تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

طرح تازۀ شورای امنیت و نهادهای امنیتی برای تأمین امنیت شهرها

رییس مبارزه با جرم های جنایی وزارت امور داخله می گوید که شورای امنیت با سایر نهادهای امنیتی کشور برای تأمین امنیت شهرها در فصل سرما، روی یک طرح تازه یی کار را آغاز کرده اند.

فرید احمد افضلی می گوید که برای اجرایی شدن این طرح، از تمامی ظرفیت های عملیاتی، استخباراتی و امنیتی به گونۀ مشترک با اداره های محلی، شهرداری ها و ریاست عمومی امنیت ملی کار گرفته خواهد شد.

آقای افضلی گفت: «شورای امنیت کشور با تمامی نهادهای امنیتی به شمول امنیت ملی طرحی را زیر کار گرفته است که برنامه بنیادیی به خاطر تأمین امنیت شهر کابل و سپس سایر ولایت ها است؛ پلان گذاری روی دست است و تلاش می شود تا با درنظرداشت شرایط از نگاه اوپراتیفی و امنیتی شیوۀ را اختیار کنند که فضای امن در کابل و سایر ولایت ها تأمین شود.»

این در حالی است که به گفتۀ رییس جرم های جنایی فرماندهی پولیس کابل در سال های پیش ماهانه تا چهار صدو پنجاه رودیداد جنایی صورت می گرفت، اما اکنون این آمار به سه صدو پنجاه رویداد کاهش یافته است.

محمد سالم الماس اظهار داشت: «به گونۀ جدی تلاش داریم با مدرک می گویم که سطح جرم های جنایی نسبت به سال گذشته و نسبت شش ماه گذشته کاهش یافته است.»

در همین حال، رییس اپراسیون وزارت دفاع ملی می گوید که تدابیر شدید امنیتی از بخش های سبز کابل به سوی ولسوالی ها آغاز شده است.

افضل امان می افزاید: «ما پلان های کاری تدابیر امنیتی خود را برای حفظ جان باشنده گان کابل از ساحه سبز آغاز کردیم و این تدابیر به اطراف کابل تا ولسوالی ها توسعه می دهیم تا باشنده گان کابل در هرگوشه یی در امان باشند.»

اما، شهروندان کشور از نهادهای امنیتی و دفاعی کشور می خواهند که برای بهبودی در اوضاع امنیتی کشور برنامه های اثرگذاری را روی دست بگیرند تا بر بنیاد این برنامه ها، مردم به گونۀ روشن گواۀ پیشرفت ها در بهبود اوضاع امنیتی باشند.

طرح تازۀ شورای امنیت و نهادهای امنیتی برای تأمین امنیت شهرها

به گفتۀ مقام های امنیتی، یک ارزیابی کلی در بخش استخباراتی و امنیتی در سطح کابل صورت گرفته است تا این طرح به زودترین فرصت اجرایی شود.

تصویر بندانگشتی

رییس مبارزه با جرم های جنایی وزارت امور داخله می گوید که شورای امنیت با سایر نهادهای امنیتی کشور برای تأمین امنیت شهرها در فصل سرما، روی یک طرح تازه یی کار را آغاز کرده اند.

فرید احمد افضلی می گوید که برای اجرایی شدن این طرح، از تمامی ظرفیت های عملیاتی، استخباراتی و امنیتی به گونۀ مشترک با اداره های محلی، شهرداری ها و ریاست عمومی امنیت ملی کار گرفته خواهد شد.

آقای افضلی گفت: «شورای امنیت کشور با تمامی نهادهای امنیتی به شمول امنیت ملی طرحی را زیر کار گرفته است که برنامه بنیادیی به خاطر تأمین امنیت شهر کابل و سپس سایر ولایت ها است؛ پلان گذاری روی دست است و تلاش می شود تا با درنظرداشت شرایط از نگاه اوپراتیفی و امنیتی شیوۀ را اختیار کنند که فضای امن در کابل و سایر ولایت ها تأمین شود.»

این در حالی است که به گفتۀ رییس جرم های جنایی فرماندهی پولیس کابل در سال های پیش ماهانه تا چهار صدو پنجاه رودیداد جنایی صورت می گرفت، اما اکنون این آمار به سه صدو پنجاه رویداد کاهش یافته است.

محمد سالم الماس اظهار داشت: «به گونۀ جدی تلاش داریم با مدرک می گویم که سطح جرم های جنایی نسبت به سال گذشته و نسبت شش ماه گذشته کاهش یافته است.»

در همین حال، رییس اپراسیون وزارت دفاع ملی می گوید که تدابیر شدید امنیتی از بخش های سبز کابل به سوی ولسوالی ها آغاز شده است.

افضل امان می افزاید: «ما پلان های کاری تدابیر امنیتی خود را برای حفظ جان باشنده گان کابل از ساحه سبز آغاز کردیم و این تدابیر به اطراف کابل تا ولسوالی ها توسعه می دهیم تا باشنده گان کابل در هرگوشه یی در امان باشند.»

اما، شهروندان کشور از نهادهای امنیتی و دفاعی کشور می خواهند که برای بهبودی در اوضاع امنیتی کشور برنامه های اثرگذاری را روی دست بگیرند تا بر بنیاد این برنامه ها، مردم به گونۀ روشن گواۀ پیشرفت ها در بهبود اوضاع امنیتی باشند.

هم‌رسانی کنید