Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عراقچی: ثبات در افغانستان به معنای ثبات در ایران است

معین سیاسی وزارت امور خارجه ایران می گوید که از روند صلح افغانستان به رهبری افغانستان پشتیبانی می کند و می گوید که امنیت و ثبات درافغانستان به معنی امنیت و ثبات در ایران است.

این سیاستگر ایرانی می افزاید که در دیدارش از کابل در باره بهبود روابط میان کابل و تهران و نیز در باره همکاری اقتصادی و امنیتی گفتگو کرده اند.

چشم انداز روابط افغانستان و ایران برنامه یی است از سوی انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان راه اندازی شده اند.

دراین برنامه عباس عراقچی معین سیاسی و وزارت امور خارجه ایران در باره صلح افغانستان می گوید که از گفت وگوها به رهبری افغانستان پشتیبانی خواهد کرد.

آقای عراقچی  معین سیاسی گفت: «معتقدیم روند صلح باید به مسیری برود که یک مشارکت فراگیر از همه گروه ها و طبقات اجتماعی و همه جناح های مختلف افغانستان را شامل باشد، ازجمله طالبان.»

رنگین دادفر سپنتا، وزیر پیشین امور خارجه ، گفت: «دو کشور بتوانند به عنوان هسته مرکزی اتحاد و همگرایی منطقه یی ما بر بنیاد همکاری و دوستی و نزدیکی کمک بکنیم تا ما بتوانیم یک منطقه متحد حتا بازار اقتصادی واحد و آرمانی به وجود بیاوریم.»

در اوضاعی افغانستان درآستانه آغاز گفت و گو های میان افغانان است، دراین نشست بر اجامع منطقه یی و جهانی و برای رسید به صلخح در کشور تاکید می شود.

جاوید لودین، معین سیاسی پیشین وزارت امور خارجه، گفت: «نه جنگ در افغانستان مشخصاً ریشه داخلی دارد و نه صلح در افغانستان در دست افغان هاست تنها. واقع بین باید باشیم.» 

این سیاست گر ایرانی در باره سرباز گیری لشکر فاطمیون از افغانان و فرستادان آنان درجنگ سوریه چنین پاسخ می دهد.

آقای عراقچی گفت: «من انتظار داشتم که حضرت عالی تقدیر بکنید از آن دسته از هموطنان تان که برای مبارزه با تروریزم داعش داوطلب شدند، مشارکت کردند و خون دادند. این یک حقیقتی است، بپذیرید یا نپذیرید. اگر با داعش در سوریه نمی جنگیدیم، باید در خیابان های تهران و خیابان های کابل می جنگیدیم.» 

معین سیاسی وزارت خارجه ایران می گوید که در این دیدارش از کابل در باره بهبود روابط وهمکاری های امنیتی و اقتصادی ونیز مسله آب، با مقام افغانستان گفت وگو کرده اند.

عراقچی: ثبات در افغانستان به معنای ثبات در ایران است

آقای عراقچی می‌گوید که در دیدارش از کابل در باره بهبود روابط میان کابل و تهران و نیز در باره همکاری اقتصادی و امنیتی گفتگو کرده اند.

Thumbnail

معین سیاسی وزارت امور خارجه ایران می گوید که از روند صلح افغانستان به رهبری افغانستان پشتیبانی می کند و می گوید که امنیت و ثبات درافغانستان به معنی امنیت و ثبات در ایران است.

این سیاستگر ایرانی می افزاید که در دیدارش از کابل در باره بهبود روابط میان کابل و تهران و نیز در باره همکاری اقتصادی و امنیتی گفتگو کرده اند.

چشم انداز روابط افغانستان و ایران برنامه یی است از سوی انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان راه اندازی شده اند.

دراین برنامه عباس عراقچی معین سیاسی و وزارت امور خارجه ایران در باره صلح افغانستان می گوید که از گفت وگوها به رهبری افغانستان پشتیبانی خواهد کرد.

آقای عراقچی  معین سیاسی گفت: «معتقدیم روند صلح باید به مسیری برود که یک مشارکت فراگیر از همه گروه ها و طبقات اجتماعی و همه جناح های مختلف افغانستان را شامل باشد، ازجمله طالبان.»

رنگین دادفر سپنتا، وزیر پیشین امور خارجه ، گفت: «دو کشور بتوانند به عنوان هسته مرکزی اتحاد و همگرایی منطقه یی ما بر بنیاد همکاری و دوستی و نزدیکی کمک بکنیم تا ما بتوانیم یک منطقه متحد حتا بازار اقتصادی واحد و آرمانی به وجود بیاوریم.»

در اوضاعی افغانستان درآستانه آغاز گفت و گو های میان افغانان است، دراین نشست بر اجامع منطقه یی و جهانی و برای رسید به صلخح در کشور تاکید می شود.

جاوید لودین، معین سیاسی پیشین وزارت امور خارجه، گفت: «نه جنگ در افغانستان مشخصاً ریشه داخلی دارد و نه صلح در افغانستان در دست افغان هاست تنها. واقع بین باید باشیم.» 

این سیاست گر ایرانی در باره سرباز گیری لشکر فاطمیون از افغانان و فرستادان آنان درجنگ سوریه چنین پاسخ می دهد.

آقای عراقچی گفت: «من انتظار داشتم که حضرت عالی تقدیر بکنید از آن دسته از هموطنان تان که برای مبارزه با تروریزم داعش داوطلب شدند، مشارکت کردند و خون دادند. این یک حقیقتی است، بپذیرید یا نپذیرید. اگر با داعش در سوریه نمی جنگیدیم، باید در خیابان های تهران و خیابان های کابل می جنگیدیم.» 

معین سیاسی وزارت خارجه ایران می گوید که در این دیدارش از کابل در باره بهبود روابط وهمکاری های امنیتی و اقتصادی ونیز مسله آب، با مقام افغانستان گفت وگو کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره