Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

غنی: زنان حدود صلح را مشخص خواهند کرد

اشرف غنی، نامزد ریاست جمهوری، امروز دوشنبه در درادامه پیکارهای انتخاباتی‌اش در تالار لویه جرگه گفت که زنان حدود صلح را مشخص خواهند کرد و در صورت پیروزی در انتخابات، شورایی را موازی با شورای امنیت ملی برای زنان ایجاد خواهد کرد.

آقای غنی گفت که اگر در انتخابات پیروز شود، حضور زنان را در حکومت افزایش خواهد داد.

او همچنان یادآور شد که حقوق زنان در گفتگوهای صلح معامله نخواهد شد.

او گفت: «ما توانمندی اقتصادی و ایجاد فرصت برای زنان را از راه صدقه خارجی نمی‌گوییم، ما امکانات داخلی را از آب گرفته تا آسمانی افغانستان را انکشاف می‌دهیم که در خدمت زن افغانستان قرار بگیرد.»

آقای غنی گفت که انتخابات ریاست جمهوری در زمانی که برای آن تعیین شده است برگزار خواهد شد.

او افزود: «تمام تیم‌های انتخاباتی دیگر را بگویید که بیایند برنامه‌های خود را تشریح کنند. اگر گپ دارید به مثل دولت ساز حداقل سی فیصد تعهداتی را که ما برای شما می‌کنیم اگر آن‌ها کردند، آن‌ها را ترجیح دهید.»

زنان شرکت کننده در این نشست نیز حمایت شان را از اشرف غنی اعلام کردند.

انارکلی هنریار، عضوی مجلس سنا، در این نشست گفت: «پنج سال بعدی برویم به نقاط دور دست کشور، به قریه جات، قصبات، جاهایی که بسیار دوردست هستند برای زنان دوردست کارهای بیشتری را انجام دهید.»

عارفه پیکار، فعال عرصه حقوق زنان، گفت: «به نماینده‌گی از زنان حاضر در مجلس می‌خواهم مشارکت زنان در حکومت آینده به اندازه مشارکت آن‌ها به اندازه در انتخابات باشد.»

با گذشت ده روز از آغاز پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری، تاکنون شش تن از نامزدان این انتخابات پیکارهای انتخاباتی شان را به گونه رسمی آغاز کرده اند، اما از آغاز پیکارهای انتخاباتی دوازده نامزد دیگر خبری نیست.

غنی: زنان حدود صلح را مشخص خواهند کرد

آقای غنی می‌گوید که روی حقوق زنان در گفتگوهای صلح معامله نخواهد شد و نقش زنان در حکومت افزایش خواهد یافت.

Thumbnail

اشرف غنی، نامزد ریاست جمهوری، امروز دوشنبه در درادامه پیکارهای انتخاباتی‌اش در تالار لویه جرگه گفت که زنان حدود صلح را مشخص خواهند کرد و در صورت پیروزی در انتخابات، شورایی را موازی با شورای امنیت ملی برای زنان ایجاد خواهد کرد.

آقای غنی گفت که اگر در انتخابات پیروز شود، حضور زنان را در حکومت افزایش خواهد داد.

او همچنان یادآور شد که حقوق زنان در گفتگوهای صلح معامله نخواهد شد.

او گفت: «ما توانمندی اقتصادی و ایجاد فرصت برای زنان را از راه صدقه خارجی نمی‌گوییم، ما امکانات داخلی را از آب گرفته تا آسمانی افغانستان را انکشاف می‌دهیم که در خدمت زن افغانستان قرار بگیرد.»

آقای غنی گفت که انتخابات ریاست جمهوری در زمانی که برای آن تعیین شده است برگزار خواهد شد.

او افزود: «تمام تیم‌های انتخاباتی دیگر را بگویید که بیایند برنامه‌های خود را تشریح کنند. اگر گپ دارید به مثل دولت ساز حداقل سی فیصد تعهداتی را که ما برای شما می‌کنیم اگر آن‌ها کردند، آن‌ها را ترجیح دهید.»

زنان شرکت کننده در این نشست نیز حمایت شان را از اشرف غنی اعلام کردند.

انارکلی هنریار، عضوی مجلس سنا، در این نشست گفت: «پنج سال بعدی برویم به نقاط دور دست کشور، به قریه جات، قصبات، جاهایی که بسیار دوردست هستند برای زنان دوردست کارهای بیشتری را انجام دهید.»

عارفه پیکار، فعال عرصه حقوق زنان، گفت: «به نماینده‌گی از زنان حاضر در مجلس می‌خواهم مشارکت زنان در حکومت آینده به اندازه مشارکت آن‌ها به اندازه در انتخابات باشد.»

با گذشت ده روز از آغاز پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری، تاکنون شش تن از نامزدان این انتخابات پیکارهای انتخاباتی شان را به گونه رسمی آغاز کرده اند، اما از آغاز پیکارهای انتخاباتی دوازده نامزد دیگر خبری نیست.

هم‌رسانی کنید