Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حکومت: واگذاری مناطق به طالبان در گفت‏‎وگوهای صلح مطرح نیست

طالبان در واکنش به طرحی که گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی در گفت وگو با رسانه ها برای طالبان مطرح کرده بود، می گویند که آن را نمی پذیرند.

این گروه در اعلامیه یی می گویند که این طرح، افغانستان را به سوی تجزیه خواهد برد و این گروه تجزیه افغانستان را نمی خواهد.

گلبدین حکمتیار، در گفت وگو با نیویورک تایمز گفته بود که بخش هایی از افغانستان زیر نام مناطق امن، به طالبان واگذار شوند تا این گروه به گفت وگو با حکومت حاضر شوند.

اما، حکومت افغانستان می گوید که در روند صلح افغانستان طرح دادن بخش هایی از کشور به طالبان از سوی حکومت مطرح نشده است.

جاوید فیصل، معاون سخن گوی رییس اجراییه گفت: «در گفت وگوهای صلح طرح تقسیم کشور اصلا مطرح نیست! برنامۀ ما این است، آنهایی که خواهان صلح هستند بیایند و آزادانه در کشور زنده گی کنند.»

در همین حال، در کنار تلاش های صلح جویانه حکومت، نهادهای امنیتی و دفاعی کشور به ادامۀ جنگ در برابر گروه طالبان تأکید می ورزند.

دولت وزیری، سخن گوی وزارت دفاع ملی در این باره می گوید: «ما خواهان صلح هستیم اما در مقابل کسانی که می جنگند، دست از جنگ بر نمی داریم.»

نجیب دانش، سخن گوی وزارت امور داخله نیز افزود: «ما تا آخرین مرحله در برابر کسانی که به صلح رو نمی آورند می جنگیم تا از میدان محاربه بیرون شان کنیم.»

با این همه، سیاست های حکومت افغانستان در کار کشانیدن طالبان بر میز گفت وگوهای صلح نیز انتقاد می شوند.

موسا نصرت، عضو مجلس نماینده گان می گوید: «تا زمانی که فشار نظامی بر طالبان وارد نشود آنان به گفت وگوهای صلح حاضر نمی شوند.»

حکومت افغانستان در نشست دوم «روند کابل» برای نخستین بار از بهر گفت وگو با طالبان پیشنهادهای مشخصی را، مطرح کرد.

دور ساختن پیش شرط ها، صدور گذرنامه و آزادی سفر به طالبان و کمک کابل در از میان برداشتن تحریم­ های جهانی، در برابر سران این گروه، بخش های عمده این پیشنهادها بودند.

حکومت: واگذاری مناطق به طالبان در گفت‏‎وگوهای صلح مطرح نیست

پیش از این گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی در گفت وگو با نیویورک تایمز گفته است که بخش هایی از کشور زیرنام مناطق امن، به طالبان واگذار شوند.

تصویر بندانگشتی

طالبان در واکنش به طرحی که گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی در گفت وگو با رسانه ها برای طالبان مطرح کرده بود، می گویند که آن را نمی پذیرند.

این گروه در اعلامیه یی می گویند که این طرح، افغانستان را به سوی تجزیه خواهد برد و این گروه تجزیه افغانستان را نمی خواهد.

گلبدین حکمتیار، در گفت وگو با نیویورک تایمز گفته بود که بخش هایی از افغانستان زیر نام مناطق امن، به طالبان واگذار شوند تا این گروه به گفت وگو با حکومت حاضر شوند.

اما، حکومت افغانستان می گوید که در روند صلح افغانستان طرح دادن بخش هایی از کشور به طالبان از سوی حکومت مطرح نشده است.

جاوید فیصل، معاون سخن گوی رییس اجراییه گفت: «در گفت وگوهای صلح طرح تقسیم کشور اصلا مطرح نیست! برنامۀ ما این است، آنهایی که خواهان صلح هستند بیایند و آزادانه در کشور زنده گی کنند.»

در همین حال، در کنار تلاش های صلح جویانه حکومت، نهادهای امنیتی و دفاعی کشور به ادامۀ جنگ در برابر گروه طالبان تأکید می ورزند.

دولت وزیری، سخن گوی وزارت دفاع ملی در این باره می گوید: «ما خواهان صلح هستیم اما در مقابل کسانی که می جنگند، دست از جنگ بر نمی داریم.»

نجیب دانش، سخن گوی وزارت امور داخله نیز افزود: «ما تا آخرین مرحله در برابر کسانی که به صلح رو نمی آورند می جنگیم تا از میدان محاربه بیرون شان کنیم.»

با این همه، سیاست های حکومت افغانستان در کار کشانیدن طالبان بر میز گفت وگوهای صلح نیز انتقاد می شوند.

موسا نصرت، عضو مجلس نماینده گان می گوید: «تا زمانی که فشار نظامی بر طالبان وارد نشود آنان به گفت وگوهای صلح حاضر نمی شوند.»

حکومت افغانستان در نشست دوم «روند کابل» برای نخستین بار از بهر گفت وگو با طالبان پیشنهادهای مشخصی را، مطرح کرد.

دور ساختن پیش شرط ها، صدور گذرنامه و آزادی سفر به طالبان و کمک کابل در از میان برداشتن تحریم­ های جهانی، در برابر سران این گروه، بخش های عمده این پیشنهادها بودند.

هم‌رسانی کنید