Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عدم آگاهی رییس‌جمهور از یک عملیات امنیت ملی در کابل

اعضای خانواده‌یی که در یک عملیات نیروهای ویژۀ امنیت ملی در کنار آمر ستار، دو عضو این خانواده نیز جان باخته‌اند، می‌گویند که رییس‌جمهور غنی در نشستی به آنان گفته است که از این عملیات آگاهی نداشته است.

اعضای این خانواده می‌گویند که اگر قرار بود در برابر آمر ستار عملیاتی انجام شود، چرا در خانه آنان و با هدف قرار دادن غیر نظامیان این عملیات انجام شد؟

از سویی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر با انتقاد از این عملیات می‌گوید که برای بررسی چگونگی این عملیات هیاتی را گماشته است.

در یک عملیات نیروهای ویژۀ امنیت ملی یک‌شنبه شب (۱۵ جدی) به شمول آمرستار یکی از فرماندهان جهادی چهارتن دیگر جان باختند.

شفیع غوربندی که در آن شب میزبان آمر ستار بود، از چگونگی این عملیات در داخل خانه اش انتقاد می کند.

وی گفت:«این یک راهی درست نبود که دولت بر خانه من حمله کند، دولت می توانست که آمر ستار را در یک جای دیگر هم بازداشت کند.»

پس از این رویداد رییس‌جمهور غنی با اعضای این خانواده دیداری داشته است.

غوربندی می افزاید:«رییس‌جمهور به خودم در جلسه عمومی گفت که من از این عملیات آگاهی نداشتم و گفت که شما گره که با دست باز می شد با دندان باز کردید.»

عبدالله هفت ساله کوچکترین عضو این خانوده است که در آن عملیات در این تشناب گیر مانده بود.

عبدالله، پسر حاجی شفیع گفت:«من برای شان گفتم که بیگناه هستم من را با سیلی زدند و از این جا بیرونم کردند.»

در این عملیات در کنار آمر ستار، پسر و خواهر زاده اش، حفیظ الله هفتاد و پنج ساله و عظیم الله پسر سی و دو ساله اش که میزبان بودند نیز جان باختند.

عظیم الله دو پسر و دو دختر دارد.

امین که صنف اول مکتب است یکی از پسر های عظیم الله است.

امین گفت:«برق‌های ما رفت و پس از آن فیرها شد و پدرم را و بابه ام را شهید ساختند.»

لاجمیر غوربندی، خواهر زاده حفیظ الله گفت:«این ادعای شان بی بنیاد است که گویا ما اسلحه پیدا کردیم، فقط یک میل کلاشنیکوف و یک تفنگچه که قانونی نزد آمر ستار بود به دست آوردند.»

حاجی شاه پادشاه، همسایه حفیظ الله گفت:«تمامی کوچه ها را محاطره کرده بودند و بیش از ۵۰ موتر و بیش از ۲۰۰ نیرو آمده بودند.»

ریاست عمومی امنیت ملی تا هنوز هم در باره این عملیات چیزی نمی‌گوید.

به روز سه شنبه جسد های حفیظ الله هفتاد و پنج ساله و عظیم الله سی و دو ساله که صاحبان این خانه بودند به اعضای این خانواده سپرده شدند، اما جسد های آمر ستار همراه با پسر و خواهر زاده اش هنوز هم از بهر بررسی ها در طب عدلی هستند. 

عدم آگاهی رییس‌جمهور از یک عملیات امنیت ملی در کابل

از سویی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر با انتقاد از این عملیات می‌گوید که برای بررسی چگونگی این عملیات هیاتی را گماشته است.

Thumbnail

اعضای خانواده‌یی که در یک عملیات نیروهای ویژۀ امنیت ملی در کنار آمر ستار، دو عضو این خانواده نیز جان باخته‌اند، می‌گویند که رییس‌جمهور غنی در نشستی به آنان گفته است که از این عملیات آگاهی نداشته است.

اعضای این خانواده می‌گویند که اگر قرار بود در برابر آمر ستار عملیاتی انجام شود، چرا در خانه آنان و با هدف قرار دادن غیر نظامیان این عملیات انجام شد؟

از سویی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر با انتقاد از این عملیات می‌گوید که برای بررسی چگونگی این عملیات هیاتی را گماشته است.

در یک عملیات نیروهای ویژۀ امنیت ملی یک‌شنبه شب (۱۵ جدی) به شمول آمرستار یکی از فرماندهان جهادی چهارتن دیگر جان باختند.

شفیع غوربندی که در آن شب میزبان آمر ستار بود، از چگونگی این عملیات در داخل خانه اش انتقاد می کند.

وی گفت:«این یک راهی درست نبود که دولت بر خانه من حمله کند، دولت می توانست که آمر ستار را در یک جای دیگر هم بازداشت کند.»

پس از این رویداد رییس‌جمهور غنی با اعضای این خانواده دیداری داشته است.

غوربندی می افزاید:«رییس‌جمهور به خودم در جلسه عمومی گفت که من از این عملیات آگاهی نداشتم و گفت که شما گره که با دست باز می شد با دندان باز کردید.»

عبدالله هفت ساله کوچکترین عضو این خانوده است که در آن عملیات در این تشناب گیر مانده بود.

عبدالله، پسر حاجی شفیع گفت:«من برای شان گفتم که بیگناه هستم من را با سیلی زدند و از این جا بیرونم کردند.»

در این عملیات در کنار آمر ستار، پسر و خواهر زاده اش، حفیظ الله هفتاد و پنج ساله و عظیم الله پسر سی و دو ساله اش که میزبان بودند نیز جان باختند.

عظیم الله دو پسر و دو دختر دارد.

امین که صنف اول مکتب است یکی از پسر های عظیم الله است.

امین گفت:«برق‌های ما رفت و پس از آن فیرها شد و پدرم را و بابه ام را شهید ساختند.»

لاجمیر غوربندی، خواهر زاده حفیظ الله گفت:«این ادعای شان بی بنیاد است که گویا ما اسلحه پیدا کردیم، فقط یک میل کلاشنیکوف و یک تفنگچه که قانونی نزد آمر ستار بود به دست آوردند.»

حاجی شاه پادشاه، همسایه حفیظ الله گفت:«تمامی کوچه ها را محاطره کرده بودند و بیش از ۵۰ موتر و بیش از ۲۰۰ نیرو آمده بودند.»

ریاست عمومی امنیت ملی تا هنوز هم در باره این عملیات چیزی نمی‌گوید.

به روز سه شنبه جسد های حفیظ الله هفتاد و پنج ساله و عظیم الله سی و دو ساله که صاحبان این خانه بودند به اعضای این خانواده سپرده شدند، اما جسد های آمر ستار همراه با پسر و خواهر زاده اش هنوز هم از بهر بررسی ها در طب عدلی هستند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره