Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

محب: هیچ کشور حق گفت‌وگو دربارۀ ساختارهای تازۀ حکومت را ندارد

مشاور امنیت ملی رییس جمهور، هشدار می‌دهد که هیچ کشور و یا فردی حق و صلاحیت بحث را در بارۀ ساختارهای تازۀ حکومتی برای افغانستان ندارد.

حمدالله محب، می‌گوید که تصمیم در بارۀ آیندۀ افغانستان وابسته به مردم افغانستان و رهبران انتخابی آنان است و هیچ  بدیلی برای یک حکومت منتخب وجود ندارد.

آقای محب، تأکید می‌ورزد که در گفت وگوهای صلح با طالبان با قربانی‌های مردم افغانستان معامله نخواهد شد. 

مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی این موارد را پس از دیدار با زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ رییس‌جمهور برای صلح در تویترش نگاشته است.

طارق آرین، سخن‌گوی مشاور امنیت ملی رییس جمهور نیز در این باره به طلوع‌نیوز می‌گوید: «صلاحیت تصمیم گیری در بارۀ آینده افغانستان به خود افغان‌ها و رهبران منتخب این کشور بر می‌گردد.»

مشاور امنیت ملی رییس جمهور به گونۀ نا روشن می‌گوید که گمانه زنی های جاری در باره گفت وگوهای صلح نیاز به وضاحت دارند.

از سویی هم، رییس جمهور غنی که در بسیاری از سخنرانی های مناسبتی اش در باره جنگ و صلح سخن می گفت، به روز پنج شنبه - فردای دیدار با زلمی خلیل زاد - در مراسمی در ارگ ، در باره گفت وگو های صلح هیچ چیزی نگفت.

اجمل بلوچ زاده، آگاه مسایل سیاسی در بارۀ سکوت رهبران حکومت مبنی بر دیدارشان با آقای خلیل‌زاد می‌گوید: «یکی از شرایط و یکی از خواست های طالبان این بوده است که حکومت موقت ایجاد شود و رییس این حکومت موقت باید یا از اعضای طالبان باشد یا مورد پذیرش طالبان باشد.»

زلمی خلیل زاد، پس از چندین دیدار و گفت وگو با نماینده گان طالبان در ابوظبی به کابل آمد، آقای خلیل زاد در تویترش نوشته است که دیدارهایش را در ابوظبی با رهبران حکومت در میان گذاشته است و در باره گام های بعدی در گفت وگوهای میان افغانان رای زنی کرده اند.

یونس فکور، آگاه مسایل سیاسی گفت: «مذاکرات آن زمان به پا روان می شود و نتیجه می دهد که دولت افغانستان با طالبان بر میز مذاکره بنشینند و گپ های خود را بزنند.»
احمد ولی  مسعود، رییس بنیاد احمدشاه مسعود نیز بیان داشت: «طرف اصلی جنگ و صلح در افغانستان، مردم، نیروهای مقاومت دیروز، مردم سالاری خواهان، قربانیان انتحار و انفجار، زنان و فعالان عرصه مدنی و حقوق بشری کشور می باشند.»

پیش از این، خبرگزاری رویترز نگاشته است که طالبان در دیدار با نماینده گان امریکا در ابوظبی، به میان آمدن یک حکومت موقت را به رهبری این گروه همچون پیش شرطی برای اعلام آتش بس شش ماهه در میان گذاشته اند. اما طالبان گفت وگوها را در باره ایجاد حکومت موقت رد کرده اند.

 

محب: هیچ کشور حق گفت‌وگو دربارۀ ساختارهای تازۀ حکومت را ندارد

مشاور امنیت ملی رییس جمهور به گونۀ نا روشن می‌گوید که گمانه زنی های جاری در باره گفت وگوهای صلح نیاز به وضاحت دارند.

تصویر بندانگشتی

مشاور امنیت ملی رییس جمهور، هشدار می‌دهد که هیچ کشور و یا فردی حق و صلاحیت بحث را در بارۀ ساختارهای تازۀ حکومتی برای افغانستان ندارد.

حمدالله محب، می‌گوید که تصمیم در بارۀ آیندۀ افغانستان وابسته به مردم افغانستان و رهبران انتخابی آنان است و هیچ  بدیلی برای یک حکومت منتخب وجود ندارد.

آقای محب، تأکید می‌ورزد که در گفت وگوهای صلح با طالبان با قربانی‌های مردم افغانستان معامله نخواهد شد. 

مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی این موارد را پس از دیدار با زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ رییس‌جمهور برای صلح در تویترش نگاشته است.

طارق آرین، سخن‌گوی مشاور امنیت ملی رییس جمهور نیز در این باره به طلوع‌نیوز می‌گوید: «صلاحیت تصمیم گیری در بارۀ آینده افغانستان به خود افغان‌ها و رهبران منتخب این کشور بر می‌گردد.»

مشاور امنیت ملی رییس جمهور به گونۀ نا روشن می‌گوید که گمانه زنی های جاری در باره گفت وگوهای صلح نیاز به وضاحت دارند.

از سویی هم، رییس جمهور غنی که در بسیاری از سخنرانی های مناسبتی اش در باره جنگ و صلح سخن می گفت، به روز پنج شنبه - فردای دیدار با زلمی خلیل زاد - در مراسمی در ارگ ، در باره گفت وگو های صلح هیچ چیزی نگفت.

اجمل بلوچ زاده، آگاه مسایل سیاسی در بارۀ سکوت رهبران حکومت مبنی بر دیدارشان با آقای خلیل‌زاد می‌گوید: «یکی از شرایط و یکی از خواست های طالبان این بوده است که حکومت موقت ایجاد شود و رییس این حکومت موقت باید یا از اعضای طالبان باشد یا مورد پذیرش طالبان باشد.»

زلمی خلیل زاد، پس از چندین دیدار و گفت وگو با نماینده گان طالبان در ابوظبی به کابل آمد، آقای خلیل زاد در تویترش نوشته است که دیدارهایش را در ابوظبی با رهبران حکومت در میان گذاشته است و در باره گام های بعدی در گفت وگوهای میان افغانان رای زنی کرده اند.

یونس فکور، آگاه مسایل سیاسی گفت: «مذاکرات آن زمان به پا روان می شود و نتیجه می دهد که دولت افغانستان با طالبان بر میز مذاکره بنشینند و گپ های خود را بزنند.»
احمد ولی  مسعود، رییس بنیاد احمدشاه مسعود نیز بیان داشت: «طرف اصلی جنگ و صلح در افغانستان، مردم، نیروهای مقاومت دیروز، مردم سالاری خواهان، قربانیان انتحار و انفجار، زنان و فعالان عرصه مدنی و حقوق بشری کشور می باشند.»

پیش از این، خبرگزاری رویترز نگاشته است که طالبان در دیدار با نماینده گان امریکا در ابوظبی، به میان آمدن یک حکومت موقت را به رهبری این گروه همچون پیش شرطی برای اعلام آتش بس شش ماهه در میان گذاشته اند. اما طالبان گفت وگوها را در باره ایجاد حکومت موقت رد کرده اند.

 

هم‌رسانی کنید