Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عطامحمد نور: مقام‎های امنیتی باید به دادگاه کشانده شوند

عطامحمد نور، والی برکنار شدۀ بلخ از سوی رییس جمهور، در واکنش به حملۀ انتحاری در نزدیک شفاخانه جمهوریت و ساختمان پیشین وزارت امور داخله، حکومت وحدت ملی را در تأمین امنیت مردم ناکام می داند.

آقای نور می‎گوید که اگر به جای رییس جمهور می بود، پس از چنین حمله ها تمامی سردمداران نهادهای امنیتی و استخباراتی را «حلق آویز» می کرد: «اگر مدیریت می بود و اگر من به جای رییس جمهور می بودم؛ این سردمداران کشفی و امنیتی را به دار می زدم؛ به والله که به دار می زدم.»

آقای نور که ساعاتی پس از حمله مرگ بار در نزدیک ساختمان پیشین وزارت امور داخله در شهر مزار شریف سخنرانی می کرد، خواهان به دادگاه کشانده شدن تمامی مدیران درجه یک نهاد های امنیتی شد.

وی همچنان در این سخنرانی اش، شورای امنیت ملی و ریاست امنیت ملی را به حیف و میل پول های «اپراتیفی» متهم ساخت: «چرا این چهره های تکراری خسته کن، مهره های شطرنجی که گاهی به یک جای می چینند و گاهی به جای دیگر؛ این ها باید محکمه شوند، به لحاظ خدا! اگر محکمه نمی شوند، یعنی چرا؟ چقدر بی کفایتی؟»  

همزمان با این، شماری از باشنده گان بلخ، در واکنش به حمله های پسین در کشور از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهند که اگر توانایی تأمین امنیت شهروندان کشور را ندارند باید کنار بروند: «همه روز می بینم که انفجار، انتحار، اختطاف صورت می گیرد، چرا حکومت نمی تواند کاری کند اگر نمی تواند چرا حکومت می کنند.»

در یک هفتۀ پسین، این دومین حملۀ مرگ بار در کابل است که جان بیش از ۹۵ تن را می گیرد و ۱۶۳ تن دیگر را زخمی می سازد.

عطامحمد نور: مقام‎های امنیتی باید به دادگاه کشانده شوند

آقای نور می‎گوید که اگر به جای رییس جمهور می بود، پس از چنین حمله ها تمامی سردمداران نهادهای امنیتی و استخباراتی را «حلق آویز» می کرد.

تصویر بندانگشتی

عطامحمد نور، والی برکنار شدۀ بلخ از سوی رییس جمهور، در واکنش به حملۀ انتحاری در نزدیک شفاخانه جمهوریت و ساختمان پیشین وزارت امور داخله، حکومت وحدت ملی را در تأمین امنیت مردم ناکام می داند.

آقای نور می‎گوید که اگر به جای رییس جمهور می بود، پس از چنین حمله ها تمامی سردمداران نهادهای امنیتی و استخباراتی را «حلق آویز» می کرد: «اگر مدیریت می بود و اگر من به جای رییس جمهور می بودم؛ این سردمداران کشفی و امنیتی را به دار می زدم؛ به والله که به دار می زدم.»

آقای نور که ساعاتی پس از حمله مرگ بار در نزدیک ساختمان پیشین وزارت امور داخله در شهر مزار شریف سخنرانی می کرد، خواهان به دادگاه کشانده شدن تمامی مدیران درجه یک نهاد های امنیتی شد.

وی همچنان در این سخنرانی اش، شورای امنیت ملی و ریاست امنیت ملی را به حیف و میل پول های «اپراتیفی» متهم ساخت: «چرا این چهره های تکراری خسته کن، مهره های شطرنجی که گاهی به یک جای می چینند و گاهی به جای دیگر؛ این ها باید محکمه شوند، به لحاظ خدا! اگر محکمه نمی شوند، یعنی چرا؟ چقدر بی کفایتی؟»  

همزمان با این، شماری از باشنده گان بلخ، در واکنش به حمله های پسین در کشور از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهند که اگر توانایی تأمین امنیت شهروندان کشور را ندارند باید کنار بروند: «همه روز می بینم که انفجار، انتحار، اختطاف صورت می گیرد، چرا حکومت نمی تواند کاری کند اگر نمی تواند چرا حکومت می کنند.»

در یک هفتۀ پسین، این دومین حملۀ مرگ بار در کابل است که جان بیش از ۹۵ تن را می گیرد و ۱۶۳ تن دیگر را زخمی می سازد.

هم‌رسانی کنید