Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

محافظان امنیتی کنتیننتال هنگام حمله این هُتل را ترک کرده بوده‎اند

یافته های طلوع نیوز نشان می دهند که تأمین امنیت هوتل انترکنتیننتال، در حالی به یک شرکت امنیتی خصوصی واگذار شده است که نهادهای امنیتی کشور، در بارۀ چگونگی فعالیت این شرکت، اطلاعات زیادی ندارند.

شرکت های امنیتی خصوصی، در دوره حکومت حامد کرزی ملغا شدند و تنها شماری از آن ها از بهر تأمین امنیت برخی از نهادهای دیپلماتیک اجازه ادامه کار یافتند؛ اما روشن نیست که شرکت کابل بلخ (شرکت تأمین کننده امنیت کنتیننتال) چگونه تاکنون فعالیت داشته است.

نجیب دانش، سخن گوی وزارت امور داخله در این باره می گوید: «این شرکت چگونه جواز به دست آورد ه است و چگونه فعالیت می کند، هنوز جزییات بیشترش در اختیار ما نیست.»

به گفتۀ منابع، در شبی که مهاجمان بر این هُتل یورش بردند، تنها پانزده تن از کارمندان این شرکت در هُتل حضور داشتند و نیز ساعاتی پیش از آغاز ماجرا، افزارهای بازرسی هُتل، از کار افتاده بودند؛ اما گفته می شود در نزدیک به پانزده ساعت درگیری در این هُتل، کارمندان این شرکت امنیتی، از هرگونه رویارویی با مهاجمان پاپس کشیدند و حتا خبرنگاران دیده اند که برخی از این کارمندان، در جاده ها و در میان مردمی حضور داشتند که برای تماشای این ماجرا، صف بسته بودند.

وزارت امور داخله نیز تأیید می کند که مهاجمان تا هنگام داخل شدن به هُتل، با هیچ مقاومتی روبرو نشدند و پس از رسیدن به سالن هُتل، به شلیک آغاز کردند.

یک روز پس از پایان رویداد هُتل انترکانتیننتال، چگونه گی واگذاری مسؤولیت تأمین امنیت این هُتل به این شرکت امنیتی خصوصی، پرسش های جدیی را به میان آورده است.

وزارت مالیه می گوید که این کار به خواست مسؤولان انترکنتیننتال و پس از به رقابت گذاشتن قرارداد تأمین امنیت این هُتل انجام شده است.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه می گوید که شورای امنیت ملی و نهادهای دیگر امنیتی، نیز از این قرارداد آگاه بوده اند: «پیشنهاد از طرف خود اداره هُتل همین رقم بود که اگر ما بتوانیم یک کمپنی خصوصی را استخدام بکنیم و مطابق طرزالعمل های داخلی ما این اجازه باید از شورای امنیت ملی گرفته می شد که همین رقم هم شد.» 

شرکتی که از سه هفته بدین سو، مسؤول تأمین امنیت انترکنتیننتال بوده است، کابل بلخ نام دارد و مالک آن، سعید رحیمی، مردی است که از پیوندهای او با شماری از مقام های دولتی در کابل و پنجشیر، نیز چیزهایی گفته می شوند.

در همین حال، شماری از شهروندان کشور با انتقاد از این روند، می گویند کسانی که در این باره کم کاری کرده اند باید مجازات شوند.

نثار احمد امیری، باشندۀ ولایت بدخشان در این باره اظهار داشت: «کسانی که مسؤولیت تأمین امنیت انترکنتیننتال را دارند، باید مورد بازخواست قرار بگیرند.»

محمد زمان، باشندۀ ولایت ننگرهار نیز افزود: «این پرسشی بزرگ را به میان می آورد و حکومت باید برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادها، اقدامات جدیی را روی دست بگیرد.»

مسوولان شرکت کابل بلخ و دست اندرکاران هُتل انترکنتیننتال، در این باره چیزی نمی گویند.

در این میان، آنچه که سنگین بودن مسؤولیت سپردن تأمین امنیت هُتلی چون انترکنتیننتال به یک شرکت خصوصی گفته می شود، با انتقادهایی روبرو شده است.

کاری که به باور آگاهان، نیاز به امکانات و هزینه هایی دارد که تنها از عهده یک نهاد امنیتی دولتی بر می آید.

عتیق الله امرخیل، آگاۀ امور نظامی گفت: «از یک طرف، اگر در این قضایا اشتباه حکومت است، از طرف دیگر این زورمندان استند که مافیا را هم حمایت می کنند، این شرکت ها هم از خود شان است و بی بند و باری ها را هم همین ها آورده اند.» 

منابع می گویند که شرکت امنیتی کابل بلخ، سالانه از بهر تأمین امنیت هُتل انترکنتیننتال، هشت صد هزار دالر دریافت خواهد کرد.   

