تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

طالبان: با آموزش و کار زنان در افغانستان مشکلی نداریم

عباس ستانکزی، رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر، می‌گوید که این گروه نخست در بارۀ بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان و به رسمیت شناخته شدن دفتر سیاسی این گروه با امریکا گفت‌وگو می‌کند. 

ستانکزی که روزگذشته (جمعه، ۱۸ عقرب) پس از نشست صلح مسکو با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفته است که گفت‌وگو در بارۀ مسایل داخلی با احزاب سیاسی افغانستان در مرحلۀ دوم قرار دارد. 

او در این باره افزوده است: «گفت‌وگوهای ما برای پروسۀ صلح دو بخش دارد؛ بخش نخست با امریکاییان و تمام مسایل مربوط به آن‌ها، مانند مسلۀ بیرون شدن نظامیان شان، مسلۀ فهرست سیاه و به رسمیت شناختن دفتر سیاسی و مسایل دیگر که باید با امریکاییان روی میز صحبت شود و مسایلی دوم که مربوط به طرف افغان‌ها می‌شود، بیشترشان مسایل داخلی هستند مثل حکومت آینده، قانون اساسی و مسایل دیگر که می‌شود با طرف افغان‌ها بحث کرد.»

آقای ستانکزی که به نماینده‌گی از طالبان در نشست صلح مسکو شرکت کرده بود، در بارۀ حضور و فعالیت زنان در افغانستان نیز چیزهایی گفته است. او تأکید کرده طالبان با کار و آموزش زنان مشکلی ندارند: «طالبان در دوران حاکمیت شان نیز مخالف این مسایل نبودند. برای حقوق زنان، تاجایی که قانون اسلام اجازه می‌دهد ما قانع هستم؛ مثلأ حقوقی را که اسلام برای شان می‌دهد که حق تعلیم یا حق کار است و یا حق داشتن جایداد است - ما مشکل نداریم.»

نشست صلح مسکو روز گذشته برگزار شد و در آن نماینده‌گان طالبان، کشورهای منطقه و یک نماینده از ایالات متحده نیز شرکت کرده بودند. هرچند چهار نماینده از شورای عالی صلح افغانستان نیز در این نشست رفته بودند، اما وزارت خارجه گفت که نماینده‌گان شورای عالی صلح از حکومت افغانستان در این نشست نماینده‌گی نمی‌کنند. 

طالبان: با آموزش و کار زنان در افغانستان مشکلی نداریم

عباس ستانکزی، رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر، گفته است که طالبان با آموزش و کار زنان مشکلی ندارند.

Thumbnail

عباس ستانکزی، رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر، می‌گوید که این گروه نخست در بارۀ بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان و به رسمیت شناخته شدن دفتر سیاسی این گروه با امریکا گفت‌وگو می‌کند. 

ستانکزی که روزگذشته (جمعه، ۱۸ عقرب) پس از نشست صلح مسکو با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفته است که گفت‌وگو در بارۀ مسایل داخلی با احزاب سیاسی افغانستان در مرحلۀ دوم قرار دارد. 

او در این باره افزوده است: «گفت‌وگوهای ما برای پروسۀ صلح دو بخش دارد؛ بخش نخست با امریکاییان و تمام مسایل مربوط به آن‌ها، مانند مسلۀ بیرون شدن نظامیان شان، مسلۀ فهرست سیاه و به رسمیت شناختن دفتر سیاسی و مسایل دیگر که باید با امریکاییان روی میز صحبت شود و مسایلی دوم که مربوط به طرف افغان‌ها می‌شود، بیشترشان مسایل داخلی هستند مثل حکومت آینده، قانون اساسی و مسایل دیگر که می‌شود با طرف افغان‌ها بحث کرد.»

آقای ستانکزی که به نماینده‌گی از طالبان در نشست صلح مسکو شرکت کرده بود، در بارۀ حضور و فعالیت زنان در افغانستان نیز چیزهایی گفته است. او تأکید کرده طالبان با کار و آموزش زنان مشکلی ندارند: «طالبان در دوران حاکمیت شان نیز مخالف این مسایل نبودند. برای حقوق زنان، تاجایی که قانون اسلام اجازه می‌دهد ما قانع هستم؛ مثلأ حقوقی را که اسلام برای شان می‌دهد که حق تعلیم یا حق کار است و یا حق داشتن جایداد است - ما مشکل نداریم.»

نشست صلح مسکو روز گذشته برگزار شد و در آن نماینده‌گان طالبان، کشورهای منطقه و یک نماینده از ایالات متحده نیز شرکت کرده بودند. هرچند چهار نماینده از شورای عالی صلح افغانستان نیز در این نشست رفته بودند، اما وزارت خارجه گفت که نماینده‌گان شورای عالی صلح از حکومت افغانستان در این نشست نماینده‌گی نمی‌کنند. 

هم‌رسانی کنید