Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عدالت‌خواهی یک پدر کندهاری برای پسر ربوده شده‌اش

پدری درکندهار ادعا دارد که با دو پسر و یک برادرش هشت ماه را در زندان آدم ربایان سپری کرد و از سرنوشت پسر سومی‌اش با گذشت چهار ونیم سال هیچ خبری نیست.

او می‌گوید که درزندان آدم ربایان که با برخی از نظامیان همدستی داشتند شکنجه شده است و از مرگ و زنده‌گی یک پسر ربوده شده اش هیچ خبری نیست.

این مرد که از رییس جمهور عدالت می‌خواهد می‌گوید که هیچ نهاد دولتی تاکنون پروندۀ ربوده شدن او و پسرانش را بررسی نکرده است.

اعضای خانوادۀ سید ابراهیم ادعا دارند که او با پدر، سه برادر و نیز کاکایش نزدیک به چهارونیم سال پیش ازسوی آدم ربایان درکندهار ربوده شد وهرچند پس ازهشت ماه پدر و سه برادر سید ابراهیم آزاد شدند، اما از سرنوشت خود او هیچ خبری نیست.

نزدیکان سید ابراهیم می‌گویند که آدم ربایان از آنان چهار میلیون روپیه پاکستانی نیز گرفته اند.

سید اسماعیل، برادر سید ابراهیم یکی ازافراد ربوده شده گفت:" در جای که ما را شکنجه میدادند او (سیدابراهیم) نیز بود، کسانی که ما را شکنجه می کردند لباس پولیس بر تن داشتند، یک مدتی در یک زیرزمینی بودیم، باز جای دیگر ما را روان میکردند. زمانی که آزاد شدیم عریضه هم کردیم ولی کسی صدای ما را نشنید."

آنان ادعا دارند که آدم ربایان با برخی از افراد نظامی درکندهار دست دارند و در زندان شخصی پنج تن ازاعضای خانواده شان را شکنجه کرده اند.

پدر سید ابراهم می‌گوید که دربارۀ ربوده شدن خود و پسران‌اش به لوی سارنوالی وحتا ریاست جمهوری شکایت کرده است، اما تاکنون شکایت‌اش درست بررسی نشده است و هیچ سرنخی از مرگ و زنده‌گی پسری ربوده شده‌اش به دست نیامده است.

سید امین، پدر سید ابراهیم یکی ازافراد ربوده شده گفت:" هیئت هم درست کار نمی کند، و لوی سارنوالی هم همکاری نه کرده است. یک سال در بند بودم و چهار سال می شود که کابل میروم."

از سید ابراهیم سه همسر و سیزده فرزند برجا مانده اند، مادر او از حکومت عدالت می‌خواهد.

بی بی گل، مادر سید ابراهیم یکی ازافراد ربوده شده گفت:" خواست ما از اشرف غنی این است که اگر سید ابراهیم زنده هم باشد، برای ما پیدا کند و اگر مرده هم باشد. مرده هم چنین لادرک نمی شود."

شورای ولایتی کندهار نیز ازحکومت می‌خواهد تا سرنوشت این مرد ربوده شده را روشن سازد.

نعمت‌الله شیردلی، عضو شورای ولایتی کندهار گفت:" حادثه صورت گرفته است، درآن زمان موضوع با حکومت مرکزی شریک شده است و خواست مردم این بود که به این موضوع رسیده گی شود اما تا هنوز هم فکر می کنم که آن کس پیدا نشده است و خواست ما این است که همرای این فامیل همکاری صورت گیرد."

به گفتۀ این مرد ربوده شده هرچند لوی سارنوالی یک هیآت را برای بررسی این رویداد گماشته است، اما کارهای این هیآت تاکنون هیچ نتیجه نداده است.

مقام‌های محلی کندهار نیز ازگفت‌وگو دراین باره خود داری کردند.

