواندند اما اکنون مکتبی درست نیست ونمی توانند درس بخوانند.ما می خواهیم که دراین جا کشور مان برای مان امکانات برابر شود تا کودکان مان درس بخوانند."

باشنده دیگر منور سنگ گفت:" کودکان مان ازخاطر نبود ساختمان مکتب درداخل درمسال درس می خوانند اما این جا نمی شود که درس ها را ادامه داد زیرا مراسم مذهبی برگزار می شوند."

اما مقام های محلی ننگرهار می پذیرند که این شهروندان کشور با دُشواری های بیشتر درمقایسه به شهروندان دیگر کشور روبه رو استند.

احمد ضیا عبدالزی، رییس دفتر والی ننگرهار گفته است:" برای این دانش آموزان مکتب ساخته خواهد شد که هفت میلیون افغانی هزینه برخواهد داشت وکار این پروژه درماه آینده آغاز خواهد شد.درباره چه گونه گی بد رفتاری مردم با اینان نیز والی صاحب جدی است وبا نماینده گان آنان دیده است."

آمارها نشان می دهند که درسال‌های گذشته درحدود ده هزارخانواده اهل هنود وسیک درننگرهار بودوباش داشتند اما اکنون شمار آنان به یک صدوپنجاه خانواده کاهش یافته است.

هرچند بسیاری ازاین شهروندان کشور بازرگان بودند اما اکنون بیشتر درفروش داروهای یونانی وکشمیره سرگرم استند.

هم‌رسانی کنید