تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مراد در مراسم خداحافظی‌اش وضعیت پولیس را نگران کننده خواند

جنرال مراد علی مراد، معین امنیتی پیشین وزارت امور داخله، در مراسم خدا حافظی‌اش از این وزارت گفت نیروهای پولیس در سراسر کشور در یک وضعیت بسیار ناگوار به سر می‌برند.

مراد گفت نیروهای پولیس جنگ‌افزار لازم ندارند و گاهی حتا برای آنان غذا نمی‌رسد.

جنرال مراد علی مراد، معین امنیتی پیشین وزارت امور داخله، گفت: «این پولیسی که امروز با این محرومیت سپری می‌کند، هیچ کس حق ندارد که بگوید من این کار را کردم و مستحق پاداش استم. بدترین حالت را پولیس افغانستان امروز دارد»

مراد با نگرانی از وضعیت نیروهای پولیس تأکید کرد که نیاز است تا کارهای بیشتر برای بهبود وضعیت نیروهای پولیس انجام شوند.

در همین حال جنرال اختر محمد ابرهیم، معین تازه امنیتی وزارت امور داخله، افزایش تلفات نیروهای پولیس را در کشور نگران کننده خواند.

ابراهیمی وجود فساد اداری، نه سپردن کار به اهل کار و بی‌باوری مردم بر نیروهای پولیس را از چالش‌های مهم در برابر این نیروها می‌داند.

جنرال اختر محمد ابرهیمی، معین امنیتی وزارت امور داخله، گفت: «این کارها در وزارت داخله در ذهنیت عامه یک تصویر بد از پولیس ایجاد کرده است. در حالی که در دفاع از مردم و کشور پولیس بیشتر از نهاد دیگر قربانی می‌دهد.»

از سوی دیگر وزیر امور داخله می‌پذیرد که در رسانیدن اعاشه نیروهای پولیس خُرد و برد می‌شود.

ویس احمد برمک، وزیر امور داخله، گفت: «سر تمام جامعه و به خصوص سر سکتور خصوصی افغانستان، سر اتاق‌های تجارت افغانستان، سری قراردادی‌ها صدا می‌کنم که لطفا شما هم بیایید یک قسم یاد کنید، یک تعهد ملی را به مردم افغانستان اعلام کنید که شما به منسوبین فاسد هیچ پول نمی‌دهید.»

وزیر امور داخله هم‌چنان می‌پذیرد که با وجود سرازیر شدن میلیون‌ها دالر در سال‌های پسین به وزارت امور داخله، هنوز هم نیروهای پولیس با نبود جنگ‌افزارهای جدید و عصری روبرو هستند.

مراد در مراسم خداحافظی‌اش وضعیت پولیس را نگران کننده خواند

مراد در مراسم خدا حافظی‌اش از وزارت امور داخله گفت نیروهای پولیس جنگ‌افزار کافی ندارند و در یک وضعیت نگران کننده به سر می‌برند.

Thumbnail

جنرال مراد علی مراد، معین امنیتی پیشین وزارت امور داخله، در مراسم خدا حافظی‌اش از این وزارت گفت نیروهای پولیس در سراسر کشور در یک وضعیت بسیار ناگوار به سر می‌برند.

مراد گفت نیروهای پولیس جنگ‌افزار لازم ندارند و گاهی حتا برای آنان غذا نمی‌رسد.

جنرال مراد علی مراد، معین امنیتی پیشین وزارت امور داخله، گفت: «این پولیسی که امروز با این محرومیت سپری می‌کند، هیچ کس حق ندارد که بگوید من این کار را کردم و مستحق پاداش استم. بدترین حالت را پولیس افغانستان امروز دارد»

مراد با نگرانی از وضعیت نیروهای پولیس تأکید کرد که نیاز است تا کارهای بیشتر برای بهبود وضعیت نیروهای پولیس انجام شوند.

در همین حال جنرال اختر محمد ابرهیم، معین تازه امنیتی وزارت امور داخله، افزایش تلفات نیروهای پولیس را در کشور نگران کننده خواند.

ابراهیمی وجود فساد اداری، نه سپردن کار به اهل کار و بی‌باوری مردم بر نیروهای پولیس را از چالش‌های مهم در برابر این نیروها می‌داند.

جنرال اختر محمد ابرهیمی، معین امنیتی وزارت امور داخله، گفت: «این کارها در وزارت داخله در ذهنیت عامه یک تصویر بد از پولیس ایجاد کرده است. در حالی که در دفاع از مردم و کشور پولیس بیشتر از نهاد دیگر قربانی می‌دهد.»

از سوی دیگر وزیر امور داخله می‌پذیرد که در رسانیدن اعاشه نیروهای پولیس خُرد و برد می‌شود.

ویس احمد برمک، وزیر امور داخله، گفت: «سر تمام جامعه و به خصوص سر سکتور خصوصی افغانستان، سر اتاق‌های تجارت افغانستان، سری قراردادی‌ها صدا می‌کنم که لطفا شما هم بیایید یک قسم یاد کنید، یک تعهد ملی را به مردم افغانستان اعلام کنید که شما به منسوبین فاسد هیچ پول نمی‌دهید.»

وزیر امور داخله هم‌چنان می‌پذیرد که با وجود سرازیر شدن میلیون‌ها دالر در سال‌های پسین به وزارت امور داخله، هنوز هم نیروهای پولیس با نبود جنگ‌افزارهای جدید و عصری روبرو هستند.

هم‌رسانی کنید