تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

صادر نشدن فرمان مارشالی برای دوستم باوجود امضای توافقنامه سیاسی

با گذشت بیش از بیست روز از امضای توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله تاکنون از فرمان مارشالی برای عبدالرشید دوستم خبری نیست.

بربنیاد توافق نامه سیاسی عبدالله عبدالله با اشرف غنی، رییس جمهورغنی درفرمانی باید رتبه نظامی آقای دوستم به مارشال ارتقا می‌داد.

کسانی نزدیک به آقای عبدالله می‌گویند که ارگ تعهد کرده است که این فرمان را رییس جمهورغنی  با اصلاحاتی که آقای عبدالله از آقای غنی خواسته است، امضاء می‌کند.

ریاست جمهوری نیزمی‌گوید که فرمان مارشالی عبدالرشید دوستم یکی از تعهدات توافق نامه سیاسی است که عملی خواهد شد.

ریاست جمهوری و کسانی نزدیک به عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی می‌گویند که در بارۀ اعطای رتبۀ مارشالی به آقای دوستم اختلافی وجود ندارد.

صدیق صدیق، سخنگوی رییس جمهور گفت: "امضای توافق نامه سیاسی یک گام مهمی بود برای حل چالش‌های سیاسی کشور و حکومت افغانستان تهعد کامل دارد تا مواردی که در توافق نامه سیاسی آمده او را عملی کند."

اما تاکنون که سه هفته از امضای توافق نامه سیاسی میان آقای غنی و آقای عبدالله سپری شده است، متن فرمان مارشالی اقای دوستم همه‌گانی نشده است.

احمد سعیدی، دیپلومات پیشین گفت: "نصب این نشان مارشالی باید توسط شخص رییس جمهور با حضور داشت مقام‌های عالی رتبه ملکی و نظامی در کابل صورت بگیرد."

عبدالظاهر تمیم، مجلس نماینده‌گان گفت:" توقع داریم که به جای افتراق و به جای اختلاف ما به وحدت و همدیگر پذیری نیاز داریم."

پیش از این منابعی به طلوع‌نیور گفته بودند که قرار بود این فرمان پیش از توافق نامه سیاسی صادر شود، اما آقای عبدالله با درج واژه افتخاری در کنار نام مارشال مخالفت کرده است و ریاست جمهوری نیز تعهد کرده است که پس از اصلاح این فرمان را صادر خواهد کرد.

طارق فرهادی، مشاور پیشین ریاست جمهوری گفت: "معلوم میشود که توافق نامه بین بزرگان پخته نبوده حال به یک کلمه زیردندان شان ریگ آمده است، توافق نامه فردا با طالبان ده هزار کلمه می‌باشد پس او وقت ما ده هزار سال باید انتظار بکشیم."

ریاست جمهوری هرگونه اختلاف را در این باره رد می‌کند، اما از این که این فرمان چی زمانی همه‌گانی می‌شود، چیزی نمی‌گوید.

از سوی دیگر نزدیکان اقای عبدالله می‌گویند که ارتقای رتبه سترجنرالی آقای دوستم به مارشالی نهایی است.

اما شماری ازاعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که در حدود سد تن از اعضای مجلس پیش از توافق نامه سیاسی میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی، مخالفت شان را با اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم درنامه‌یی به ریاست جمهوری فرستاده بودند واحتمال دارد علت تاخیر همین باشد.

عبدالرحمان وردک، مجلس نماینده‌گان گفت: "در حدود سد تن ازنماینده‌گان مردم در مجلس نماینده‌گان امضاء جمع کردند و مخالفت نمودند."

با این هم سخنگوی عبدالرشید دوستم معاون پیشین ریاست جمهوری می‌گوید که بحث اعطای رتبه مارشالی به آقای دوستم نهایی است و این رتبه از بهر فعالیت‌های سیاسی و نظامی‌اش به آقای دوستم داده شده است.

