تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

مجلس به یک نامزد رئیس و ۸نامزد وزیر رأی اعتماد داد

سرانجام پس از روزها انتظار ۲۴۳ نماینده در نشست روز چهارشنبه مجلس دربارهی سرنوشت ۱۸ نامزد وزیر و نامزد ریاست امنیت ملی تصمیم گرفتند و بعد از انجام رأی‌گیری به یک نامزد رئیس و ۸نامزد وزیر رأی اعتماد داد.

در این نشست ۵۰ به اضافه یک اصل برنده شدن اعلام شد.

۱- رحمت‌الله نبیل نامزد ریاست عمومی امنیت ملی با گرفتن ۱۵۴ رأی تائید، ۵۸ رد، ۲۲ سفید و ۹ باطل رئیس عمومی امنیت ملی شد.

۲- نورالحق علومی نامزد وزیر امورداخله با گرفتن ۱۳۱ رأی تأیید، ۹۱ رد، ۱۵ممتنع و ۶ باطل وزیر امورداخله شد.

۳- صلاحالدین ربانی نامزد وزیر امور خارجه با گرفتن ۱۵۱ رأی تأیید، ۷۰ رد، ۱۲ ممتنع و ۹ باطل وزیر امورخارجه شد.

۴- اکلیل حکیمی نامزد وزیر مالیه با بدست آوردن ۱۲۸ رأی تأیید، ۸۶ رد، ۲۱ ممتنع و ۸ باطل به عنوان وزیر مالیه برگزیده شد.

۵- فیروزالدین فیروز نامزد وزیر صحت عامه با گرفتن ۱۷۰ رأی تأیید، ۵۴ رد، ۱۲ ممتنع و ۴ باطل وزیر صحت عامه شد.

۶- سيدحسين عالمي بلخي نامزد وزیر مهاجران وعودت كنندهگان با گرفتن ۱۳۴ رأی تأیید، ۸۷ رد، ۱۷ ممتنع و ۵ باطل وزیر مهاجران وعودت كنندهگان شد.

۷- داوودشاه صبا نامزد وزیر معادن و پطرولیم با بدست آوردن ۱۴۶ رأی تأیید، ۷۴ رد، ۱۳ممتنع و ۱۰ باطل توانست وزیر معادن و پطرولیم شود.

۸- نصیراحمد درانی نامزد وزیر احیا و توسعه روستا با گرفتن ۱۴۵ رأی تأیید، ۷۱ رد، ۱۹ ممتنع و ۵ باطل وزیر احیاء و توسعه‌ی روستا شد.

۹- فیض محمد عثمانی نامزد وزیر حج ارشاد و اوقاف با گرفتن ۱۶۰ تأیید، ۶۱ رد، ۱۷ سفید و ۵ باطل وزیر حج ارشاد واوقاف شد.

۱۰- شیرمحمد کریمی نامزد وزیر دفاع ملی با گرفتن ۹۶ رأی تائید، ۱۱۲ رد، ۲۶ ممتنع و ۷ رأی باطل نتوانست به این وزارتخانه راه یابد.

۱۱- سردارمحمد رحمان اوغلي نامزد وزير اقتصاد با گرفتن ۱۰۴ رأی تأیید، ۱۰۳ رد، ۲۷ ممتنع و ۹ باطل نتوانست وزیر اقتصاد شود.

۱۲- خاطره افغان نامزد وزير تحصيلات عالي با بدست آوردن ۷۱ رأی تأیید، ۱۴۶ رد، ۲۱ ممتنع و ۳ باطل وزیر تحصیلات عالی نشد.

۱۳- محمد گل زلمی یونسی نامزد وزیر معارف با گرفتن ۹۰ رأی تأیید، ۱۲۳ رد، ۲۱ ممتنع و ۹ باطل وزیرمعارف نشد.

۱۴- برنا کریمی نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با گرفتن ۱۱۵ رأی تأیید، ۹۷ رد، ۲۶ ممتنع و ۵ باطل وزیر نشد.

۱۵- غلامعباس بصیر نامزد وزیر فواید عامه با به دست آوردن ۸۵ رأی تأیید، ۱۳۱ رد، ۱۹ ممتنع و ۸ باطل برنده نشد.

