Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

طالبان خواست غنی را برای شرکت در انتخابات رد کردند

گروۀ طالبان با نشر یک خبرنامه، خواست رییس جمهور اشرف غنی را برای شرکت این گروه در انتخابات پارلمانی، رد کردند.

طالبان، در این خبرنامه گفته اند که آنان انتخابات را در افغانستان شفاف نمی‌دانند و مردم نباید وقت شان را در سهم گیری این انتخابات ضایع کنند زیرا به گفتۀ این گروه تصمیم نهایی را در این باره امریکا می‌گیرد.

در بخش این خبرنامه آمده است:«ما در انتخابات گذشته دیدیم که مردم به نام انتخابات فریب داده شدند و باز هم تصمیم نهایی را جان کری، وزیرخارجه امریکا گرفت و مقام‎های امریکایی حکومتی را بنام حکومت وحدت ملی در سفارت امریکا ایجاد و اعلام کردند.»

در این خبرنامه، طالبان از مردم خواسته اند تا به جای شرکت در انتخابات باید به باور آنان در پایان «اشغال» افغانستان سهم بیشتر گیرند.

این در حالی است که رییس جمهور، اشرف غنی روز شنبه در مراسم آغاز روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان، پیشنهاد صلح را که به طالبان داده بود، تکرار کرد و گفت که طالبان باید جنگ را به پایان برسانند و به عنوان یک گروه سیاسی ثبت نام کنند و در انتخابات شرکت کنند.

حکیم الله مجاهد، عضو شورای عالی صلح هفته گذشته گفت بود که طالبان در حال مشوره در بارۀ فراخوان صلح حکومت افغانستان استند و احتمال دارد به این فراخوان پاسخ مثبت بدهند.

در همین حال وزیر سرحدات و قبایل می‌گوید که طرح برگزاری "جرگۀ صلح" را ساخته اند و به زودی به رییس‌جمهور اشرف غنی ارایه خواهند کرد.

طالبان خواست غنی را برای شرکت در انتخابات رد کردند

رییس جمهور غنی، دو روز پیش از گروه طالبان خواست که به گفت وگوهای صلح بپیوندند و خودشان را برای انتخابات آماده سازند.

Thumbnail

گروۀ طالبان با نشر یک خبرنامه، خواست رییس جمهور اشرف غنی را برای شرکت این گروه در انتخابات پارلمانی، رد کردند.

طالبان، در این خبرنامه گفته اند که آنان انتخابات را در افغانستان شفاف نمی‌دانند و مردم نباید وقت شان را در سهم گیری این انتخابات ضایع کنند زیرا به گفتۀ این گروه تصمیم نهایی را در این باره امریکا می‌گیرد.

در بخش این خبرنامه آمده است:«ما در انتخابات گذشته دیدیم که مردم به نام انتخابات فریب داده شدند و باز هم تصمیم نهایی را جان کری، وزیرخارجه امریکا گرفت و مقام‎های امریکایی حکومتی را بنام حکومت وحدت ملی در سفارت امریکا ایجاد و اعلام کردند.»

در این خبرنامه، طالبان از مردم خواسته اند تا به جای شرکت در انتخابات باید به باور آنان در پایان «اشغال» افغانستان سهم بیشتر گیرند.

این در حالی است که رییس جمهور، اشرف غنی روز شنبه در مراسم آغاز روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان، پیشنهاد صلح را که به طالبان داده بود، تکرار کرد و گفت که طالبان باید جنگ را به پایان برسانند و به عنوان یک گروه سیاسی ثبت نام کنند و در انتخابات شرکت کنند.

حکیم الله مجاهد، عضو شورای عالی صلح هفته گذشته گفت بود که طالبان در حال مشوره در بارۀ فراخوان صلح حکومت افغانستان استند و احتمال دارد به این فراخوان پاسخ مثبت بدهند.

در همین حال وزیر سرحدات و قبایل می‌گوید که طرح برگزاری "جرگۀ صلح" را ساخته اند و به زودی به رییس‌جمهور اشرف غنی ارایه خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید