Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عطا محمد نور در انتظار آغاز گفت‌وگوها میان حکومت و جمعیت

عطا محمد نور، والی برکنار شدۀ ولایت بلخ، که میان هوادارنش از ولایت‌های کاپیسا، پروان و بدخشان سخن می‌گفت، بیان داشت که او در انتظار آغاز گفت‌وگوها میان حکومت و جمعیت اسلامی افغانستان است و پس از آن تصمیم اش را اعلام خواهد کرد. 

آقای نور در این همایش گفت: «ما انتظار نهایی شدن مذاکرات جمعیت و یا آغاز مذاکرات جمعیت را با حکومت داریم؛ ببینیم که به چی نتیجه می‌رسد، در آن صورت باز ما تصمیم خود را خواهد گرفتیم.»

او گفت که از قول اردوی زون شمال ترسی ندارد.

نور: «من یک سوال می کنم. کدام مقام قوماندانی قول اردوی ۲۰۹ شاهین بلخ را هدایت داده بود که در برابر والی بلخ احضارات داشته باشد؟ این مسؤولیت را کی به دوش می‌گیرد...ما این مسئله را تا آخر پیگیری خواهیم کرد و در این باره از آنان پاسخ می‌خواهیم... این که یک قول اردو است اگر پنج تا هم باشد از آن ترس نداریم.» 

به گفتۀ او، حکومت در تلاش کنار زدن مجاهدین و چهره‌های ملی در کشور است.  

آقای نور گفت: «ما نمی‌خواهیم که برنامه‌های سیکولاری شما به کشور ما مسلط شود. ما می‌دانیم که تلاش شما بر عقب‌زدن مجاهدین و نخبه‌ها و چهره‌های ملی و سایر افرادی که مردم آنان را دوست دارد، و محمد در سینۀ مردم دارد، شما در پی حذف این ها استین تا برنامه های سیکولاری تان را بر نظام کشور تحمیل کنید.» 

عطا محمد نور گفت که مانع پروژۀ داعش از سوی حکومت در آن ولایت خواهد شد. 

او افزود: «ما سال ها در حکومت همکاری کردیم؛ حال ما شدیم یک چهرۀ مخرب چالش زا. برای باداران شان ما را یک چهرۀ بد معرفی می کنند که گویا ما مانع تطبیق پروژه های آنان استیم؛، بلی ما مانع تطبیق پروژۀ داعش تو حکومت استیم.» 

آقای نور از هودارانش خواست که برای حرکت‌های مدنی آماده باشند. 

او گفت: «ما به پیمانی که استیم با آن پیمان استیم. همیشه گفتیم که به توطئه تسلیم نمی شویم. این توطئه به خاطر یک چوکی بلخ نیست. این توطئه بالای یک خانوادۀ کلان به نام جهاد است... این توطئه در برابر آخرین پایگاه مستحکم و محکم جهاد است که به هیچ کس اجازه نمی دهیم که به این آرمان شان برسند. مگر با تفاهم که هیچ چیزی از هم نپاشد. با تفاهم هم با شما مشوره می کنیم در غیر آن در تمام حرکت های مدنی حرکت های باالمقابلی برای جوابی که برای آنان لازم است که برای شان داده شود، آماده گی های خود را داریم و از شما هم خواهش می کنیم که آماده گی های خود را داشته باشید و همچنان این حرکت میرود به سوی انتخابات آینده.»

این در حالی است که رییس جمهور غنی نزدیک به دو هفته پیش استعفای عطا محمد نور را به حیث والی بلخ پذیرفت و محمد داوود را به حیث والی تازۀ این ولایت گماشت. 

این اقدام ریاست جمهوری تنش‌های سیاسی را میان حکومت و جمعیت اسلامی افغانستان به میان آورد.