۱۶- عبدالرحمان صلاحی نامزد وزیر انرژی و آب با بدست آوردن ۱۰۶ رأی تأیید، ۱۰۹ رد، ۲۴ ممتنع و ۴ باطل نتوانست پنجاه به اضافه یک را بدست آورد.

۱۷- سردارمحمد رحيمي نامزد وزير تجارت و صنایع با گرفتن ۱۱۱ رأی تأیید، ۱۰۲ رد، ۲۰ سفید و ۹ باطل نتوانست آرای لازم را بدست آورد و وزیر تجارت وصنایع شود.

۱۸- فیض‌الله ذکی نامزد وزیر ترانسپورت وهوانوردی با بدست آوردن ۸۱ رأی تأیید، ۱۳۳ رد، ۲۵ ممتنع و ۴ باطل موفق به حضور در این وزارت نشد.

۱۹- قمرالدین شینواری نامزد وزیرسرحدات، اقوام و قبایل با گرفتن ۱۰۲ رأی تأیید، ۱۱۲ رد، ۲۲ ممتنع و ۷ باطل نتوانست این مقام را به دست آورد.

هرچند ارائه‌ی برنامه‌های نجیبه ایوبی نامزد وزیرامور زنان هم در اجندای مجلس گنجانده شده بود اما مجلس نماینده‌گان با اکثریت آرا فیصله کرد که به علت نقیصه‌ها در سند تحصیلی نامش از این روند بیرون کشیده شد.

باگذشت نزدیک به چهار ماه از ایجاد حکومت وحدت ملی سرنوشت بخشی از اعضای کابینه روشن شد؛ اما نام‌ شماری از نامزد وزیران و نامزد رئیسان به علت داشتن ۲شهروندی و یا نقیصهها در سندهای تحصیلیشان از روند دادن رأی اعتماد بیرون کشیده شدند.

 

افغانستان

مجلس به یک نامزد رئیس و ۸نامزد وزیر رأی اعتماد داد

سرانجام پس از روزها انتظار ۲۴۳ نماینده در نشست روز چهارشنبه مجلس دربارهی سرنوشت ۱۸ نامزد وزیر و ن

Thumbnail

سرانجام پس از روزها انتظار ۲۴۳ نماینده در نشست روز چهارشنبه مجلس دربارهی سرنوشت ۱۸ نامزد وزیر و نامزد ریاست امنیت ملی تصمیم گرفتند و بعد از انجام رأی‌گیری به یک نامزد رئیس و ۸نامزد وزیر رأی اعتماد داد.

در این نشست ۵۰ به اضافه یک اصل برنده شدن اعلام شد.

۱- رحمت‌الله نبیل نامزد ریاست عمومی امنیت ملی با گرفتن ۱۵۴ رأی تائید، ۵۸ رد، ۲۲ سفید و ۹ باطل رئیس عمومی امنیت ملی شد.

۲- نورالحق علومی نامزد وزیر امورداخله با گرفتن ۱۳۱ رأی تأیید، ۹۱ رد، ۱۵ممتنع و ۶ باطل وزیر امورداخله شد.

۳- صلاحالدین ربانی نامزد وزیر امور خارجه با گرفتن ۱۵۱ رأی تأیید، ۷۰ رد، ۱۲ ممتنع و ۹ باطل وزیر امورخارجه شد.

۴- اکلیل حکیمی نامزد وزیر مالیه با بدست آوردن ۱۲۸ رأی تأیید، ۸۶ رد، ۲۱ ممتنع و ۸ باطل به عنوان وزیر مالیه برگزیده شد.

۵- فیروزالدین فیروز نامزد وزیر صحت عامه با گرفتن ۱۷۰ رأی تأیید، ۵۴ رد، ۱۲ ممتنع و ۴ باطل وزیر صحت عامه شد.

۶- سيدحسين عالمي بلخي نامزد وزیر مهاجران وعودت كنندهگان با گرفتن ۱۳۴ رأی تأیید، ۸۷ رد، ۱۷ ممتنع و ۵ باطل وزیر مهاجران وعودت كنندهگان شد.

