Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قانون حقوق کودک برای چهارمین‌بار از تصویب در مجلس بازماند

بربنیاد آجندای مجلس نماینده‌گان، امروز باید سرنوشت قانون حقوق کودک در این مجلس مشخص می‌شد، اما این قانون برای بار چهارم در مجلس نماینده گان تصویب نشد.

قانون حقوق کودک، با ۱۶فصل و ۱۰۸ماده از چندین ماه به این سو زیر کار اعضای مجلس نماینده‌گان است و امروز، تنها یکی از ماده‌های این قانون که سن کودک را مشخص می‌سازد دیدگاه‌های متفاوت را برانگیخت.

بیشتر اعضای مجلس نماینده‌گان سن کودک را در این قانون زیرسن هژده سال می‌دانند در حالی‌که شماری دیگر از نماینده‌گان می‌گویند که اگر یک کودک نشانه‌های بلوغ را داشته باشد اما زیر سن ۱۸ سال باشد کودک گفته نمی‌شود.

محمد نذیرحنفی، رییس کمیسیون تقنین مجلس نماینده‌گان دراین باره گفت: «طفل هر فرد انسانیست که پایانتر از ۱۸سال قرار داشته باشد، مگر این که تحت قانون منطبق به اطفال زودتر به بلوغ برسد.»
زکریا زکریا، عضو مجلس نماینده‌گان نیز بیان داشت: «دنیا به این باور است که تا سن ۱۸ ساله‌گی بلوغ عقلانی یک فرد تکمیل نمی‌شود.»

در نشست امروز، هنگامی که این قانون به رأی گذاشته شد، هیات اداری مجلس به جای این‌که کارت‌های تأیید و یا رد را بشمارند، بنابرخواست شماری از اعضای مجلس جایگاه شان را ترک کردند و به این ترتیب این قانون از تصویب باز ماند.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، رییس و دبیران این نهاد را به خیانت به آرای بیشتر نماینده‌گان متهم می‌سازند و می‌گویند با آن‌که مجلس نماینده‌گان نصاب لازم را داشت، اما هیئت اداری و شماری دیگر از اعضای مجلس، بنابرخواست‌های شخصی شان نگذاشتند این قانون تصویب شود. 

مسعوده کروخی، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «این چهارمین باریست که قانون حقوق اطفال قربانی محافظه کاری و خیانت های شخص رییس می شود.»

هیئت اداری مجلس نماینده‌گان، حاضر نشد در این باره سخن بگوید. اما شماری از نماینده‌گان می‌گویند که حکومت و نهادهای مدد رسان جهانی برای عملی سازی شماری از برنامه‌ها برای کودکان، در انتظار تصویب این قانون استند.

قانون حقوق کودک برای چهارمین‌بار از تصویب در مجلس بازماند

قانون کودک، با ۱۶فصل و ۱۰۸ماده از چندین ماه به این سو زیر کار اعضای مجلس نماینده‌گان است و امروز، تنها یکی از ماده‌های این قانون که سن کودک را مشخص می‌سازد دیدگاه‌های متفاوت را برانگیخت.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد آجندای مجلس نماینده‌گان، امروز باید سرنوشت قانون حقوق کودک در این مجلس مشخص می‌شد، اما این قانون برای بار چهارم در مجلس نماینده گان تصویب نشد.

قانون حقوق کودک، با ۱۶فصل و ۱۰۸ماده از چندین ماه به این سو زیر کار اعضای مجلس نماینده‌گان است و امروز، تنها یکی از ماده‌های این قانون که سن کودک را مشخص می‌سازد دیدگاه‌های متفاوت را برانگیخت.

بیشتر اعضای مجلس نماینده‌گان سن کودک را در این قانون زیرسن هژده سال می‌دانند در حالی‌که شماری دیگر از نماینده‌گان می‌گویند که اگر یک کودک نشانه‌های بلوغ را داشته باشد اما زیر سن ۱۸ سال باشد کودک گفته نمی‌شود.

محمد نذیرحنفی، رییس کمیسیون تقنین مجلس نماینده‌گان دراین باره گفت: «طفل هر فرد انسانیست که پایانتر از ۱۸سال قرار داشته باشد، مگر این که تحت قانون منطبق به اطفال زودتر به بلوغ برسد.»
زکریا زکریا، عضو مجلس نماینده‌گان نیز بیان داشت: «دنیا به این باور است که تا سن ۱۸ ساله‌گی بلوغ عقلانی یک فرد تکمیل نمی‌شود.»

در نشست امروز، هنگامی که این قانون به رأی گذاشته شد، هیات اداری مجلس به جای این‌که کارت‌های تأیید و یا رد را بشمارند، بنابرخواست شماری از اعضای مجلس جایگاه شان را ترک کردند و به این ترتیب این قانون از تصویب باز ماند.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، رییس و دبیران این نهاد را به خیانت به آرای بیشتر نماینده‌گان متهم می‌سازند و می‌گویند با آن‌که مجلس نماینده‌گان نصاب لازم را داشت، اما هیئت اداری و شماری دیگر از اعضای مجلس، بنابرخواست‌های شخصی شان نگذاشتند این قانون تصویب شود. 

مسعوده کروخی، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «این چهارمین باریست که قانون حقوق اطفال قربانی محافظه کاری و خیانت های شخص رییس می شود.»

هیئت اداری مجلس نماینده‌گان، حاضر نشد در این باره سخن بگوید. اما شماری از نماینده‌گان می‌گویند که حکومت و نهادهای مدد رسان جهانی برای عملی سازی شماری از برنامه‌ها برای کودکان، در انتظار تصویب این قانون استند.

هم‌رسانی کنید