Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

صادر شدن حکم بازداشت والی معرفی‌شدۀ بلخ از سوی عطا محمد نور

عطا محمد نور، والی برکنار شده از سوی رییس جمهور اشرف غنی، حکم بازداشت انجینیر محمد داوود، والی معرفی شده از سوی رییس جمهور، را داده است.

نامه‌ای که به طلوع نیوز رسیده است، نشان می‌دهد که این حکم بربنیاد شکایت برخی از باشنده‌گان ولسوالی زارع بلخ صادر شده است. 

باشنده گان ولسوالی زارع  ادعا دارند که انجینیر داوود، چندین سال پیش در قتل شماری از اعضای خانواده‌های شان دست داشت.

احمد خان، باشندۀ ولسوالی زارع، گفت: «برادر ما را انجینیر داوود کشت، سه تا دختر صغیر مانده چهار دانه بچه صغیر مانده.» 

نور محمد، باشندۀ ولسوالی زارع، گفت: «پدر ما را آورد بندی کرد تا بیگاه، تمام مردم می فهمید. بعد شب برد و در همین حویلی تیرباران کرد.» 

در همین حال عطا محمد نور  که خودش را والی برحال بلخ می داند، حکم بازداشت محمد داوود را بربنیاد شکایت این خانواده ها صادر کرده است.

آقای نور در این حکم از سارنوالی ایستیناف ولایت بلخ خواسته است که انجینیر داوود را زیر پیگرد قانونی قرار دهد.

اما  سارنوالی ایستیناف ولایت بلخ از این حکم عطا محمد نور بی خبری می کند اما تایید می کند که این باشنده گان ولسوالی زارع شکایت نامه یی را به این  نهاد  نیز سپرده اند. 

عبدالهادی هادی، رییس سارنوالی ایستیناف ولایت بلخ، گفت: «اشخاص اشخاص متفاوت است، این سالهای قبل است، این باید تحقیق شود.»  

در این میان انجینیر داوود والی معرفی شده بلخ از سوی رییس جمهور این اتهام‌ها را توطئه در برابر خودش میداند.

آقای داوود گفت: «کدام آدم سرکش خو نیستیم، آدم باغی نیستیم. اگر کسی ادعا بکند، سارنوالی باشد هر مرجعی که باشد ما حاضر و آماده استیم.» 

منیره یوسف‌زاده، سخنگوی ارگان‌های محلی، گفت: «شخص نمی تواند قضاوت بکند. باید ارگان های عدلی و قضایی این را صحبت بکند.» 

با این هم سارنوالی ایستیناف ولایت بلخ آقای داوود را مظنون میداند و تاکید می ورزد که در پایان بررسی های نهاد های عدلی و قضایی روشن خواهد شد که آیا اتهام های وارده  بر وی درست استند یا نه.

انجینیر داوود عضو جمعیت اسلامی است و بارها به ولایت بلخ رفت و آمد داشته است، تصویرهای وی در کنار عطا محمد نور نشان می دهد که پیش از این این دو با هم رابطه داشته اند و حتا عطا محمد نور گفته است که وی را به حیث آمر امنیت پولیس بلخ پیشنهاد کرده بود.

صادر شدن حکم بازداشت والی معرفی‌شدۀ بلخ از سوی عطا محمد نور

باشنده گان ولسوالی زارع  ولایت بلخ ادعا دارند که انجینیر داوود چندین سال پیش در قتل شماری از اعضای خانواده های شان دست داشت.

Thumbnail

عطا محمد نور، والی برکنار شده از سوی رییس جمهور اشرف غنی، حکم بازداشت انجینیر محمد داوود، والی معرفی شده از سوی رییس جمهور، را داده است.

نامه‌ای که به طلوع نیوز رسیده است، نشان می‌دهد که این حکم بربنیاد شکایت برخی از باشنده‌گان ولسوالی زارع بلخ صادر شده است. 

باشنده گان ولسوالی زارع  ادعا دارند که انجینیر داوود، چندین سال پیش در قتل شماری از اعضای خانواده‌های شان دست داشت.

احمد خان، باشندۀ ولسوالی زارع، گفت: «برادر ما را انجینیر داوود کشت، سه تا دختر صغیر مانده چهار دانه بچه صغیر مانده.» 

نور محمد، باشندۀ ولسوالی زارع، گفت: «پدر ما را آورد بندی کرد تا بیگاه، تمام مردم می فهمید. بعد شب برد و در همین حویلی تیرباران کرد.» 

در همین حال عطا محمد نور  که خودش را والی برحال بلخ می داند، حکم بازداشت محمد داوود را بربنیاد شکایت این خانواده ها صادر کرده است.

آقای نور در این حکم از سارنوالی ایستیناف ولایت بلخ خواسته است که انجینیر داوود را زیر پیگرد قانونی قرار دهد.

اما  سارنوالی ایستیناف ولایت بلخ از این حکم عطا محمد نور بی خبری می کند اما تایید می کند که این باشنده گان ولسوالی زارع شکایت نامه یی را به این  نهاد  نیز سپرده اند. 

عبدالهادی هادی، رییس سارنوالی ایستیناف ولایت بلخ، گفت: «اشخاص اشخاص متفاوت است، این سالهای قبل است، این باید تحقیق شود.»  

در این میان انجینیر داوود والی معرفی شده بلخ از سوی رییس جمهور این اتهام‌ها را توطئه در برابر خودش میداند.

آقای داوود گفت: «کدام آدم سرکش خو نیستیم، آدم باغی نیستیم. اگر کسی ادعا بکند، سارنوالی باشد هر مرجعی که باشد ما حاضر و آماده استیم.» 

منیره یوسف‌زاده، سخنگوی ارگان‌های محلی، گفت: «شخص نمی تواند قضاوت بکند. باید ارگان های عدلی و قضایی این را صحبت بکند.» 

با این هم سارنوالی ایستیناف ولایت بلخ آقای داوود را مظنون میداند و تاکید می ورزد که در پایان بررسی های نهاد های عدلی و قضایی روشن خواهد شد که آیا اتهام های وارده  بر وی درست استند یا نه.

انجینیر داوود عضو جمعیت اسلامی است و بارها به ولایت بلخ رفت و آمد داشته است، تصویرهای وی در کنار عطا محمد نور نشان می دهد که پیش از این این دو با هم رابطه داشته اند و حتا عطا محمد نور گفته است که وی را به حیث آمر امنیت پولیس بلخ پیشنهاد کرده بود.

هم‌رسانی کنید