Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فعالیت‎های گروه داعش در شش ولسوالی کنر گسترش یافته اند

شماری از باشنده گان ولایت کنر، از فعالیت گروه داعش در این ولایت نگران اند و ادعا دارند که در این اواخر این گروه فعالیت هایش را در شش ولسوالی این ولایت، گسترش داده است.

آنان هشدار می دهند که اگر جلو فعالیت های این گروه گرفته نشود، شهر اسعدآباد مرکز این ولایت نیز ناامن خواهد شد.

زاهدالله، یکی از باشنده گان ولایت کنر در این باره گفت: «داعش در بعضی از ولسوالی ها حضور دارد و شماری از خانواده ها به دلیل تهدید این گروه، خانه های شان را ترک کرده و در مناطق دیگر پناه آورده اند.»

روح الله صافی، باشندۀ دیگر کنر نیز افزود: «پس از آن که گروه داعش تبلیغات خود را در ولایت کنر زیاد ساختند، امارت اسلامی نیز تبلیغات خود را زیاد کرد و مردمان زیادی را به خود جذب کرد.»

در همین حال، اعضای شورای ولایتی کنر، حضور جنگ جویان داعش در این ولایت را بسیار نگران کننده می دانند و از حکومت می خواهند که برای نابودی این گروه، جدی اقدام کند.

محمد ساپی، عضو شورای ولایتی کنر اظهار داشت: «حضور این گروه در این ولایت، امنیت نسبی را نیز با خطر روبرو می سازد. خواست ما از حکومت مرکزی و محلی این است که در این باره به گونۀ قاطع تصمیم بگیرند.»

اما، جمعه گل همت، فرمانده پولیس کنر حضور این گروه را در این ولایت کمرنگ می داند: «تروریستان عرب و دیگر تروریستان که شهروندان چین و ازبیکستان بودند که مرکز آموزشی داشتند، مرکز آنان به گونه کامل ازبین برده شد. به همین ترتیب، این گروه در منطقۀ کرنگل نیز مرکز داشتند که از بین برده شد.»

آمارهای مقام های امنیتی کنر نشان می دهند که بیش از ده گروه هراس افگن در این ولایت فعالیت دارند، اما گسترش فعالیت های داعش در این ولایت، خطرناک گفته شده است.

فعالیت‎های گروه داعش در شش ولسوالی کنر گسترش یافته اند

برخی از باشنده گان ولایت کنر می گویند که شماری از خانواده در این ولایت، دلیل تهدیدهای گروه داعش، خانه های شان را ترک کرده اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده گان ولایت کنر، از فعالیت گروه داعش در این ولایت نگران اند و ادعا دارند که در این اواخر این گروه فعالیت هایش را در شش ولسوالی این ولایت، گسترش داده است.

آنان هشدار می دهند که اگر جلو فعالیت های این گروه گرفته نشود، شهر اسعدآباد مرکز این ولایت نیز ناامن خواهد شد.

زاهدالله، یکی از باشنده گان ولایت کنر در این باره گفت: «داعش در بعضی از ولسوالی ها حضور دارد و شماری از خانواده ها به دلیل تهدید این گروه، خانه های شان را ترک کرده و در مناطق دیگر پناه آورده اند.»

روح الله صافی، باشندۀ دیگر کنر نیز افزود: «پس از آن که گروه داعش تبلیغات خود را در ولایت کنر زیاد ساختند، امارت اسلامی نیز تبلیغات خود را زیاد کرد و مردمان زیادی را به خود جذب کرد.»

در همین حال، اعضای شورای ولایتی کنر، حضور جنگ جویان داعش در این ولایت را بسیار نگران کننده می دانند و از حکومت می خواهند که برای نابودی این گروه، جدی اقدام کند.

محمد ساپی، عضو شورای ولایتی کنر اظهار داشت: «حضور این گروه در این ولایت، امنیت نسبی را نیز با خطر روبرو می سازد. خواست ما از حکومت مرکزی و محلی این است که در این باره به گونۀ قاطع تصمیم بگیرند.»

اما، جمعه گل همت، فرمانده پولیس کنر حضور این گروه را در این ولایت کمرنگ می داند: «تروریستان عرب و دیگر تروریستان که شهروندان چین و ازبیکستان بودند که مرکز آموزشی داشتند، مرکز آنان به گونه کامل ازبین برده شد. به همین ترتیب، این گروه در منطقۀ کرنگل نیز مرکز داشتند که از بین برده شد.»

آمارهای مقام های امنیتی کنر نشان می دهند که بیش از ده گروه هراس افگن در این ولایت فعالیت دارند، اما گسترش فعالیت های داعش در این ولایت، خطرناک گفته شده است.

هم‌رسانی کنید