تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فرماندۀ حزب اسلامی رها شده از گوانتانامو: در زندان شکنجه شدم

حمدالله تره‌خیل، یکی از فرماندهان حزب اسلامی که به تازه‌گی از زندان گوانتانامو رها شده‌است می‌گوید که در زندان شکنجه شده‌است.

این فرماندۀ حزب اسلامی که هژده سال در زندان گوانتانامو زندانی بود، هفتۀ پیش آزاد شد. او هژده سال پیش از سوی نیروهای امریکایی در برابر خانه‌اش در کابل بازداشت شد و به زندان گوانتانامو منتقل گردید.

تره‌خیل، در یک گفت‌وگو با طلوع‌نیوز، ادعا می‌کند که نیروهای امریکایی اورا در زندان شنکجه می‌کردند: «به شدت زیر نظارت بودم؛ هنگامی که در تشناب می‌رفتم، مرا بر یک چوکی می‌نشاندند؛ یکی از بازوی راستم می‌گرفت و یکی هم از بازوی چپم و دستانم هم دستبند زده شده بودند. دوربین‌ها هم در بالای سر مان بود.»

تره‌خیل، یکی از فرماندهان جنگی حزب اسلامی بود. او اکنون می‌‎گوید که نبرد کنونی در افغانستان به سود هیچ گروهی نیست و بهای این نبرد را شهروندان افغانستان می‌پردازند:

«اعلام کنند که در میان افغان‌ها دیگر فیر بند باشد و جنگ در امریکا شروع شود. حکومت افغانستان بگوید که من دیگر از امریکا دفاع نمی‌توانم.»

هرچند این فرماندۀ حزب اسلامی، راه تأمین صلح در افغانستان را گفت‌وگو و مذاکره عنوان می‌کند، اما می‌گوید که حضور نیروهای خارجی در افغانستان رسیدن به صلح را در کشور دشوار ساخته‌است.

در همین حال، اعضای خانوادۀ تره خیل نیز شکنجه شدن او را در زندان گوانتانامو انتقاد می‌کنند.

احمدالله، کوچکترین پسر حمدالله تره‌خیل است. او در هنگام بازداشت پدرش از سوی نیروهای امریکایی، تنها پنج سال داشت: «شب گرفتاری پدرم به یادم است. شبی که آمدند و پدرم را بردند من به چشم خود دیدم.»

حمدالله تره‌خیل، هژده سال پیش و در اوایل حکومت انتقالی از قرغۀ شهر کابل به اتهام داشتن روابط با گروه‌های هراس‌افگن در یک عملیات ویژۀ نیروهای امریکایی بازداشت شد و به زندان گوانتانامو انتقال داده شد. در آن عملیات نیروهای امریکایی، یک پسر آقای تره‌خیل نیز زخمی شده بود.

فرماندۀ حزب اسلامی رها شده از گوانتانامو: در زندان شکنجه شدم

حمدالله تره‌خیل ۵۴ ساله، هژده سال عمرش را در زندان گوانتانامو سپری کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

حمدالله تره‌خیل، یکی از فرماندهان حزب اسلامی که به تازه‌گی از زندان گوانتانامو رها شده‌است می‌گوید که در زندان شکنجه شده‌است.

این فرماندۀ حزب اسلامی که هژده سال در زندان گوانتانامو زندانی بود، هفتۀ پیش آزاد شد. او هژده سال پیش از سوی نیروهای امریکایی در برابر خانه‌اش در کابل بازداشت شد و به زندان گوانتانامو منتقل گردید.

تره‌خیل، در یک گفت‌وگو با طلوع‌نیوز، ادعا می‌کند که نیروهای امریکایی اورا در زندان شنکجه می‌کردند: «به شدت زیر نظارت بودم؛ هنگامی که در تشناب می‌رفتم، مرا بر یک چوکی می‌نشاندند؛ یکی از بازوی راستم می‌گرفت و یکی هم از بازوی چپم و دستانم هم دستبند زده شده بودند. دوربین‌ها هم در بالای سر مان بود.»

تره‌خیل، یکی از فرماندهان جنگی حزب اسلامی بود. او اکنون می‌‎گوید که نبرد کنونی در افغانستان به سود هیچ گروهی نیست و بهای این نبرد را شهروندان افغانستان می‌پردازند:

«اعلام کنند که در میان افغان‌ها دیگر فیر بند باشد و جنگ در امریکا شروع شود. حکومت افغانستان بگوید که من دیگر از امریکا دفاع نمی‌توانم.»

هرچند این فرماندۀ حزب اسلامی، راه تأمین صلح در افغانستان را گفت‌وگو و مذاکره عنوان می‌کند، اما می‌گوید که حضور نیروهای خارجی در افغانستان رسیدن به صلح را در کشور دشوار ساخته‌است.

در همین حال، اعضای خانوادۀ تره خیل نیز شکنجه شدن او را در زندان گوانتانامو انتقاد می‌کنند.

احمدالله، کوچکترین پسر حمدالله تره‌خیل است. او در هنگام بازداشت پدرش از سوی نیروهای امریکایی، تنها پنج سال داشت: «شب گرفتاری پدرم به یادم است. شبی که آمدند و پدرم را بردند من به چشم خود دیدم.»

حمدالله تره‌خیل، هژده سال پیش و در اوایل حکومت انتقالی از قرغۀ شهر کابل به اتهام داشتن روابط با گروه‌های هراس‌افگن در یک عملیات ویژۀ نیروهای امریکایی بازداشت شد و به زندان گوانتانامو انتقال داده شد. در آن عملیات نیروهای امریکایی، یک پسر آقای تره‌خیل نیز زخمی شده بود.

هم‌رسانی کنید