Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

لوی سارنوالی بررسی پروندۀ فساد رییس دبیر خانۀ مجلس را آغاز کرد

لوی سارنوالی، بررسی ها را در بارۀ اتهام های فساد اداری بر خدای نظر نصرت، رییس دبیرخانۀ مجلس نماینده گان آغاز کرده است.

جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی می گوید که سارنوالان این نهاد، پس از بررسی سندهای فرستاده شده از سوی هیئت اداری مجلس در بارۀ فساد اداری آقای نصرت در صورت نیاز، وی را احضار و از او بازجویی خواهند کرد.

سخنگوی لوی سارنوالی در این باره می افزاید: «همکاران ما در مطالعۀ این اسناد و مدارک مصروف استند و به زودترین فرصت تحقیق خود را پیرامون قضیه آغاز و در روشنایی به احکام قانون به این مسله رسیده گی خواهند کرد.»  

این همه در حالی است که بربیناد یک گزارش «شش و نیم» طلوع نیوز، عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان و نیز خدای نظر نصرت، رییس دبیر خانۀ این نهاد، میلیون ها افغانی را از بودجۀ مجلس نماینده گان حیف و میل کرده اند.

پس از نشر این گزارش، یک هیئت از مجلس نماینده گان موظف شد تا این اتهام ها را بررسی کند. بربنیاد یافته های این هیئت، رییس مجلس نماینده گان ملزم شد تا بیش از پنج میلیون افغانی را دوباره برگرداند و نیز آقای نصرت به لوی سارنوالی معرفی شود.

در واکنش به این تصمیم این هیئت، ابراهیمی حاضر شد پول را برگرداند، اما آقای نصرت از رفتن به لوی سارنوالی سر باز زد.

با این همه، در پیوند به آغاز بررسی ها از سوی لوی سارنوالی، با تلاش های فراوان، طلوع نیوز موفق نشد دیدگاه آقای نصرت را نیز داشته باشد.

اما شماری از اعضای مجلس نماینده گان، از این اقدام لوی سارنوالی استقبال می کنند.

صالح محمد صالح، یک عضو مجلس نماینده گان در این باره گفت: «این موضوع از بهر بررسی به لوی سارنوالی فرستاده شده است و این نهاد مسؤولیت دارد که این مسله را به صورت جدی بررسی کند و نتیجه را به مجلس بفرستد.»  

در این میان، همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده گان، عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان را نیز متهم به حیف و میل بودجه مجلس می سازد. وی می گوید: «سارنوالی ما، آقای رییس جمهور و رییس امنیت ملی، از لحاظ ملحوظات سیاسی، نمی خواهند که آقای ابراهیمی، به سارنوالی معرفی شود و زیر پیگرد قرار بگیرد.»

 با این هم، پیش از این رییس مجلس نماینده گان در نامه یی به لوی سارنوالی، آقای نصرت را فرد صادق خطاب کرده بود و مانع زیر پیگرد قرار گرفتن وی شده بود.

لوی سارنوالی بررسی پروندۀ فساد رییس دبیر خانۀ مجلس را آغاز کرد

لوی سارنوالی می گوید که هیئت اداری مجلس، در نامه یی که به این نهاد فرستاده است آقای نصرت را به فساد اداری و حیف و میل بودجه مجلس نماینده گان متهم ساخته است و از این نهاد خواسته تا این موضوع را بررسی کند.

تصویر بندانگشتی

لوی سارنوالی، بررسی ها را در بارۀ اتهام های فساد اداری بر خدای نظر نصرت، رییس دبیرخانۀ مجلس نماینده گان آغاز کرده است.

جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی می گوید که سارنوالان این نهاد، پس از بررسی سندهای فرستاده شده از سوی هیئت اداری مجلس در بارۀ فساد اداری آقای نصرت در صورت نیاز، وی را احضار و از او بازجویی خواهند کرد.

سخنگوی لوی سارنوالی در این باره می افزاید: «همکاران ما در مطالعۀ این اسناد و مدارک مصروف استند و به زودترین فرصت تحقیق خود را پیرامون قضیه آغاز و در روشنایی به احکام قانون به این مسله رسیده گی خواهند کرد.»  

این همه در حالی است که بربیناد یک گزارش «شش و نیم» طلوع نیوز، عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان و نیز خدای نظر نصرت، رییس دبیر خانۀ این نهاد، میلیون ها افغانی را از بودجۀ مجلس نماینده گان حیف و میل کرده اند.

پس از نشر این گزارش، یک هیئت از مجلس نماینده گان موظف شد تا این اتهام ها را بررسی کند. بربنیاد یافته های این هیئت، رییس مجلس نماینده گان ملزم شد تا بیش از پنج میلیون افغانی را دوباره برگرداند و نیز آقای نصرت به لوی سارنوالی معرفی شود.

در واکنش به این تصمیم این هیئت، ابراهیمی حاضر شد پول را برگرداند، اما آقای نصرت از رفتن به لوی سارنوالی سر باز زد.

با این همه، در پیوند به آغاز بررسی ها از سوی لوی سارنوالی، با تلاش های فراوان، طلوع نیوز موفق نشد دیدگاه آقای نصرت را نیز داشته باشد.

اما شماری از اعضای مجلس نماینده گان، از این اقدام لوی سارنوالی استقبال می کنند.

صالح محمد صالح، یک عضو مجلس نماینده گان در این باره گفت: «این موضوع از بهر بررسی به لوی سارنوالی فرستاده شده است و این نهاد مسؤولیت دارد که این مسله را به صورت جدی بررسی کند و نتیجه را به مجلس بفرستد.»  

در این میان، همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده گان، عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان را نیز متهم به حیف و میل بودجه مجلس می سازد. وی می گوید: «سارنوالی ما، آقای رییس جمهور و رییس امنیت ملی، از لحاظ ملحوظات سیاسی، نمی خواهند که آقای ابراهیمی، به سارنوالی معرفی شود و زیر پیگرد قرار بگیرد.»

 با این هم، پیش از این رییس مجلس نماینده گان در نامه یی به لوی سارنوالی، آقای نصرت را فرد صادق خطاب کرده بود و مانع زیر پیگرد قرار گرفتن وی شده بود.

هم‌رسانی کنید