Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

طرح پذیرفته‌شدن شهروندان اهل‌هنود کشور به عنوان اقلیت در کانادا

احمد حسین، وزیر مهاجرت، پناهنده‌گان و شهروندی کانادا می‌گوید که حکومت این کشور روی یک طرح کار می‌کند که برمبنی آن، شهروندان اهل‌هنود افغانستان می‌توانند به این کشور بروند.

بربنیاد گزارش «د تایم آف ایندیا»، این طرح نیاز دارد تا از سوی نهادهای خصوصی پشتیبانی شود و به گفتۀ احمد حسین، حکومت کانادا در تلاش جلب حمایت بخش خصوصی این کشور در این راستا است.

گزارش می‌افزاید که این ابتکار از سوی بنیاد «مانتی بولار» در کانادا راه اندازی شده‌است و نهادهای دیگری مانند سازمان جهانی سیک‌ها و چندین نهاد دیگر نیز از آن پشتیبانی می‌کنند.

بربنیاد این گزارش، این ابتکار پس حملۀ مرگ بار ماه جولای ولایت ننگرهار بر باشنده‌گان اهل‌هنود افغانستان، راه اندازی شد.

در این حمله، شماری از باشنده‌گان اهل‌هنود افغانستان به شمول اوتار سینگ خالصه، تنها نامزد مجلس نماینده‌گان اهل‌هنود و سیک افغانستان جان باختند.

نهادهای حمایت از هندوها در کانادا، از حکومت این کشور خواسته اند که هندوها و سیک‌های افغانستان را به عنوان یک اقلیت بپذیرد و زمینۀ انتقال آنان را به کانادا فراهم سازد.

این نهادها هم‌چنان از شهروندان کانادا نیز خواسته اند که برای این طرح لابی‌گری کنند و قانونگذاران را برای تصویب آن، تشویق کنند.

بربنیاد آمارهایی که نماینده‌گان اهل‌هنود و سیک‌های افغانستان داده‌‎اند، تنها ۳۰۰ فامیل از هندوها و سیک‌ها در افغانستان زنده‌گی می‌کنند که تنها دو مکان برای عبادت دارند – یکی در کابل و یکی هم در ننگرهار.

این در حالی است که در سال ۱۹۹۰ و پیش از جنگ‌های داخلی، در حدود ۲۵۰۰۰۰ اهل‌هنود و سیک در افغانستان زنده‌گی می‌کردند.

طرح پذیرفته‌شدن شهروندان اهل‌هنود کشور به عنوان اقلیت در کانادا

نهادهای حمایت از هندوها در کانادا، از حکومت این کشور خواسته اند که هندوها و سیک‌های افغانستان را به عنوان یک اقلیت بپذیرد و زمینۀ انتقال آنان را به کانادا فراهم سازد.

تصویر بندانگشتی

احمد حسین، وزیر مهاجرت، پناهنده‌گان و شهروندی کانادا می‌گوید که حکومت این کشور روی یک طرح کار می‌کند که برمبنی آن، شهروندان اهل‌هنود افغانستان می‌توانند به این کشور بروند.

بربنیاد گزارش «د تایم آف ایندیا»، این طرح نیاز دارد تا از سوی نهادهای خصوصی پشتیبانی شود و به گفتۀ احمد حسین، حکومت کانادا در تلاش جلب حمایت بخش خصوصی این کشور در این راستا است.

گزارش می‌افزاید که این ابتکار از سوی بنیاد «مانتی بولار» در کانادا راه اندازی شده‌است و نهادهای دیگری مانند سازمان جهانی سیک‌ها و چندین نهاد دیگر نیز از آن پشتیبانی می‌کنند.

بربنیاد این گزارش، این ابتکار پس حملۀ مرگ بار ماه جولای ولایت ننگرهار بر باشنده‌گان اهل‌هنود افغانستان، راه اندازی شد.

در این حمله، شماری از باشنده‌گان اهل‌هنود افغانستان به شمول اوتار سینگ خالصه، تنها نامزد مجلس نماینده‌گان اهل‌هنود و سیک افغانستان جان باختند.

نهادهای حمایت از هندوها در کانادا، از حکومت این کشور خواسته اند که هندوها و سیک‌های افغانستان را به عنوان یک اقلیت بپذیرد و زمینۀ انتقال آنان را به کانادا فراهم سازد.

این نهادها هم‌چنان از شهروندان کانادا نیز خواسته اند که برای این طرح لابی‌گری کنند و قانونگذاران را برای تصویب آن، تشویق کنند.

بربنیاد آمارهایی که نماینده‌گان اهل‌هنود و سیک‌های افغانستان داده‌‎اند، تنها ۳۰۰ فامیل از هندوها و سیک‌ها در افغانستان زنده‌گی می‌کنند که تنها دو مکان برای عبادت دارند – یکی در کابل و یکی هم در ننگرهار.

این در حالی است که در سال ۱۹۹۰ و پیش از جنگ‌های داخلی، در حدود ۲۵۰۰۰۰ اهل‌هنود و سیک در افغانستان زنده‌گی می‌کردند.

هم‌رسانی کنید