Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عبدالله در پروان: حکومت در تحقق وعده‎‏هایش به مردم ناکام بوده‎است

رییس اجراییه، اعتراف می کند که حکومت وحدت ملی در تحقق وعده هایش به مردم ناکام بوده است و از همین سبب، فاصله میان مردم و حکومت بیشتر شده است.

عبدالله عبدالله که امروز از بهر معرفی فضل الدین عیار، به عنوان والی جدید پروان به این ولایت رفته بود، بار دیگر وعده سپرد که در حد توانش به خواست های مردم رسیده گی خواهد کرد: «واقعیت ها را به مردم افغانستان بگویم، از کمی و کمبود خود اعتراف کنیم و در این وقتی که هر روز مردم افغانستان قربانی می دهند، جا دارد که ما به مردم افغانستان بگویم که ما در خدمت به شما، آن چیزی را که آرزو داشتیم انجام داده نتوانستیم.»

همزمان با این، والی تازۀ پروان می گوید که برای ازبین بردن فاصله ها میان مردم و حکومت و نیز ایجاد همدلی میان مردم به ویژه شهروندان ولایت پروان، گام هایی را برخواهد داشت: «یگانه آرزوی ما در اتحاد مردم ماست، در اتفاق مردم ماست.»

اما، الماس ذاهد، نمایندۀ مردم پروان در مجلس نماینده گان و مشاور رییس جمهور هرچند می پذیرد که حکومت ضعف هایی دارد، اما می گوید که این حکومت دست آوردهایی هم دارد: «باوجود آن که می گویم حکومت ضعیف است ولی حکومت ضعیف نیست، زمینۀ همه چیز، نسبی برای ما مساعد شده؛ ۹میلیون و سه صد هزار شاگرد امروز زمینه مکتب برایش فراهم است.»

سخن هایی از فاصله گیری مردم از حکومت در حالی بیان می شوند که اخیرأ حکومت از بهر کوتاهی در تآمین امنیت شهروندان، به شدت انتقاد شده است.

در حملۀ اخیر که در برابر شفاخانۀ جمهوریت در کابل رخ داد، دست کم ۱۰۳ نفر جان باختند و بیش از ۲۳۵تن دیگر زخمی شدند.

حکومت اما، دست پاکستان را در این حمله دخیل می داند و از آن انتقاد می کند. رییس جمهور غنی، در سخنرانی روز جمعه اش با صراحت پاکستان را "مرکز طالبان" خواند.

عبدالله عبدالله نیز امروز حلقه هایی را در پاکستان متهم کرد که در انجام حمله های اخیر در کابل، دست دارد. او از اسلام آباد خواست که در شعار نه بل در عمل با هراس افگنی پیکار کند: «اسناد ارایه شده، هیئت افغانستان که به کشور پاکستان سفر داشتند، تمامی اسناد را ارایه کردند و تقاضای حکومت وحدت ملی و جمهوری اسلامی افغانستان از پاکستان این است که در حرف نه، بلکه در عمل ثابت بسازند که از این بیشتر خواستار بی ثباتی افغانستان و این کشور نیستند.»

عبدالله در پروان: حکومت در تحقق وعده‎‏هایش به مردم ناکام بوده‎است

همزمان با این، شماری از نماینده گان ولایت پروان، کاپیسا و کوهدامن در حالی که از برخی کارهای حکومت انتقاد می کنند، اما می گویند که از بهر منافع ملی از حکومت پشتیبانی می کنند.

تصویر بندانگشتی

رییس اجراییه، اعتراف می کند که حکومت وحدت ملی در تحقق وعده هایش به مردم ناکام بوده است و از همین سبب، فاصله میان مردم و حکومت بیشتر شده است.

عبدالله عبدالله که امروز از بهر معرفی فضل الدین عیار، به عنوان والی جدید پروان به این ولایت رفته بود، بار دیگر وعده سپرد که در حد توانش به خواست های مردم رسیده گی خواهد کرد: «واقعیت ها را به مردم افغانستان بگویم، از کمی و کمبود خود اعتراف کنیم و در این وقتی که هر روز مردم افغانستان قربانی می دهند، جا دارد که ما به مردم افغانستان بگویم که ما در خدمت به شما، آن چیزی را که آرزو داشتیم انجام داده نتوانستیم.»

همزمان با این، والی تازۀ پروان می گوید که برای ازبین بردن فاصله ها میان مردم و حکومت و نیز ایجاد همدلی میان مردم به ویژه شهروندان ولایت پروان، گام هایی را برخواهد داشت: «یگانه آرزوی ما در اتحاد مردم ماست، در اتفاق مردم ماست.»

اما، الماس ذاهد، نمایندۀ مردم پروان در مجلس نماینده گان و مشاور رییس جمهور هرچند می پذیرد که حکومت ضعف هایی دارد، اما می گوید که این حکومت دست آوردهایی هم دارد: «باوجود آن که می گویم حکومت ضعیف است ولی حکومت ضعیف نیست، زمینۀ همه چیز، نسبی برای ما مساعد شده؛ ۹میلیون و سه صد هزار شاگرد امروز زمینه مکتب برایش فراهم است.»

سخن هایی از فاصله گیری مردم از حکومت در حالی بیان می شوند که اخیرأ حکومت از بهر کوتاهی در تآمین امنیت شهروندان، به شدت انتقاد شده است.

در حملۀ اخیر که در برابر شفاخانۀ جمهوریت در کابل رخ داد، دست کم ۱۰۳ نفر جان باختند و بیش از ۲۳۵تن دیگر زخمی شدند.

حکومت اما، دست پاکستان را در این حمله دخیل می داند و از آن انتقاد می کند. رییس جمهور غنی، در سخنرانی روز جمعه اش با صراحت پاکستان را "مرکز طالبان" خواند.

عبدالله عبدالله نیز امروز حلقه هایی را در پاکستان متهم کرد که در انجام حمله های اخیر در کابل، دست دارد. او از اسلام آباد خواست که در شعار نه بل در عمل با هراس افگنی پیکار کند: «اسناد ارایه شده، هیئت افغانستان که به کشور پاکستان سفر داشتند، تمامی اسناد را ارایه کردند و تقاضای حکومت وحدت ملی و جمهوری اسلامی افغانستان از پاکستان این است که در حرف نه، بلکه در عمل ثابت بسازند که از این بیشتر خواستار بی ثباتی افغانستان و این کشور نیستند.»

هم‌رسانی کنید