عطا محمد نور در انتظار آغاز گفت‌وگوها میان حکومت و جمعیت

عطا محمد نور می‌گوید که پس از نتایج گفت‌وگوها میان جمعیت و حکومت تصمیم اش را در بارۀ این موضوع اعلام خواهد کرد.

Thumbnail

عطا محمد نور، والی برکنار شدۀ ولایت بلخ، که میان هوادارنش از ولایت‌های کاپیسا، پروان و بدخشان سخن می‌گفت، بیان داشت که او در انتظار آغاز گفت‌وگوها میان حکومت و جمعیت اسلامی افغانستان است و پس از آن تصمیم اش را اعلام خواهد کرد. 

آقای نور در این همایش گفت: «ما انتظار نهایی شدن مذاکرات جمعیت و یا آغاز مذاکرات جمعیت را با حکومت داریم؛ ببینیم که به چی نتیجه می‌رسد، در آن صورت باز ما تصمیم خود را خواهد گرفتیم.»

او گفت که از قول اردوی زون شمال ترسی ندارد.

نور: «من یک سوال می کنم. کدام مقام قوماندانی قول اردوی ۲۰۹ شاهین بلخ را هدایت داده بود که در برابر والی بلخ احضارات داشته باشد؟ این مسؤولیت را کی به دوش می‌گیرد...ما این مسئله را تا آخر پیگیری خواهیم کرد و در این باره از آنان پاسخ می‌خواهیم... این که یک قول اردو است اگر پنج تا هم باشد از آن ترس نداریم.» 

به گفتۀ او، حکومت در تلاش کنار زدن مجاهدین و چهره‌های ملی در کشور است.  

آقای نور گفت: «ما نمی‌خواهیم که برنامه‌های سیکولاری شما به کشور ما مسلط شود. ما می‌دانیم که تلاش شما بر عقب‌زدن مجاهدین و نخبه‌ها و چهره‌های ملی و سایر افرادی که مردم آنان را دوست دارد، و محمد در سینۀ مردم دارد، شما در پی حذف این ها استین تا برنامه های سیکولاری تان را بر نظام کشور تحمیل کنید.» 

عطا محمد نور گفت که مانع پروژۀ داعش از سوی حکومت در آن ولایت خواهد شد. 

او افزود: «ما سال ها در حکومت همکاری کردیم؛ حال ما شدیم یک چهرۀ مخرب چالش زا. برای باداران شان ما را یک چهرۀ بد معرفی می کنند که گویا ما مانع تطبیق پروژه های آنان استیم؛، بلی ما مانع تطبیق پروژۀ داعش تو حکومت استیم.» 

آقای نور از هودارانش خواست که برای حرکت‌های مدنی آماده باشند. 

او گفت: «ما به پیمانی که استیم با آن پیمان استیم. همیشه گفتیم که به توطئه تسلیم نمی شویم. این توطئه به خاطر یک چوکی بلخ نیست. این توطئه بالای یک خانوادۀ کلان به نام جهاد است... این توطئه در برابر آخرین پایگاه مستحکم و محکم جهاد است که به هیچ کس اجازه نمی دهیم که به این آرمان شان برسند. مگر با تفاهم که هیچ چیزی از هم نپاشد. با تفاهم هم با شما مشوره می کنیم در غیر آن در تمام حرکت های مدنی حرکت های باالمقابلی برای جوابی که برای آنان لازم است که برای شان داده شود، آماده گی های خود را داریم و از شما هم خواهش می کنیم که آماده گی های خود را داشته باشید و همچنان این حرکت میرود به سوی انتخابات آینده.»

این در حالی است که رییس جمهور غنی نزدیک به دو هفته پیش استعفای عطا محمد نور را به حیث والی بلخ پذیرفت و محمد داوود را به حیث والی تازۀ این ولایت گماشت. 

این اقدام ریاست جمهوری تنش‌های سیاسی را میان حکومت و جمعیت اسلامی افغانستان به میان آورد.

هم‌رسانی کنید