تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

عبدالله دعوت ریاست‌جمهوری را از بهر شرکت در جرگه صلح نپذیرفته است

ریاست اجراییه آوازه‌ها را در بارۀ شرکت عبدالله عبدالله رییس اجراییه  در جرگه مشورتی صلح رد می‌کند و  می‌گوید که آقای عبدالله حتا هیأت تعیین شدۀ از سوی ریاست جمهوری را برای گفت‌وگو در بارۀ حضورش در جرگه مشورتی نپذیرفته است.

رییس دفتر رییس اجراییه می‌گوید که ریاست جمهوری می‌کوشد آقای عبدالله در جرگه مشورتی صلح شرکت کند، اما آقای عبدالله تصمیم خودش از بهر شرکت نکردن در این جرگه تغییر نداده است.

رییس اجراییه علت شرکت نکردن در این جرگه را روشن نبودن علت جرگه صلح از سوی ریس جمهور می‌داند.

عبدالقهار عابد، رییس دفتر رییس اجراییه، گفت:«تقاضا شده بدون شک، یک هیاتی از سوی آن‌ تنظیم شده برای مذاکره حتا از آدرس‌های کلانتر، هیچ نوع مذاکره در میان نیست، اعلامیه‌یی را که نشر کرده بودند به همان قاطعانه ایستاد استند کدام مذاکره در میان نیست و داکتر صاحب شرکت نمی‌کند.»

تا کنون هشت دستۀ انتخاباتی به شمول دسته انتخاباتی آقای عبدالله برگزاری این جرگه را تحریم کرده‌اند.

در همین حال کمیسیون  برگزاری جرگه مشورتی صلح از آماده‌گی‌ها برای برگزاری این جرگه سخن می‌زند و می‌گوید که انتقال اعضای ولایتی این جرگه از ولایت‌های دور دست به کابل آغاز شده است و تا کنون نماینده‌گان ولایت‌های ارزگان، زابل و نیمروز به کابل رسیده‌اند.

قرار است در حدود پنج هزار تن در جرگه مشورتی صلح که تا پنج روز دیگر برگزار می‌شود، شرکت کنند. کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح روند انتقال اعضای این جرگه را از ولایت‌های دور دست به وسیله چرخبال‌های نیروهای امنیتی و هواپیماهای غیرنظامی به کابل آغاز کرده است.

عبدالرشید ایوبی، سخنگوی کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح، گفت: «شمار شرکت کننده‌گان از دو هزار و پنج صد تن به دو هزار و نه صد تن رسیده در این روند همه‌گی شرکت خواهند کرد و لیست‌ها تکمیل شده‌اند.»

نماینده‌گان ولایت ارزگان از بهر شرکت در جرگه صلح، به روز سه شنبه به کابل رسیده‌اند و در خوابگاه دانشجویان پولی تکنیک کابل جا به جا شده‌اند.

حمیدالله، رییس شورای علمای ارزگان، گفت: «ما می‌خواهیم که یک راه برای ختم جنگ پیدا کنیم و تصمیم بگیریم که این جنگ ختم شود.»

عبدالکریم خادم، عضو شورای ولایتی ارزگان، گفت: «این یک روند بزرگ است و نیاز است که نظریات همه افغانان در این باره گرفته شود.»

ریاست جمهوری برگزاری این جرگه را یافتن راه‌های رسیدن به صلح می‌داند و برای برگزاری این جرگه در حدود سه صدو شصت و نه میلیون تخصیص داده شده است.

افغانستان

عبدالله دعوت ریاست‌جمهوری را از بهر شرکت در جرگه صلح نپذیرفته است

ریاست اجراییه می‌گوید آقای عبدالله هیأتی را که از سوی رییس‌جمهور برای گفت‌وگو درباره حضورش در جرگه مشورتی صلح فرستاده شده بود، به حضور نپذیرفت.

Thumbnail

ریاست اجراییه آوازه‌ها را در بارۀ شرکت عبدالله عبدالله رییس اجراییه  در جرگه مشورتی صلح رد می‌کند و  می‌گوید که آقای عبدالله حتا هیأت تعیین شدۀ از سوی ریاست جمهوری را برای گفت‌وگو در بارۀ حضورش در جرگه مشورتی نپذیرفته است.

رییس دفتر رییس اجراییه می‌گوید که ریاست جمهوری می‌کوشد آقای عبدالله در جرگه مشورتی صلح شرکت کند، اما آقای عبدالله تصمیم خودش از بهر شرکت نکردن در این جرگه تغییر نداده است.

رییس اجراییه علت شرکت نکردن در این جرگه را روشن نبودن علت جرگه صلح از سوی ریس جمهور می‌داند.

عبدالقهار عابد، رییس دفتر رییس اجراییه، گفت:«تقاضا شده بدون شک، یک هیاتی از سوی آن‌ تنظیم شده برای مذاکره حتا از آدرس‌های کلانتر، هیچ نوع مذاکره در میان نیست، اعلامیه‌یی را که نشر کرده بودند به همان قاطعانه ایستاد استند کدام مذاکره در میان نیست و داکتر صاحب شرکت نمی‌کند.»

تا کنون هشت دستۀ انتخاباتی به شمول دسته انتخاباتی آقای عبدالله برگزاری این جرگه را تحریم کرده‌اند.

در همین حال کمیسیون  برگزاری جرگه مشورتی صلح از آماده‌گی‌ها برای برگزاری این جرگه سخن می‌زند و می‌گوید که انتقال اعضای ولایتی این جرگه از ولایت‌های دور دست به کابل آغاز شده است و تا کنون نماینده‌گان ولایت‌های ارزگان، زابل و نیمروز به کابل رسیده‌اند.

قرار است در حدود پنج هزار تن در جرگه مشورتی صلح که تا پنج روز دیگر برگزار می‌شود، شرکت کنند. کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح روند انتقال اعضای این جرگه را از ولایت‌های دور دست به وسیله چرخبال‌های نیروهای امنیتی و هواپیماهای غیرنظامی به کابل آغاز کرده است.

عبدالرشید ایوبی، سخنگوی کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح، گفت: «شمار شرکت کننده‌گان از دو هزار و پنج صد تن به دو هزار و نه صد تن رسیده در این روند همه‌گی شرکت خواهند کرد و لیست‌ها تکمیل شده‌اند.»

نماینده‌گان ولایت ارزگان از بهر شرکت در جرگه صلح، به روز سه شنبه به کابل رسیده‌اند و در خوابگاه دانشجویان پولی تکنیک کابل جا به جا شده‌اند.

حمیدالله، رییس شورای علمای ارزگان، گفت: «ما می‌خواهیم که یک راه برای ختم جنگ پیدا کنیم و تصمیم بگیریم که این جنگ ختم شود.»

عبدالکریم خادم، عضو شورای ولایتی ارزگان، گفت: «این یک روند بزرگ است و نیاز است که نظریات همه افغانان در این باره گرفته شود.»

ریاست جمهوری برگزاری این جرگه را یافتن راه‌های رسیدن به صلح می‌داند و برای برگزاری این جرگه در حدود سه صدو شصت و نه میلیون تخصیص داده شده است.

هم‌رسانی کنید