عدالت‌خواهی یک پدر کندهاری برای پسر ربوده شده‌اش

نزدیکان سید ابراهیم می‌گویند که آدم ربایان از آنان چهار میلیون روپیه پاکستانی نیز گرفته اند.

Thumbnail

پدری درکندهار ادعا دارد که با دو پسر و یک برادرش هشت ماه را در زندان آدم ربایان سپری کرد و از سرنوشت پسر سومی‌اش با گذشت چهار ونیم سال هیچ خبری نیست.

او می‌گوید که درزندان آدم ربایان که با برخی از نظامیان همدستی داشتند شکنجه شده است و از مرگ و زنده‌گی یک پسر ربوده شده اش هیچ خبری نیست.

این مرد که از رییس جمهور عدالت می‌خواهد می‌گوید که هیچ نهاد دولتی تاکنون پروندۀ ربوده شدن او و پسرانش را بررسی نکرده است.

اعضای خانوادۀ سید ابراهیم ادعا دارند که او با پدر، سه برادر و نیز کاکایش نزدیک به چهارونیم سال پیش ازسوی آدم ربایان درکندهار ربوده شد وهرچند پس ازهشت ماه پدر و سه برادر سید ابراهیم آزاد شدند، اما از سرنوشت خود او هیچ خبری نیست.

نزدیکان سید ابراهیم می‌گویند که آدم ربایان از آنان چهار میلیون روپیه پاکستانی نیز گرفته اند.

سید اسماعیل، برادر سید ابراهیم یکی ازافراد ربوده شده گفت:" در جای که ما را شکنجه میدادند او (سیدابراهیم) نیز بود، کسانی که ما را شکنجه می کردند لباس پولیس بر تن داشتند، یک مدتی در یک زیرزمینی بودیم، باز جای دیگر ما را روان میکردند. زمانی که آزاد شدیم عریضه هم کردیم ولی کسی صدای ما را نشنید."

آنان ادعا دارند که آدم ربایان با برخی از افراد نظامی درکندهار دست دارند و در زندان شخصی پنج تن ازاعضای خانواده شان را شکنجه کرده اند.

پدر سید ابراهم می‌گوید که دربارۀ ربوده شدن خود و پسران‌اش به لوی سارنوالی وحتا ریاست جمهوری شکایت کرده است، اما تاکنون شکایت‌اش درست بررسی نشده است و هیچ سرنخی از مرگ و زنده‌گی پسری ربوده شده‌اش به دست نیامده است.

سید امین، پدر سید ابراهیم یکی ازافراد ربوده شده گفت:" هیئت هم درست کار نمی کند، و لوی سارنوالی هم همکاری نه کرده است. یک سال در بند بودم و چهار سال می شود که کابل میروم."

از سید ابراهیم سه همسر و سیزده فرزند برجا مانده اند، مادر او از حکومت عدالت می‌خواهد.

بی بی گل، مادر سید ابراهیم یکی ازافراد ربوده شده گفت:" خواست ما از اشرف غنی این است که اگر سید ابراهیم زنده هم باشد، برای ما پیدا کند و اگر مرده هم باشد. مرده هم چنین لادرک نمی شود."

شورای ولایتی کندهار نیز ازحکومت می‌خواهد تا سرنوشت این مرد ربوده شده را روشن سازد.

نعمت‌الله شیردلی، عضو شورای ولایتی کندهار گفت:" حادثه صورت گرفته است، درآن زمان موضوع با حکومت مرکزی شریک شده است و خواست مردم این بود که به این موضوع رسیده گی شود اما تا هنوز هم فکر می کنم که آن کس پیدا نشده است و خواست ما این است که همرای این فامیل همکاری صورت گیرد."

به گفتۀ این مرد ربوده شده هرچند لوی سارنوالی یک هیآت را برای بررسی این رویداد گماشته است، اما کارهای این هیآت تاکنون هیچ نتیجه نداده است.

مقام‌های محلی کندهار نیز ازگفت‌وگو دراین باره خود داری کردند.

هم‌رسانی کنید