محافظان امنیتی کنتیننتال هنگام حمله این هُتل را ترک کرده بوده‎اند

کارمندان شرکت امنیتی خصوصی کابل بلخ، در پانزده ساعت درگیری در هُتل کنتیننتال، از هرگونه رویارویی با مهاجمان پاپس کشیدند و حتا خبرنگاران دیده اند که برخی از آنان، در جاده ها و در میان مردمی حضور داشتند که برای تماشای این ماجرا، صف بسته بودند.

تصویر بندانگشتی

یافته های طلوع نیوز نشان می دهند که تأمین امنیت هوتل انترکنتیننتال، در حالی به یک شرکت امنیتی خصوصی واگذار شده است که نهادهای امنیتی کشور، در بارۀ چگونگی فعالیت این شرکت، اطلاعات زیادی ندارند.

شرکت های امنیتی خصوصی، در دوره حکومت حامد کرزی ملغا شدند و تنها شماری از آن ها از بهر تأمین امنیت برخی از نهادهای دیپلماتیک اجازه ادامه کار یافتند؛ اما روشن نیست که شرکت کابل بلخ (شرکت تأمین کننده امنیت کنتیننتال) چگونه تاکنون فعالیت داشته است.

نجیب دانش، سخن گوی وزارت امور داخله در این باره می گوید: «این شرکت چگونه جواز به دست آورد ه است و چگونه فعالیت می کند، هنوز جزییات بیشترش در اختیار ما نیست.»

به گفتۀ منابع، در شبی که مهاجمان بر این هُتل یورش بردند، تنها پانزده تن از کارمندان این شرکت در هُتل حضور داشتند و نیز ساعاتی پیش از آغاز ماجرا، افزارهای بازرسی هُتل، از کار افتاده بودند؛ اما گفته می شود در نزدیک به پانزده ساعت درگیری در این هُتل، کارمندان این شرکت امنیتی، از هرگونه رویارویی با مهاجمان پاپس کشیدند و حتا خبرنگاران دیده اند که برخی از این کارمندان، در جاده ها و در میان مردمی حضور داشتند که برای تماشای این ماجرا، صف بسته بودند.

وزارت امور داخله نیز تأیید می کند که مهاجمان تا هنگام داخل شدن به هُتل، با هیچ مقاومتی روبرو نشدند و پس از رسیدن به سالن هُتل، به شلیک آغاز کردند.

یک روز پس از پایان رویداد هُتل انترکانتیننتال، چگونه گی واگذاری مسؤولیت تأمین امنیت این هُتل به این شرکت امنیتی خصوصی، پرسش های جدیی را به میان آورده است.

وزارت مالیه می گوید که این کار به خواست مسؤولان انترکنتیننتال و پس از به رقابت گذاشتن قرارداد تأمین امنیت این هُتل انجام شده است.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه می گوید که شورای امنیت ملی و نهادهای دیگر امنیتی، نیز از این قرارداد آگاه بوده اند: «پیشنهاد از طرف خود اداره هُتل همین رقم بود که اگر ما بتوانیم یک کمپنی خصوصی را استخدام بکنیم و مطابق طرزالعمل های داخلی ما این اجازه باید از شورای امنیت ملی گرفته می شد که همین رقم هم شد.» 

شرکتی که از سه هفته بدین سو، مسؤول تأمین امنیت انترکنتیننتال بوده است، کابل بلخ نام دارد و مالک آن، سعید رحیمی، مردی است که از پیوندهای او با شماری از مقام های دولتی در کابل و پنجشیر، نیز چیزهایی گفته می شوند.

در همین حال، شماری از شهروندان کشور با انتقاد از این روند، می گویند کسانی که در این باره کم کاری کرده اند باید مجازات شوند.

نثار احمد امیری، باشندۀ ولایت بدخشان در این باره اظهار داشت: «کسانی که مسؤولیت تأمین امنیت انترکنتیننتال را دارند، باید مورد بازخواست قرار بگیرند.»

محمد زمان، باشندۀ ولایت ننگرهار نیز افزود: «این پرسشی بزرگ را به میان می آورد و حکومت باید برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادها، اقدامات جدیی را روی دست بگیرد.»

مسوولان شرکت کابل بلخ و دست اندرکاران هُتل انترکنتیننتال، در این باره چیزی نمی گویند.

در این میان، آنچه که سنگین بودن مسؤولیت سپردن تأمین امنیت هُتلی چون انترکنتیننتال به یک شرکت خصوصی گفته می شود، با انتقادهایی روبرو شده است.

کاری که به باور آگاهان، نیاز به امکانات و هزینه هایی دارد که تنها از عهده یک نهاد امنیتی دولتی بر می آید.

عتیق الله امرخیل، آگاۀ امور نظامی گفت: «از یک طرف، اگر در این قضایا اشتباه حکومت است، از طرف دیگر این زورمندان استند که مافیا را هم حمایت می کنند، این شرکت ها هم از خود شان است و بی بند و باری ها را هم همین ها آورده اند.» 

منابع می گویند که شرکت امنیتی کابل بلخ، سالانه از بهر تأمین امنیت هُتل انترکنتیننتال، هشت صد هزار دالر دریافت خواهد کرد.   

هم‌رسانی کنید