تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

صلیب سرخ: خصومت‌های دوامدار سبب تلفات غیرنظامیان می‌شود

رییس کمیته جهانی صلیب سرخ درافغانستان می‌گوید که این نهاد به گونه ژرف نگران هزارن تنی در این کشور است که به علت جنگ گرسنه مانده اند.

این مقام کمیته جهانی صلیب سرخ در مراسم یک صدمین سالروز ایجاد فدراسیون‌های جهانی جمعیت‌های هلال احمر وصلیب در کابل می‌گوید که تهدیدهای امنیتی همیشه عرضه خدمات بهداشتی  را به چالش می‌کشند.

او ازاین میان به محدود شدن  خدمات کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان به علت تهدیدهای امنیتی اشاره می کند.

نهادهای هلال احمر و کمیته جهانی صلیب سرخ در حالی امسال روز نهضت جهانی صلیب سرخ و هلال احمر را در کابل گرامی می دارند که این نهاد جهانی بشردوستانه امروز یک صد ساله شد.

رییس کمیته جهانی صلیب سرخ درکابل می گوید که از اثر نگرانی های امنیتی هفته گذشته فعالیت‌های این نهاد درافغانستان محدود شد.

خوان فدرو، رییس کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان گفته است:«دشمنی دوامدار سبب تلفات غیرنظامیان گردیده است و افغانان را سخت آسیب رسانیده است. تلاش‌ها برای تأمین صلح میان طرف‌های درگیر جنگ جریان دارند و در حالیکه ماه رمضان آغاز گردیده است اما خشونت متوقف نشده اند . کمیته جهانی صلیب سرخ عمیقا نگران هزاران افغان آسیب دیده از نبردها است که به نیازهای نخستین زنده‌گی همچون نان، امنیت و پناه‌گاه دستررسی  ندارند.»

در همین حال رییس فدراسیون جهانی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر ،از کارمندان و رضاکاران این نهاد می خواهد که با نگهداشتن همبستگی شان به کسانی کمک کنند که هیچ کسی به آنان کمکی کرده نمی تواند.

اریل، کیستنس  رییس فدراسیون جهانی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر در افغانستان گفت:«من افتخار دارم که شما کسانی استید که به بیشترین سطح آسیب پذیری در افغانستان می توانید رسیده‌گی کنید و به کسانی می رسید که هیچ کسی به آنان رسیده‌گی کرده نمی تواند از شما می خواهیم که همین گونه برای ادامه فعالیت‌های تان متعهد بمانید.»

درهمین حال سرپرست هلال احمر افغانی با اهدای لوح تقدیر با آن شمار از کارمندان این نهاد که بیش از چهل سال در این نهاد کارکرده اند و اکنون بازنشسته شده اند در باره کودکانی اظهار نگرانی می‌کند که به علت سوراخ قلب انتظار درمان استند.

حسن بانو غضنفر،سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی گفت:«شما می دانید که کودکان که بیمار سوراخ قلب نمی توانند بسیار انتظار درمان بمانند و آنان باید در هر چه زودتر درمان شوند.»

نیلاب مبارز، سکتر جنرال جمعیت هلال احمر ا فغانی گفت:«جمعیت هلال احمر افغانی یک نهاد بی طرف، غیر جانب دار و مستقل است بنا بین هیچ چیزی و هیچ کسی تبعیضی قایل نیست.»

فدراسیون جهانی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر در یک صدو نود کشور در جهان مشغول خدمات بشردوستانه است که چهارده هزار کارمند رضاکار نیز دارد اما هفته پیش به علت هشدار طالبان  این کمیته فعالیت هایش را درافغانستان بسیار محدود ساخت.

افغانستان

صلیب سرخ: خصومت‌های دوامدار سبب تلفات غیرنظامیان می‌شود

رییس کمیته جهانی صلیب سرخ درکابل می گوید که از اثر نگرانی های امنیتی هفته گذشته فعالیت‌های این نهاد درافغانستان محدود شد.

Thumbnail

رییس کمیته جهانی صلیب سرخ درافغانستان می‌گوید که این نهاد به گونه ژرف نگران هزارن تنی در این کشور است که به علت جنگ گرسنه مانده اند.

این مقام کمیته جهانی صلیب سرخ در مراسم یک صدمین سالروز ایجاد فدراسیون‌های جهانی جمعیت‌های هلال احمر وصلیب در کابل می‌گوید که تهدیدهای امنیتی همیشه عرضه خدمات بهداشتی  را به چالش می‌کشند.

او ازاین میان به محدود شدن  خدمات کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان به علت تهدیدهای امنیتی اشاره می کند.

نهادهای هلال احمر و کمیته جهانی صلیب سرخ در حالی امسال روز نهضت جهانی صلیب سرخ و هلال احمر را در کابل گرامی می دارند که این نهاد جهانی بشردوستانه امروز یک صد ساله شد.

رییس کمیته جهانی صلیب سرخ درکابل می گوید که از اثر نگرانی های امنیتی هفته گذشته فعالیت‌های این نهاد درافغانستان محدود شد.

خوان فدرو، رییس کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان گفته است:«دشمنی دوامدار سبب تلفات غیرنظامیان گردیده است و افغانان را سخت آسیب رسانیده است. تلاش‌ها برای تأمین صلح میان طرف‌های درگیر جنگ جریان دارند و در حالیکه ماه رمضان آغاز گردیده است اما خشونت متوقف نشده اند . کمیته جهانی صلیب سرخ عمیقا نگران هزاران افغان آسیب دیده از نبردها است که به نیازهای نخستین زنده‌گی همچون نان، امنیت و پناه‌گاه دستررسی  ندارند.»

در همین حال رییس فدراسیون جهانی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر ،از کارمندان و رضاکاران این نهاد می خواهد که با نگهداشتن همبستگی شان به کسانی کمک کنند که هیچ کسی به آنان کمکی کرده نمی تواند.

اریل، کیستنس  رییس فدراسیون جهانی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر در افغانستان گفت:«من افتخار دارم که شما کسانی استید که به بیشترین سطح آسیب پذیری در افغانستان می توانید رسیده‌گی کنید و به کسانی می رسید که هیچ کسی به آنان رسیده‌گی کرده نمی تواند از شما می خواهیم که همین گونه برای ادامه فعالیت‌های تان متعهد بمانید.»

درهمین حال سرپرست هلال احمر افغانی با اهدای لوح تقدیر با آن شمار از کارمندان این نهاد که بیش از چهل سال در این نهاد کارکرده اند و اکنون بازنشسته شده اند در باره کودکانی اظهار نگرانی می‌کند که به علت سوراخ قلب انتظار درمان استند.

حسن بانو غضنفر،سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی گفت:«شما می دانید که کودکان که بیمار سوراخ قلب نمی توانند بسیار انتظار درمان بمانند و آنان باید در هر چه زودتر درمان شوند.»

نیلاب مبارز، سکتر جنرال جمعیت هلال احمر ا فغانی گفت:«جمعیت هلال احمر افغانی یک نهاد بی طرف، غیر جانب دار و مستقل است بنا بین هیچ چیزی و هیچ کسی تبعیضی قایل نیست.»

فدراسیون جهانی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر در یک صدو نود کشور در جهان مشغول خدمات بشردوستانه است که چهارده هزار کارمند رضاکار نیز دارد اما هفته پیش به علت هشدار طالبان  این کمیته فعالیت هایش را درافغانستان بسیار محدود ساخت.

هم‌رسانی کنید