Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

متهم شدن دو عضو مجلس نماینده‌گان به زورگویی

شماری از اعضای مجلس نمایندگان همایون همایون معاون نخست مجلس نمایندگان و لالی حمیدزی عضو این مجلس را متهم می کنند که ناوقت های شب داخل آرشیف تلویزیون مجلس نمایندگان شده اند و با دادن پول به مسوولان این نهاد برخی از سند ها را با خود شان برده اند.

این دوتن  از داخل شدن شان به تلویزیون مجلس نماینده گان انکار نمی کنند اما هرگونه زورگویی و پرداختن پول را رد می کنند.آنان رییس دبیرخانه مجلس را در پخش خبرهای مجلس به برخورد دوگانه متهم می سازند.

گل پاچاه مجیدی، مجلس نماینده‌گان گفت: «به الحاقیۀ شورای ملی داخل می شوند و در داخل الحاقیۀ شورای ملی به ارشیف ملی ساعت یازده شب به زور تفنگ داخل می شوند.» 

عبیدالله بارکزی مجلس نماینده گان گفت: «اگر تو در این جا زورگویی می کنید و اگر بار دیگر این کار را کنید ده بار دیگر انتقاد می کنم.»

معاون نخست مجلس نمایندگان هرگونه زورگویی و دادن پول را برای بدست آوردن اسناد ارشیف رد می کند اما لالی حمیدزی دراین باره واکنش تند از خود نشان میدهد.

همایون همایون معاون نخست مجلس نماینده گان گفت: «نه کدام آرشیف گرفته شده و نه کدام پول توزیع شده.»

لالی حمیدزی عضو مجلس   گفت: «اگر خلاف منافع ملی حرف بزنید دهن تان را پاره می کنم. چطور می گویید که می ترسم یا نمی ترسم.»

با ادامه این بحث تنش های لفظی بیشتر می شوند تا جایی که لالی حمیدزی می کوشد با گل پاچاه مجیدی درگیرشود و عبیدالله بارکزی به سوی معاون نخست مجلس به درگیری گام می گذارد.

عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان گفت: «گپ او برادر هیچ اعتنایی نکرده از جای بر میخیزیم و به برخورد فیزیکی وارد می شویم. این خلاف اصول و جایگاه این خانه و خلاف تربیه است.»

اما شماری از اعضای مجلس رییس و معاون نخست مجلس را دربیشتر شدن این تنش ها دخیل میدانند و بربرکناری آنان تاکید می کنند.

پس از پخش خبراتهام های فساد بر رییس و رییس دبیرخانه مجلس نمایندگان درحدود  یک ماه گذشته، بیشتر نشست های عمومی مجلس با تنش های لفظی میان رییس و معاون نخست مجلس ادامه داشته است.  

متهم شدن دو عضو مجلس نماینده‌گان به زورگویی

همایون همایون معاون نخست مجلس نماینده‌گان در نشست روز چهارشنبه هر گونه زورگویی و دادن پول را برای بدست آوردن اسناد ارشیف رد کرد.

Thumbnail

شماری از اعضای مجلس نمایندگان همایون همایون معاون نخست مجلس نمایندگان و لالی حمیدزی عضو این مجلس را متهم می کنند که ناوقت های شب داخل آرشیف تلویزیون مجلس نمایندگان شده اند و با دادن پول به مسوولان این نهاد برخی از سند ها را با خود شان برده اند.

این دوتن  از داخل شدن شان به تلویزیون مجلس نماینده گان انکار نمی کنند اما هرگونه زورگویی و پرداختن پول را رد می کنند.آنان رییس دبیرخانه مجلس را در پخش خبرهای مجلس به برخورد دوگانه متهم می سازند.

گل پاچاه مجیدی، مجلس نماینده‌گان گفت: «به الحاقیۀ شورای ملی داخل می شوند و در داخل الحاقیۀ شورای ملی به ارشیف ملی ساعت یازده شب به زور تفنگ داخل می شوند.» 

عبیدالله بارکزی مجلس نماینده گان گفت: «اگر تو در این جا زورگویی می کنید و اگر بار دیگر این کار را کنید ده بار دیگر انتقاد می کنم.»

معاون نخست مجلس نمایندگان هرگونه زورگویی و دادن پول را برای بدست آوردن اسناد ارشیف رد می کند اما لالی حمیدزی دراین باره واکنش تند از خود نشان میدهد.

همایون همایون معاون نخست مجلس نماینده گان گفت: «نه کدام آرشیف گرفته شده و نه کدام پول توزیع شده.»

لالی حمیدزی عضو مجلس   گفت: «اگر خلاف منافع ملی حرف بزنید دهن تان را پاره می کنم. چطور می گویید که می ترسم یا نمی ترسم.»

با ادامه این بحث تنش های لفظی بیشتر می شوند تا جایی که لالی حمیدزی می کوشد با گل پاچاه مجیدی درگیرشود و عبیدالله بارکزی به سوی معاون نخست مجلس به درگیری گام می گذارد.

عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان گفت: «گپ او برادر هیچ اعتنایی نکرده از جای بر میخیزیم و به برخورد فیزیکی وارد می شویم. این خلاف اصول و جایگاه این خانه و خلاف تربیه است.»

اما شماری از اعضای مجلس رییس و معاون نخست مجلس را دربیشتر شدن این تنش ها دخیل میدانند و بربرکناری آنان تاکید می کنند.

پس از پخش خبراتهام های فساد بر رییس و رییس دبیرخانه مجلس نمایندگان درحدود  یک ماه گذشته، بیشتر نشست های عمومی مجلس با تنش های لفظی میان رییس و معاون نخست مجلس ادامه داشته است.  

هم‌رسانی کنید