تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

غنی در پیام عیدی به ملت؛ صلح آمدنی است

رییس‌جمهور غنی امروز یک‌شنبه (۲۰ اسد) پس از ادای نماز عید به شهروندان افغانستان اطمینان داد که صلح آمدنی است.

آقای غنی روند صلح را در حکومت وحدت ملی در شش بخش فشرده ساخت. نخست ایجاد حکومت وحدت ملی، صلح با حزب اسلامی، گفتگوها با دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا از بهر ساختن راهبرد جنوب آسیا، نشست کابل، آتش‌بس در عید فطر در سال گذشته و لویه جرگه مشورتی صلح.

آقای غنی اطمینان می‌دهد که صلح آمدنی است و بر همه شمول بودن این روند و دوام صلح در کشور تأکید کرد.

او افزو: "صلح خواست هر افغان است و آمدنی است. در این هیچ شک نیست که صلح آمدنی است، صلح که در آن به عزت هر افغان احترام شود. ما صلح را نمی‎خواهیم که مردم بی وطن شوند. مردم افغانستان آوره‌گی و بی‌چاره‌گی را اجاز نمی‌دهند. ما فرار فکرها و سرمایه‌گذای را نمی خواهیم."

او می افزاید: "آن زمان گذشته‌است که دختران با کیبل لت و کوب شوند. زمان آن گذشته که پسرهای مان مکتب نروند."

او در سخنرانیش می‌گوید که مردم به رییس‌جمهور آینده صلاحیت می‌دهد که تصامیم دشوار را "با قوت و عزت" اتخاذ کند. 

او اضافه کرد: " صلح قاطعیت می‌خواهد و صلاحیت می‌خواهد، هر شخصی را که انتخابات می‌کنید و این حق مردم است، اما به رییس‌جمهور مردم باید صلاحیت بدهند که در افغانستان تصامیم سخت را با قوت و عزت، اتخاذ کند." 

آقای غنی تأکید کرد که تمامی آماده‌گی‌ها برای برگذاری انتخابات ریاست‌جمهوری گرفته شده‌است و تنها مردم می‌توانند با رأی شان حکومت را مشروعیت ببخشند.

او در حالی که برگذاری انتخابات ریاست‌جمهوری را یک کار ضروری و مهم می‎داند، می‌افزاید که سیاست‌گران مطرح کشور در حضور وزیرخارجه امریکا از او خواستند که برگذاری انتخابات را به تأخیر اندازد. 

او افزود: "به من شخصیت‌های بزرگ در مقابل وزیر خارجه امریکا گفتند که همین رییس‌جمهور پنج تا ده سال بماند، اما من گفتم که یک دقیقه نه. مشروعیت من را قشر سیاسی نه بل مردم افغانستان می‌دهد. بدون قانون مشروعیت وجود نخواهد و از همین‎رو نیاز به انتخابات است و این ارادۀ مردم و همه برای انتخابات آمده‌استند."

رییس‌جمهور، نظام جمهوری افغانستان را یک نظام پذیرفته شده از سوی جهان می‌داند و بر دوام آن تأکید کرد.

با این همه سخنگوی دفتر طالبان در قطر نیز در یاد داشتی در صفحۀ تویترش که به مناسبت تبریکی عید نگاشته‌است، تأکید ورزیده‌است که عیدهای آینده در سایه‌یی نظام اسلامی برگذار شود، اما حکومت افغانستان پیش از این بارها در این باره واکنش نشان داده‌است و نظام افغانستان را یک نظام اسلامی گفته‌است.

نشست‌ها میان نماینده‌گان امریکا و طالبان که از دوازدهم ماه اکتوبر سال پار آغاز شد تا اکنون دو طرف هشت بار نشست‌هایی داشته اند.

هفت دور این نشست‌ها در قطر و یک دور آن در شهر ابوظبی امارات متحده عربی انجام شده‌است و دو طرف امیدوار هستند که در هشتمین دور این گفتگوها، توافق نامه صلح را نهایی بسازند.

