تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

قرار است پنج ولایت تازه تشکیل از سوی حکومت اعلام شوند

قرار است پنج ولایت تازه تشکیل از سوی حکومت اعلام شوند. ادارۀ ارگان‌های محلی این خبر را تأیید می‌کند، اما نامی از این ولایت‌ها نمی‌برد.

به گفتۀ ارگان‌های محلی، گفت وگوها دربارۀ ایجاد پنج ولایت تازه در پنج حوزه کشور ادامه دارند.

سیدشاه، رییس نشرات ارگان‌های محلی در این باره گفت: «در این باره بحث‌ها در ارگان‌های محلی و ریاست جمهوری روان است، ما تاکنون به گونۀ دقیق معلوم نشده است که در کدام ولایت، کدام ولسوالی به ولایت بدل شود.»

در همین حال، برخی از منابع به طلوع‌نیوز می‌‎گویند که قرار است ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار، ولسوالی جاغوری غزنی، ولسوالی شیندند هرات، ولسوالی پامیرهای بدخشان و یک ولسوالی در شمال کابل، هم‌چون ولایت‌های تازه اعلام شوند.

عبیدالله شینواری، معاون شورای ولایتی ننگرهار گفت: «منطقۀ ما شش ولسوالی دارد و مساحت زیاد دارد؛ با پاکستان هشتاد تا نود کیلومتر مرز دارد. شینوار از لحاظ موقعیت جغرافیایی هم برای ولایت شدند آماده است.»

در سال‌های اخیر، همواره از نیازها به مبدل‌شدن برخی از ولسوالی‌های بزرگ و دور دست کشور به ولایت‌ها سخن گفته شده است. هم‌اکنون افغانستان سی و چهار ولایت دارد و آنچه که دشوارگذر بودن بخش‌هایی در این ولایت‌ها گفته می‌شود، همواره مایۀ عرضه نشدن خدمات یکسان به باشنده گان این ولایت‌ها بوده‌است.

افغانستان

قرار است پنج ولایت تازه تشکیل از سوی حکومت اعلام شوند

افغانستان، هم‌اکنون ۳۴ ولایت دارد و شماری از ولایت‌ها بدلیل گسترده‌گی جغرافیا و نفوس آن، با مشکلات روبه‌رو اند.

Thumbnail

قرار است پنج ولایت تازه تشکیل از سوی حکومت اعلام شوند. ادارۀ ارگان‌های محلی این خبر را تأیید می‌کند، اما نامی از این ولایت‌ها نمی‌برد.

به گفتۀ ارگان‌های محلی، گفت وگوها دربارۀ ایجاد پنج ولایت تازه در پنج حوزه کشور ادامه دارند.

سیدشاه، رییس نشرات ارگان‌های محلی در این باره گفت: «در این باره بحث‌ها در ارگان‌های محلی و ریاست جمهوری روان است، ما تاکنون به گونۀ دقیق معلوم نشده است که در کدام ولایت، کدام ولسوالی به ولایت بدل شود.»

در همین حال، برخی از منابع به طلوع‌نیوز می‌‎گویند که قرار است ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار، ولسوالی جاغوری غزنی، ولسوالی شیندند هرات، ولسوالی پامیرهای بدخشان و یک ولسوالی در شمال کابل، هم‌چون ولایت‌های تازه اعلام شوند.

عبیدالله شینواری، معاون شورای ولایتی ننگرهار گفت: «منطقۀ ما شش ولسوالی دارد و مساحت زیاد دارد؛ با پاکستان هشتاد تا نود کیلومتر مرز دارد. شینوار از لحاظ موقعیت جغرافیایی هم برای ولایت شدند آماده است.»

در سال‌های اخیر، همواره از نیازها به مبدل‌شدن برخی از ولسوالی‌های بزرگ و دور دست کشور به ولایت‌ها سخن گفته شده است. هم‌اکنون افغانستان سی و چهار ولایت دارد و آنچه که دشوارگذر بودن بخش‌هایی در این ولایت‌ها گفته می‌شود، همواره مایۀ عرضه نشدن خدمات یکسان به باشنده گان این ولایت‌ها بوده‌است.

هم‌رسانی کنید