Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

غنی: بیرون شدن بخشی از نیروهای خارجی بر کشور تأثیری نخواهد گذاشت

محمد اشرف غنی، رییس جمهور و نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید که روند بیرون شدن نیروهای خارجی از بر اوضاع امنیتی کشور اثرهای منفی نخواهد گذاشت.

آقای غنی در یک گفتگوی ویژه با طلوع نیوز گفت که متن نهایی توافق صلح امریکا با طالبان در اختیار حکومت افغانستان قرار می گیرد و درباره آن رایزنی خواهد شد.

آقای غنی گفت طالبان تعیین کننده سرنوشت افغانستان نیستند و هیچ پیشرفتی در روند صلح نمی توانند باعث تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شود.

او گفت: «هفت ماه پیش من درخواست تقلیل قوا را کردم در مکتوبی که به رییس جمهور ترمپ روان کردم.»

در همین حال رییس جمهور غنی گفت که اگر در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود بار دیگر ریاست اجراییه را ایجاد نخواهد کرد.

او در بخشی این گفتگوی نود دقیقه یی گفت که توافق صلح تنها میان حکومت افغانستان و طالبان امضا خواهد شد زیر به گفته او، مذاکرات میان نماینده گان امریکا و طالبان حیثیت حقوقی ندارد.

او گفت که متن نهایی گفتگوها میان نماینده‌گان امریکا و طالبان به او آورده خواهد شد و درباره آن رای زنی خواهد شد.

رییس جمهور غنی گفت که پیش بینی زلمی خلیلزاد برای صلح افغانستان همیشه نادرست بوده است .

آقای غنی می پذیرد که به زودی پنج پایگاه نیروهای امریکایی در افغانستان بسته خواهند شد.

او به این باور است که هرگونه پیشرفت درگفتگوهای صلح باعث تآخیر دربرگزاری انتخابات ریاست جمهوری نخواهد شد.

او افزود: «پنج هزار نفر تغییر بنیادی در زندگی ما نمی آورد، از جهتی که تعدادی که باقی می ماند هم قوای هوایی ما را، هم قوای کمندوی ما را و هم باقی قوای دفاعی و امنیتی ما را حمایت کرده می تواند و در عین حال، موجب این می شود که قوای اروپایی که موجود است در چارچوب حمایت قاطع می توانند دوام بدهند.»
 
رییس جمهور گفت که بار دیگر کرسی ریاست اجراییه را در حکومت ایجاد نخواهد کرد.

آقای غنی تاخیر تأکید کرد که تا هنگامی  که زمان مذاکرات میان افغانان روشن نشود، جزییات فهرست هیئت گفتگو کننده حکومت همه گانی نخواهد شد.

غنی: بیرون شدن بخشی از نیروهای خارجی بر کشور تأثیری نخواهد گذاشت

آقای غنی می‌گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور توانایی آن را دارند که از کشور شان در برابر هرگونه تهدید دفاع کنند. 

تصویر بندانگشتی

محمد اشرف غنی، رییس جمهور و نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید که روند بیرون شدن نیروهای خارجی از بر اوضاع امنیتی کشور اثرهای منفی نخواهد گذاشت.

آقای غنی در یک گفتگوی ویژه با طلوع نیوز گفت که متن نهایی توافق صلح امریکا با طالبان در اختیار حکومت افغانستان قرار می گیرد و درباره آن رایزنی خواهد شد.

آقای غنی گفت طالبان تعیین کننده سرنوشت افغانستان نیستند و هیچ پیشرفتی در روند صلح نمی توانند باعث تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شود.

او گفت: «هفت ماه پیش من درخواست تقلیل قوا را کردم در مکتوبی که به رییس جمهور ترمپ روان کردم.»

در همین حال رییس جمهور غنی گفت که اگر در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود بار دیگر ریاست اجراییه را ایجاد نخواهد کرد.

او در بخشی این گفتگوی نود دقیقه یی گفت که توافق صلح تنها میان حکومت افغانستان و طالبان امضا خواهد شد زیر به گفته او، مذاکرات میان نماینده گان امریکا و طالبان حیثیت حقوقی ندارد.

او گفت که متن نهایی گفتگوها میان نماینده‌گان امریکا و طالبان به او آورده خواهد شد و درباره آن رای زنی خواهد شد.

رییس جمهور غنی گفت که پیش بینی زلمی خلیلزاد برای صلح افغانستان همیشه نادرست بوده است .

آقای غنی می پذیرد که به زودی پنج پایگاه نیروهای امریکایی در افغانستان بسته خواهند شد.

او به این باور است که هرگونه پیشرفت درگفتگوهای صلح باعث تآخیر دربرگزاری انتخابات ریاست جمهوری نخواهد شد.

او افزود: «پنج هزار نفر تغییر بنیادی در زندگی ما نمی آورد، از جهتی که تعدادی که باقی می ماند هم قوای هوایی ما را، هم قوای کمندوی ما را و هم باقی قوای دفاعی و امنیتی ما را حمایت کرده می تواند و در عین حال، موجب این می شود که قوای اروپایی که موجود است در چارچوب حمایت قاطع می توانند دوام بدهند.»
 
رییس جمهور گفت که بار دیگر کرسی ریاست اجراییه را در حکومت ایجاد نخواهد کرد.

آقای غنی تاخیر تأکید کرد که تا هنگامی  که زمان مذاکرات میان افغانان روشن نشود، جزییات فهرست هیئت گفتگو کننده حکومت همه گانی نخواهد شد.

هم‌رسانی کنید