افغانستان

غنی در پیام عیدی به ملت؛ صلح آمدنی است

آقای غنی تأکید کرد که مردم افغانستان خواهان تأمین صلح همیشگی و با عزت هستند و صلح نباید سمتی و قومی باشد.

Thumbnail

رییس‌جمهور غنی امروز یک‌شنبه (۲۰ اسد) پس از ادای نماز عید به شهروندان افغانستان اطمینان داد که صلح آمدنی است.

آقای غنی روند صلح را در حکومت وحدت ملی در شش بخش فشرده ساخت. نخست ایجاد حکومت وحدت ملی، صلح با حزب اسلامی، گفتگوها با دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا از بهر ساختن راهبرد جنوب آسیا، نشست کابل، آتش‌بس در عید فطر در سال گذشته و لویه جرگه مشورتی صلح.

آقای غنی اطمینان می‌دهد که صلح آمدنی است و بر همه شمول بودن این روند و دوام صلح در کشور تأکید کرد.

او افزو: "صلح خواست هر افغان است و آمدنی است. در این هیچ شک نیست که صلح آمدنی است، صلح که در آن به عزت هر افغان احترام شود. ما صلح را نمی‎خواهیم که مردم بی وطن شوند. مردم افغانستان آوره‌گی و بی‌چاره‌گی را اجاز نمی‌دهند. ما فرار فکرها و سرمایه‌گذای را نمی خواهیم."

او می افزاید: "آن زمان گذشته‌است که دختران با کیبل لت و کوب شوند. زمان آن گذشته که پسرهای مان مکتب نروند."

او در سخنرانیش می‌گوید که مردم به رییس‌جمهور آینده صلاحیت می‌دهد که تصامیم دشوار را "با قوت و عزت" اتخاذ کند. 

او اضافه کرد: " صلح قاطعیت می‌خواهد و صلاحیت می‌خواهد، هر شخصی را که انتخابات می‌کنید و این حق مردم است، اما به رییس‌جمهور مردم باید صلاحیت بدهند که در افغانستان تصامیم سخت را با قوت و عزت، اتخاذ کند." 

آقای غنی تأکید کرد که تمامی آماده‌گی‌ها برای برگذاری انتخابات ریاست‌جمهوری گرفته شده‌است و تنها مردم می‌توانند با رأی شان حکومت را مشروعیت ببخشند.

او در حالی که برگذاری انتخابات ریاست‌جمهوری را یک کار ضروری و مهم می‎داند، می‌افزاید که سیاست‌گران مطرح کشور در حضور وزیرخارجه امریکا از او خواستند که برگذاری انتخابات را به تأخیر اندازد. 

او افزود: "به من شخصیت‌های بزرگ در مقابل وزیر خارجه امریکا گفتند که همین رییس‌جمهور پنج تا ده سال بماند، اما من گفتم که یک دقیقه نه. مشروعیت من را قشر سیاسی نه بل مردم افغانستان می‌دهد. بدون قانون مشروعیت وجود نخواهد و از همین‎رو نیاز به انتخابات است و این ارادۀ مردم و همه برای انتخابات آمده‌استند."

رییس‌جمهور، نظام جمهوری افغانستان را یک نظام پذیرفته شده از سوی جهان می‌داند و بر دوام آن تأکید کرد.

با این همه سخنگوی دفتر طالبان در قطر نیز در یاد داشتی در صفحۀ تویترش که به مناسبت تبریکی عید نگاشته‌است، تأکید ورزیده‌است که عیدهای آینده در سایه‌یی نظام اسلامی برگذار شود، اما حکومت افغانستان پیش از این بارها در این باره واکنش نشان داده‌است و نظام افغانستان را یک نظام اسلامی گفته‌است.

نشست‌ها میان نماینده‌گان امریکا و طالبان که از دوازدهم ماه اکتوبر سال پار آغاز شد تا اکنون دو طرف هشت بار نشست‌هایی داشته اند.

هفت دور این نشست‌ها در قطر و یک دور آن در شهر ابوظبی امارات متحده عربی انجام شده‌است و دو طرف امیدوار هستند که در هشتمین دور این گفتگوها، توافق نامه صلح را نهایی بسازند.

هم‌رسانی کنید