صادر نشدن فرمان مارشالی برای دوستم باوجود امضای توافقنامه سیاسی

ریاست جمهوری می‌گوید که فرمان مارشالی عبدالرشید دوستم یکی از تعهدات توافق نامه سیاسی است که عملی خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

با گذشت بیش از بیست روز از امضای توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله تاکنون از فرمان مارشالی برای عبدالرشید دوستم خبری نیست.

بربنیاد توافق نامه سیاسی عبدالله عبدالله با اشرف غنی، رییس جمهورغنی درفرمانی باید رتبه نظامی آقای دوستم به مارشال ارتقا می‌داد.

کسانی نزدیک به آقای عبدالله می‌گویند که ارگ تعهد کرده است که این فرمان را رییس جمهورغنی  با اصلاحاتی که آقای عبدالله از آقای غنی خواسته است، امضاء می‌کند.

ریاست جمهوری نیزمی‌گوید که فرمان مارشالی عبدالرشید دوستم یکی از تعهدات توافق نامه سیاسی است که عملی خواهد شد.

ریاست جمهوری و کسانی نزدیک به عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی می‌گویند که در بارۀ اعطای رتبۀ مارشالی به آقای دوستم اختلافی وجود ندارد.

صدیق صدیق، سخنگوی رییس جمهور گفت: "امضای توافق نامه سیاسی یک گام مهمی بود برای حل چالش‌های سیاسی کشور و حکومت افغانستان تهعد کامل دارد تا مواردی که در توافق نامه سیاسی آمده او را عملی کند."

اما تاکنون که سه هفته از امضای توافق نامه سیاسی میان آقای غنی و آقای عبدالله سپری شده است، متن فرمان مارشالی اقای دوستم همه‌گانی نشده است.

احمد سعیدی، دیپلومات پیشین گفت: "نصب این نشان مارشالی باید توسط شخص رییس جمهور با حضور داشت مقام‌های عالی رتبه ملکی و نظامی در کابل صورت بگیرد."

عبدالظاهر تمیم، مجلس نماینده‌گان گفت:" توقع داریم که به جای افتراق و به جای اختلاف ما به وحدت و همدیگر پذیری نیاز داریم."

پیش از این منابعی به طلوع‌نیور گفته بودند که قرار بود این فرمان پیش از توافق نامه سیاسی صادر شود، اما آقای عبدالله با درج واژه افتخاری در کنار نام مارشال مخالفت کرده است و ریاست جمهوری نیز تعهد کرده است که پس از اصلاح این فرمان را صادر خواهد کرد.

طارق فرهادی، مشاور پیشین ریاست جمهوری گفت: "معلوم میشود که توافق نامه بین بزرگان پخته نبوده حال به یک کلمه زیردندان شان ریگ آمده است، توافق نامه فردا با طالبان ده هزار کلمه می‌باشد پس او وقت ما ده هزار سال باید انتظار بکشیم."

ریاست جمهوری هرگونه اختلاف را در این باره رد می‌کند، اما از این که این فرمان چی زمانی همه‌گانی می‌شود، چیزی نمی‌گوید.

از سوی دیگر نزدیکان اقای عبدالله می‌گویند که ارتقای رتبه سترجنرالی آقای دوستم به مارشالی نهایی است.

اما شماری ازاعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که در حدود سد تن از اعضای مجلس پیش از توافق نامه سیاسی میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی، مخالفت شان را با اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم درنامه‌یی به ریاست جمهوری فرستاده بودند واحتمال دارد علت تاخیر همین باشد.

عبدالرحمان وردک، مجلس نماینده‌گان گفت: "در حدود سد تن ازنماینده‌گان مردم در مجلس نماینده‌گان امضاء جمع کردند و مخالفت نمودند."

با این هم سخنگوی عبدالرشید دوستم معاون پیشین ریاست جمهوری می‌گوید که بحث اعطای رتبه مارشالی به آقای دوستم نهایی است و این رتبه از بهر فعالیت‌های سیاسی و نظامی‌اش به آقای دوستم داده شده است.

هم‌رسانی کنید