۷- داوودشاه صبا نامزد وزیر معادن و پطرولیم با بدست آوردن ۱۴۶ رأی تأیید، ۷۴ رد، ۱۳ممتنع و ۱۰ باطل توانست وزیر معادن و پطرولیم شود.

۸- نصیراحمد درانی نامزد وزیر احیا و توسعه روستا با گرفتن ۱۴۵ رأی تأیید، ۷۱ رد، ۱۹ ممتنع و ۵ باطل وزیر احیاء و توسعه‌ی روستا شد.

۹- فیض محمد عثمانی نامزد وزیر حج ارشاد و اوقاف با گرفتن ۱۶۰ تأیید، ۶۱ رد، ۱۷ سفید و ۵ باطل وزیر حج ارشاد واوقاف شد.

۱۰- شیرمحمد کریمی نامزد وزیر دفاع ملی با گرفتن ۹۶ رأی تائید، ۱۱۲ رد، ۲۶ ممتنع و ۷ رأی باطل نتوانست به این وزارتخانه راه یابد.

۱۱- سردارمحمد رحمان اوغلي نامزد وزير اقتصاد با گرفتن ۱۰۴ رأی تأیید، ۱۰۳ رد، ۲۷ ممتنع و ۹ باطل نتوانست وزیر اقتصاد شود.

۱۲- خاطره افغان نامزد وزير تحصيلات عالي با بدست آوردن ۷۱ رأی تأیید، ۱۴۶ رد، ۲۱ ممتنع و ۳ باطل وزیر تحصیلات عالی نشد.

۱۳- محمد گل زلمی یونسی نامزد وزیر معارف با گرفتن ۹۰ رأی تأیید، ۱۲۳ رد، ۲۱ ممتنع و ۹ باطل وزیرمعارف نشد.

۱۴- برنا کریمی نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با گرفتن ۱۱۵ رأی تأیید، ۹۷ رد، ۲۶ ممتنع و ۵ باطل وزیر نشد.

۱۵- غلامعباس بصیر نامزد وزیر فواید عامه با به دست آوردن ۸۵ رأی تأیید، ۱۳۱ رد، ۱۹ ممتنع و ۸ باطل برنده نشد.

۱۶- عبدالرحمان صلاحی نامزد وزیر انرژی و آب با بدست آوردن ۱۰۶ رأی تأیید، ۱۰۹ رد، ۲۴ ممتنع و ۴ باطل نتوانست پنجاه به اضافه یک را بدست آورد.

۱۷- سردارمحمد رحيمي نامزد وزير تجارت و صنایع با گرفتن ۱۱۱ رأی تأیید، ۱۰۲ رد، ۲۰ سفید و ۹ باطل نتوانست آرای لازم را بدست آورد و وزیر تجارت وصنایع شود.

۱۸- فیض‌الله ذکی نامزد وزیر ترانسپورت وهوانوردی با بدست آوردن ۸۱ رأی تأیید، ۱۳۳ رد، ۲۵ ممتنع و ۴ باطل موفق به حضور در این وزارت نشد.

۱۹- قمرالدین شینواری نامزد وزیرسرحدات، اقوام و قبایل با گرفتن ۱۰۲ رأی تأیید، ۱۱۲ رد، ۲۲ ممتنع و ۷ باطل نتوانست این مقام را به دست آورد.

هرچند ارائه‌ی برنامه‌های نجیبه ایوبی نامزد وزیرامور زنان هم در اجندای مجلس گنجانده شده بود اما مجلس نماینده‌گان با اکثریت آرا فیصله کرد که به علت نقیصه‌ها در سند تحصیلی نامش از این روند بیرون کشیده شد.

باگذشت نزدیک به چهار ماه از ایجاد حکومت وحدت ملی سرنوشت بخشی از اعضای کابینه روشن شد؛ اما نام‌ شماری از نامزد وزیران و نامزد رئیسان به علت داشتن ۲شهروندی و یا نقیصهها در سندهای تحصیلیشان از روند دادن رأی اعتماد بیرون کشیده شدند.

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره